ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merge*, -merge-

merge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merge (vi.) รวมเข้าด้วยกัน Syn. combine, integrate Ops. separate, divide
merge (vt.) รวมเข้าด้วยกัน See also: รวม Syn. combine, integrate Ops. separate, divide
merge (vi.) ทำให้กลืนหาย See also: ทำให้ลบเลือน, ทำให้เปลี่ยนไป Syn. fuse, blend, mix
merge (vt.) กลืน See also: ผสมผสาน Syn. fuse, blend, mix
merge into (phrv.) รวมกับ See also: ผสมกับ Syn. merge with
merge together (phrv.) รวมกัน See also: ผสมเข้าด้วยกัน Syn. amalgamate with
merge with (phrv.) ผสมกับ See also: รวมกับ Syn. amalgamate with, combine with
mergence (n.) การผสมผสาน See also: การทำให้ลบเลือน
merger (n.) ผู้ผสมผสาน Syn. amalgamation, consolidation, mixture
English-Thai: HOPE Dictionary
merge(เมิร์จฺ) vt.,vi. ทำให้รวมตัว,ผสมกับ,กลมกลืน,กลายเป็น., See also: mergence n., Syn. unite
merger(เมอ'เจอะ) n. การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ, Syn. combine
English-Thai: Nontri Dictionary
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mergeผสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
merger๑. การรวมบริษัท๒. หลักควบความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merge ผสาน [คอมพิวเตอร์]
Mergerการควบกิจการการที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็นบริษัทใหม่ หรือคงเหลือเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได้ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผสาน (v.) merge See also: amalgamate, intergrade, combine Syn. ประสาน
EMS (abbr.) บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
จมดิ่ง (v.) submerge See also: sink Syn. จม Ops. ลอย
ฉับพลัน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ Ops. ปกติ
ฉุกเฉิน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
ทางออกฉุกเฉิน (n.) emergency exit
ประตูฉุกเฉิน (n.) emergency exit Syn. ทางออกฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉิน (n.) emergency
รีบด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
หมายเลขฉุกเฉิน (n.) emergency numbers
หินโสโครก (n.) submerged rocks See also: submerged reefs
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เร่งด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
เรื่องฉุกเฉิน (n.) emergency See also: necessity, scrape, difficulty, predicament Syn. เรื่องเร่งด่วน
เรื่องเร่งด่วน (n.) emergency See also: necessity, scrape, difficulty, predicament
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I gave you that key for emergenciesฉันให้กุญแจกับคุณสำหรับเหตุฉุกเฉิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ
How can a game event merge into real life?เหตุการณ์ในเกม มันรวมเข้ากับชีวิตจริงได้อย่างไร
I feel a merge from head to foot.กลมกลืนกันตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า
I will merge them with the machines and give them life once more.ชั้นจะหลอมรวมมันเข้ากับเครื่องนี้ และทำให้มันมีชีวิตขึ้นมา
When kansas didn't merge with oklahoma today, I kind of guessed you were involved.ตอนแคนซัสไม่ถูกทำลายไปพร้อมโอกาโอมา ฉันรู้ว่าเป็นเธอ
Soon Jin-Beon and Yim-Doon will merge with Nak-Lang.ตอนนี้ จิน-บอน และ อิม-ดูน จะร่วมมือกับนั๊กลาง
What Song-Yang wants is for GyehRu to merge with BiRyu.สิงที่ซองหยางต้องการก็คือให้เครุรวมกับบีเรียว
Because we can't get these things ready, he can't ask us to merge with them.เพราะว่าเราไม่พร้อมสำหรับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เขาก็ไม่สามารถที่จะขอให้เรารวมกับพวกเขาได้
I think Rilke is implying that sex and love can merge together, especially good sex.ฉันคิดว่าริลเก้พยายามจะสื่อว่า เซ็กซ์และความรักสามารถเอามาหลอมรวมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซ็กซ์ดีๆ
SO HE SEEKS OUT ALTERNATE MERGE SITES,จนกระทั่งเจอผูหญิงที่ตรงลักษณะ และตัดหน้ารถเขา
SO, WE HAVE TO SHUT DOWN EVERY ALTERNATE MERGE IN THE COUNTY IMMEDIATELY.เราต้องสัมภาษณ์คนงานในไซท์นั้นๆด้วย แล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรคุณ?
IN THE ESTIMATED KILL ZONE. 2--WE SET UP A SINGLE ALTERNATE MERGE SCENARIO IN THAT ZONE,ต้องมีใครสักคนรู้จักเขา แต่ไม่รู้ว่าเป็นเขาที่เป็นคนร้าย

merge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并入[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, 并入 / 並入] merge into; incorporate in
合而为一[hé ér wéi yī, ㄏㄜˊ ㄦˊ ㄨㄟˊ ㄧ, 合而为一 / 合而為一] to merge together (成语 saw); to unify disparate elements into one whole
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
场区应急[chǎng qū yīng jí, ㄔㄤˇ ㄑㄩ ㄐㄧˊ, 场区应急 / 場區應急] area emergency
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
裁并[cái bìng, ㄘㄞˊ ㄅㄧㄥˋ, 裁并 / 裁並] cut down and merge
[yān, ㄧㄢ, 淊] drown; submerge
[yān, ㄧㄢ, 淹] drown; submerge
急刹车[jí shā chē, ㄐㄧˊ ㄕㄚ ㄔㄜ, 急刹车 / 急剎車] emergency braking
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, 急救站] emergency desk; first aid office
急诊[jí zhěn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ, 急诊 / 急診] emergency call; emergency (medical) treatment
急诊室[jí zhěn shì, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 急诊室 / 急診室] emergency room
应急出口[yìng jí chū kǒu, ˋ ㄐㄧˊ ㄔㄨ ㄎㄡˇ, 应急出口 / 應急出口] emergency exit
应急待命[yīng jí dài mìng, ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˋ, 应急待命 / 應急待命] emergency standby
应急措施[yìng jí cuò shī, ˋ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 应急措施 / 應急措施] emergency measure
应急照射[yīng jí zhào shè, ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 应急照射 / 應急照射] emergency exposure
应急状态[yīng jí zhuàng tài, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 应急状态 / 應急狀態] emergency state
抢险[qiǎng xiǎn, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ, 抢险 / 搶險] emergency (measures); to react to an emergency
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 疏散措施] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
急救[jí jiù, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ, 急救] first aid; emergency treatment
淹没[yān mò, ㄧㄢ ㄇㄛˋ, 淹没 / 淹沒] flush; submerge
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 潜 / 潛] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive
分拆[fèn chāi, ㄈㄣˋ ㄔㄞ, 分拆] to separate off; to hive off; a demerger
戒严[jiè yán, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, 戒严 / 戒嚴] martial law; emergency measures
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, 并购 / 併購] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 泯] obliterate; submerge
[yān, ㄧㄢ, 湮] obscured; submerged
[yīn, , 湮] obscured; submerged
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
急智[jí zhì, ㄐㄧˊ ㄓˋ, 急智] quick witted; able to think fast in an emergency
应急[yìng jí, ˋ ㄐㄧˊ, 应急 / 應急] respond to an emergency
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ, 暗礁] submerged reef (rock)
[chén, ㄔㄣˊ, 沉] submerge; immerse; sink; deep; profound; to lower; to drop
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 泅] submerge; swim under water
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, 并吞 / 併吞] swallow up; annex; merge

merge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n,vs,adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P)
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P)
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
イマージェンシー[, ima-jienshi-] (n) emergency
エマージェンシー[, ema-jienshi-] (n) emergency
エマージェンシーランディング[, ema-jienshi-randeingu] (n) emergency landing
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
一一九番(P);119番[ひゃくじゅうきゅうばん, hyakujuukyuuban] (n) ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan); (P)
一朝有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P)
仮泊[かはく, kahaku] (n,vs) emergency anchoring
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
企業合併[きぎょうがっぺい, kigyougappei] (n) merger
伏水[ふくすい, fukusui] (n,vs) water gone underground (to emerge as a spring)
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P)
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up
再出[さいしゅつ, saishutsu] (n,vs) reappearance; re-emergence
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
創発[そうはつ, souhatsu] (n) emergence (in evolutionary theory, systems theory, etc.)
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P)
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P)
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
合併比率[がっぺいひりつ, gappeihiritsu] (n) merger ratio
合併活動[がっぺいかつどう, gappeikatsudou] (n) merger activity
吸収合併[きゅうしゅうがっぺい, kyuushuugappei] (n) merger; takeover
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マージ[まーじ, ma-ji] merge (vs)
併合用ファイル[へいごうようファイル, heigouyou fairu] merge file
併合[へいごう, heigou] merging (vs), merger
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole

merge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรวมกัน[n.] (kān rūam ka) EN: combination ; merge FR: combinaison [f] ; adjonction [f]
เข้าร่วมกับ[v. exp.] (khao ruam k) EN: merge with FR:
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgamate FR: combiner ; fusionner
ควบรวม[v. exp.] (khūap rūam) EN: merge FR:
ควบรวมกิจการ[v. exp.] (khūap rūam ) EN: merge FR: fusionner
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; go well together ; merge ; combine ; mingle FR: être en harmonie ; se combiner
ผสาน[v.] (phasān) EN: merge ; amalgamate ; intergrade ; combine FR: harmoniser
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; mix in ; blend ; whisk ; combine ; merge ; mingle ; add FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ประสมประสาน[v.] (prasomprasā) EN: blend ; mix ; mingle ; combine ; merge FR:
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; joint ; merge ; assemble ; meld ; cross ; be compound FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir ; croiser
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao d) EN: merge ; amalgamate ; combine FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir
รวมกิจการ[v. exp.] (rūam kitjak) EN: merge FR: fusionner ; se fondre
อาหารยามฉุกเฉิน[n. exp.] (āhān yām ch) EN: emergency food FR:
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชายฝั่งทะเลยกตัว[n. exp.] (chāifang th) EN: emerged shoreline FR:
ชายฝั่งทะเลยุบตัว[n. exp.] (chāifang th) EN: submerged shoreline FR:
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis FR: urgence [f] ; crise [f]
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse FR: plonger ; tremper ; immerger
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger
ไฟฉุกเฉิน[n. exp.] (fai chukcho) EN: emergency light FR: éclairage de sécurité [m] ; éclairage de secours [m]
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukcho) EN: emergency FR: situation critique [f]
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs FR: récif [m]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukch) EN: emergency room FR: salle d'urgence [f]
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมดิ่ง[v.] (jomding) EN: submerge ; sink FR:
จมหายไป[v. exp.] (jom hāi pai) EN: FR: immerger
จมน้ำ[v. exp.] (jom nām) EN: drown ; be drowned ; get drowned FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
จมน้ำ[adj.] (jom nām) EN: submerged FR: submergé ; noyé
การควบเข้ากัน[n. exp.] (kān khūap k) EN: merger FR:
การควบกิจการ[n. exp.] (kān khūap k) EN: merger ; business combination FR:
การควบรวมบริษัท[n. exp.] (kān khūap r) EN: merger FR:
การควบรวมกิจการ[n. exp.] (kān khūap r) EN: merger FR:
การเกิด[n.] (kān koēt) EN: birth ; rise FR: naissance [f] ; formation [f] ; apparition [f] ; survenance [f] ; survenue [f] ; émergence [f]
การก่อเกิด[n. exp.] (kān kø koēt) EN: FR: émergence [f]
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam ki) EN: consolidation ; merger ; business combination FR:
การรวมตัวกัน[n. exp.] (kān rūam tū) EN: unification ; composition ; unification ; merger FR:

merge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischkonzern {m}conglomerate merger
Katastrophenalarm {m}disaster alert; emergency alert
Emergenz {f}emergence
Katastrophenschutz {m} (Organisation)emergency services
Netzersatz {m}emergency generating unit
Notabschaltung {f}emergency cutout
Notaufnahme {f} (im Krankenhaus)emergency admission; emergency room
Notausgang {m}emergency exit
Notauslösung {f}emergency tripping
Notbeleuchtung {f}emergency lighting
Notbremse {f} | die Notbremse ziehenemergency brake | to apply the emergency brake
Notendschalter {m}emergency limit switch
Notfalleinheit {f}emergency service unit
Flucht- und Rettungswege {pl}escape and emergency routes
Fluchtweg {m}escape route; emergency escape route
Notrutsche {f}escape chute; emergency escape chute
Hochwassernotstand {m}flood emergency
Fusionsarbitrage {f}merger arbitrage
Kartellaufsicht {f}Monopolies and Mergers Commission [Br.]
Noteinsatzfahrzeug {n}emergency vehicle
Sortier-Misch-Generator {m}sort-merge generator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merge
Back to top