ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concentrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concentrate*, -concentrate-

concentrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concentrate (vt.) ทำให้เข้มข้นขึ้น Syn. intensify, strengthen
concentrate (vt.) ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง Syn. center, focus
concentrate (vi.) ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
concentrate (vt.) ทำให้เพ่งความสนใจ Syn. concenter, converge Ops. ignore, be inattentive
concentrate (vi.) เพ่งความสนใจ
concentrate (n.) สิ่งที่ถูกทำให้มีความเข้มข้นขึ้น
concentrate at (phrv.) มุ่งไปที่ See also: เพ่งเล็งไปที่
concentrate on (phrv.) รวมรวมไปที่ See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่ Syn. concentrate upon, focus on
concentrate on (phrv.) สนใจใน Syn. concentrate upon, focus on
concentrate upon (phrv.) รวมรวมไปที่ See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่ Syn. concentrate on, focus on
concentrate upon (phrv.) สนใจใน Syn. concentrate on, focus on
concentrated (adj.) เข้มข้น Syn. intense
concentrated area (n.) แหล่งศูนย์รวม See also: ศูนย์กลางสำคัญ Syn. center
concentratedly (adv.) อย่างคร่ำเคร่ง See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrate, Inability toไม่มีสมาธิ [การแพทย์]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้มหน้าก้มตา (v.) concentrate See also: make an effort, do assiduously, converge Syn. ตั้งใจ, ทำอย่างตั้งใจ Ops. ละเลย
จดจ่อ (v.) concentrate See also: pay attention, focus Syn. สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ Ops. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ
ตั้งสมาธิ (v.) concentrate See also: meditate, contemplate Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ
ทำสมาธิ (v.) concentrate Syn. ตั้งใจ, กำหนดใจ, ตั้งมั่น, ตั้งสติ
ทำอย่างตั้งใจ (v.) concentrate See also: make an effort, do assiduously, converge Syn. ตั้งใจ Ops. ละเลย
ทำใจจดจ่อ (v.) concentrate See also: meditate, contemplate Syn. จดจ่อ, ทำสมาธิ
มุ (v.) concentrate See also: try hard, work hard, make determined effort, attempt Syn. มุ่ง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น
สนใจ (v.) concentrate See also: pay attention, focus Syn. ฝักใฝ่, ใส่ใจ Ops. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ
เข้าสมาธิ (v.) concentrate See also: be in state of deep meditation, concentrate one´s mind Syn. เข้าฌาน
ใจจดจ่อ (v.) concentrate See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one´s attention on Syn. ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ใจจดใจจ่อ (v.) concentrate See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one´s attention on Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ผูกพัน (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่
ฝักใฝ่ (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่, ผูกพัน
สนใจ (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. ใฝ่ใจ, เอาใจใส่, ผูกพัน
เอาใจใส่ (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, ผูกพัน
ตั้งหน้า (v.) concentrate one´s attention See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า Ops. ท้อถ้อย
ตั้งหน้าตั้งตา (v.) concentrate one´s attention See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า Ops. ท้อถ้อย
ตั้งใจ (v.) concentrate one´s attention See also: pay attention, study carefully, absorb Syn. เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ
เอาใจใส่ (v.) concentrate one´s attention See also: pay attention, study carefully, absorb Syn. ตั้งอกตั้งใจ
นั่งปรก (v.) sit with concentrated mind
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He tried to concentrate on his bookเขาพยายามที่จะเอาใจจดจ่ออยู่กับหนังสือ
If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to comeถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะก็ รอจนกว่าจะมีเวลาถึงค่อยมาก็แล้วกัน
He concentrated too little in classเขาสนใจในการเรียนน้อยมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า
We were going to stop work on the neurophysical, concentrate on something more practical.ฉันว่าเราหาวิธีอื่น ที่ได้ผลกว่าวิธีนี้ จะดีกว่ามั้ง
But who can concentrate with all that noise?แต่ใครจะไปมีสมาธิเล่น ถ้าได้ยินเสียงพวกนั้น
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles:
It is small and will force them into a bottleneck allowing us to concentrate the remainder of our defense.มันเล็กและสามารถต้อน พวกเขาไปที่คอขวดได้ แล้วให้พวกเราไปรวมกันต้อนคนที่เหลือที่ด่าน
You just concentrate on your part.แกก็แค่อยู่ในส่วนของแก
I need them all. All of them. I'm going to get them to you, but now you need to concentrate on the case.L... all of them. you need to concentrate on the case.
I have to concentrate to destroy the blockbuster. - What? The blockbuster?I have to concentrate if I wanna destroy the blockbuster. my mum would've never started smoking in the first place.
What case do you think we should concentrate on, captain?คดีอะไรงั้นเหรอที่คุณคิดว่า พวกเราต้องเพ่งความสนใจ ผู้กอง
I think we should concentrate more on that tape cause that tape said, we have more in common that we know.เพราะเทปนั่น เราจะรู้อะไรมากขึ้น
At this time, it would behoove you to cease any investigation of matters that have long since passed and concentrate on the concerns of our present.ตอนนี้, คุณจะต้อง... ...ยุติการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา... ...แล้วหันมาให้ความสนใจ เฉพาะกับเรื่องที่เราเผชิญอยู่ในตอนนี้.

concentrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚精会神[jù jīng huì shén, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ, 聚精会神 / 聚精會神] concentrate one's attention
[zhǔ, ㄓㄨˇ, 属 / 屬] join together; fix one's attention on; concentrate on
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 凝] to congeal; to concentrate attention; to stare
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
密集[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, 密集] concentrated; compressed
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专注 / 專注] concentrated; single-mindedly devoted to
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 浓 / 濃] concentrated; dense
[zhuān, ㄓㄨㄢ, 专 / 耑] concentrated; specialized
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 醲] concentrated; strong wine
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, 集运 / 集運] cooperative transport; concentrated freight
专一[zhuān yī, ㄓㄨㄢ ㄧ, 专一 / 專一] single-minded; concentrated
功夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 功夫茶] very concentrated type of tea drunk in Chaozhou, Fujian and Taiwan

concentrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
力を注ぐ[ちからをそそぐ, chikarawososogu] (exp,v5g) to concentrate one's effort (on something)
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly
手に付かない;手につかない;手に着かない[てにつかない, tenitsukanai] (exp) to not be able to concentrate on (due to distractions, etc.)
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P)
気を入れる[きをいれる, kiwoireru] (exp,v1) to do in earnest; to concentrate on; to apply one's mind to
注ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See 注ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g,vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P)
注意を集中する[ちゅういをしゅうちゅうする, chuuiwoshuuchuusuru] (exp,vs-i) to concentrate one's attention; to be engrossed in
煮詰める(P);煮つめる[につめる, nitsumeru] (v1,vt) (1) to boil down; to concentrate (soup, milk, stock, etc.); (2) to reach a conclusion; to conclude a discussion; (P)
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study
コンク[, konku] (adj-f) (abbr) concentrated
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason
総掛かり[そうがかり, sougakari] (n) in a body; concentrated force; combined efforts
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine
集中攻撃[しゅうちゅうこうげき, shuuchuukougeki] (n,vs) (making, launching) concentrated attack (on, against)
集中的[しゅうちゅうてき, shuuchuuteki] (adj-na) intensive; concentrated; focused
集中砲火[しゅうちゅうほうか, shuuchuuhouka] (n) concentrated fire
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system
集中線[しゅうちゅうせん, shuuchuusen] (n) saturated linework; concentrated linework
高濃度[こうのうど, kounoudo] (n,adj-no) high concentration; concentrated; highly-concentrated

concentrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in FR:
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
หัวหอมสามหัว[n. exp.] (hūahøm sām ) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream FR:
หัวแร่[n. exp.] (hūa raē) EN: ore concentrate FR:
หัวแร่ทองแดง[n. exp.] (hūa raē thø) EN: copper concentrate FR:
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in FR:
กำหนดใจ[v.] (kamnotjai) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine FR:
เข้าสมาธิ[v.] (khaosamāthi) EN: concentrate (on) FR:
ก้มหน้าก้มตา[v. (loc.)] (komnākomtā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make a concentrated effort ; make an effort to ; put one's mind to sth. FR:
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp ; concentrate ; look intently ; contemplate FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
เพ่งความสนใจ[v. exp.] (pheng khwām) EN: focus ; concentrate FR:
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; keep an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark ; suspect FR: viser ; scruter ; chercher à
เพ่งเล็งถึง[v. exp.] (phengleng t) EN: focus on ; concentrate on FR: se concentrer sur
เพ่งสมาธิ[v. exp.] (pheng samāt) EN: concentrate FR: se concentrer
ระดมยิง[v. exp.] (radom ying) EN: fire away (at) ; concentrate one's fire power (on) ; fire in volleys ; shoot in concert FR:
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate FR: rassembler ; réunir ; ramasser
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: concentrate one's attention ; pay attention ; study carefully ; be determined FR: se concentrer (sur) ; prêter attention (à) ; porter son attention sur
ตั้งหน้า[v. exp.] (tang-nā) EN: concentrate one' s attention FR:
ตั้งหน้าตั้งตา[v.] (tang-nātang) EN: concentrate one' s attention FR: rechercher ; viser à
ตั้งอกตั้งใจ[v.] (tang-oktang) EN: pay attention ; concentrate one's attention FR: s'appliquer à
ตั้งสมาธิ[v. exp.] (tang samāth) EN: concentrate FR:
ทำใจจดจ่อ[v. exp.] (tham jai jo) EN: concentrate FR:
ทำสมาธิ[v. exp.] (tham samāth) EN: concentrate FR: se concentrer ; pratiquer la méditation
ตกคลัก ; ตกคลั่ก[v.] (tokkhlak) EN: concentrate fish in a drying pond FR:
ตกปลัก[v.] (tokplak) EN: be stranded together in the dried place ; be confined in small space ; concentrate fish in a drying pond FR:
หัวเชื้อน้ำหอม[n. exp.] (hūa cheūa n) EN: concentrated perfume ; essential oil FR:
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream FR: crème de lait de coco [f]
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme FR: intense ; dense ; extrême
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
แก่ไป[adj.] (kaē pai) EN: too strong ; too concentrated FR:
การกร่อนแบบพื้นผิว[n. exp.] (kān krǿn ba) EN: slope wash ; sheet flood erosion ; unconcentrated wash ; rain wash ; surface wash FR:
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated ; deep ; dark FR: fort ; intense ; vif ; prononcé ; profond
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concentrate
Back to top