ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monopoly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monopoly*, -monopoly-

monopoly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monopoly (n.) ระบบผูกขาด See also: เอกสิทธิ์ Syn. trust, syndicate, copyright, patent Ops. open market, free trade
English-Thai: HOPE Dictionary
monopoly(มะนอพ'พะลี) n. เอกสิทธิ์,สิ่งที่อยู่ภายใต้การครอบครองโดยเอกสิทธิ์,บริษัทที่มีเอกสิทธิ,ภาวะตลาดที่มีผู้ขายเพียงผู้เดียว
English-Thai: Nontri Dictionary
monopoly(n) การผูกขาด,เอกสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monopolyการผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monopoly การผูกขาด อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การค้าผูกขาด (n.) monopoly Syn. การค้าแบบผูกขาด Ops. การค้าเสรี
การค้าแบบผูกขาด (n.) monopoly Ops. การค้าเสรี
ราคาผูกขาด (n.) monopoly price
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think you were born with a monopoly on the truth?คุณคิดว่าคุณได้เกิดมาพร้อมกับการผูกขาดความจริงหรือไม่
There's a royal monopoly on the manufacture of salt.มีกฎหมายผลิตเกลือ ผูกขาดของอังกฤษอยู่ครับ
You must be the Monopoly Guy!คุณคงจะเป็น... ...ผู้ดีตีนแดง
But the modern Church has a monopoly on that..แต่คริสตจักรยุคใหม่ควบคุมกำหนด
Yeah, monopoly is great.ใช่ เกมเศรษฐีเยี่ยมมาก
It's worse than Monopoly money. I can't buy anything with this.มันเหมือนของปลอม ผมใช้ซื้ออะไรไม่ได้
And give you a pile of Monopoly money.แล้วก็ให้ เงินผูกขาดกองเบอเร่อ
Gossip Girl doesn't have the monopoly on Serena Van Der Woodsen, does she?กอสสิป เกิร์ลไม่ได้ผูกขาด เซรีน่า แวน เดอ วู้ดเซ่นซะหน่อย ใช่มั้ย
It's just like regular monopoly but with more stuff.มันก็เหมือนเกมเศรษฐีนั่นแหละ แค่ออพชั่นเยอะกว่า
For all those girls out there looking for the Indian Monopoly man?ด้วยอารมณ์ของ เอมี่ ฟารา ฟาวเลอ ในคืนนี้
You don't have a monopoly on pain, Spencer.เธอไม่จำเป็นต้องจมอยู่ กับความเจ็บปวดนะสเปนเซอร์
You got a monopoly or do you divvy up the market?คุณได้ผูกขาดหรือทำ คุณ divvy ขึ้นในตลาดได้หรือไม

monopoly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反垄断[fǎn lǒng duàn, ㄈㄢˇ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 反垄断 / 反壟斷] anti-trust legislation; anti-monopoly
利权[lì quán, ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, 利权 / 利權] economic rights (e.g. of a state monopoly)
[què, ㄑㄩㄝˋ, 榷] footbridge; toll, levy; monopoly
垄断贩卖[lǒng duàn fàn mài, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ ㄈㄢˋ ㄇㄞˋ, 垄断贩卖 / 壟斷販賣] monopoly
专卖[zhuān mài, ㄓㄨㄢ ㄇㄞˋ, 专卖 / 專賣] monopoly; exclusive right to trade

monopoly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モノポリー[, monopori-] (n) monopoly
双方独占[そうほうどくせん, souhoudokusen] (n) bilateral monopoly
国家独占[こっかどくせん, kokkadokusen] (n) state monopoly
売手独占[うりてどくせん, uritedokusen] (n) seller's monopoly
専売制[せんばいせい, senbaisei] (n) monopoly system; government monopoly
専有[せんゆう, senyuu] (n,vs) exclusive possession or rights; monopoly
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
独擅場[どくせんじょう, dokusenjou] (n) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
自然独占[しぜんどくせん, shizendokusen] (n) natural monopoly
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) move (in game); method; single-handed; monopoly; (P)
独占禁止[どくせんきんし, dokusenkinshi] (adj-no) antimonopoly; antitrust
独禁[どっきん, dokkin] (adj-no) (abbr) (See 独占禁止) antimonopoly; antitrust
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly

monopoly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m] ; monopole [m]
การครอบครองตลาดแต่เพียงผู้เดียว[n. exp.] (kān khrøpkh) EN: monopoly FR:
การผูกขาด[n.] (kān phūkkhā) EN: monopolization ; monopoly FR: monopole [m]
การผูกขาดทางธุรกิจ[n. exp.] (kān phūkkhā) EN: business monopoly FR: monopole commercial [m]
โมโนโปลี[n.] (mōnōpōlī) EN: monopoly FR: monopole [m]
นายอากร[n.] (nāi-ākøn) EN: tax farmer ; holder of a government monopoly FR:
นายอากรรังนก[n. exp.] (nāi-ākøn ra) EN: holder of a monopoly on collecting bird's nests FR:
นายอากรสุรา[n. exp.] (nāi-ākøn su) EN: holder of a monopoly on making liquors in a locality FR:
ผูกขาด[v.] (phūkkhāt) EN: monopolize ; have a monopoly ; corner the market FR: accaparer ; monopoliser ; avoir le monopole
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (รยส.) [org.] (Rōng-ngān Y) EN: Thailand Tobacco Monopoly FR:
สัมปทาน[n.] (sampathān) EN: concession ; franchise ; monopoly FR: concession [f] ; licence [f] ; franchise [f] ; monopole [m]
สิทธิ์[n.] (sit) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly FR: droit [m] ; pouvoir [m]
สิทธิ[n.] (sitthi) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority FR: droit [m] ; privilège [m]
ตลาดผูกขาด[n. exp.] (talāt phūkk) EN: monopoly FR: monopole [m]
ทุนผูกขาด[n. exp.] (thun phūkkh) EN: monopoly capital FR:

monopoly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monopol {n} | absolutes Monopol; vollkommenes Monopolmonopoly | absolute monopoly
Monopolstellung {f}monopoly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monopoly
Back to top