ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disentangle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disentangle*, -disentangle-

disentangle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disentangle (vt.) ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง See also: ทำให้คลี่คลาย8
disentangle from (phrv.) ปลดเปลื้องจาก See also: ทำให้คลี่คลาย, ทำให้คลาย
disentanglement (n.) ความเป็นอิสระ See also: ความหลุดพ้น Syn. withdrawal
disentanglement (n.) การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. liberation
English-Thai: HOPE Dictionary
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
English-Thai: Nontri Dictionary
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement
ความคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement Syn. การคลี่คลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And lest you've forgotten, we can't possibly disentangle from one another now.อีกอย่างคุณลืมไป ว่าเราไม่เกี่ยวข้อง\ต่อกันอีกแล้วจากนี้

disentangle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P)

disentangle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order FR: débrouiller ; démêler

disentangle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loslösung {f}disentanglement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disentangle
Back to top