ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divide*, -divide-

divide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divide (vt.) แบ่ง See also: แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน Syn. part, split, detach Ops. join, unite
divide (vi.) แบ่ง See also: แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน Syn. part, split, detach Ops. join, unite
divide (vi.) หาร (ทางคณิตศาสตร์) Syn. subdivide, separate Ops. integrate, unite
divide (vt.) หาร (ทางคณิตศาสตร์) Syn. subdivide, separate Ops. integrate, unite
divide against (phrv.) แตกแยกกับ See also: ทะเลาะกันเอง
divide among (phrv.) แบ่งปันท่ามกลาง
divide between (phrv.) แบ่งกันระหว่าง
divide by (phrv.) หารด้วย
divide from (phrv.) แยกออกจาก Syn. separate from
divide in (phrv.) แบ่งให้เป็นชิ้นหรือเป็นส่วน Syn. cut in, cut into, divide into, separate into
divide into (phrv.) แบ่งเป็นชิ้นหรือเป็นส่วน Syn. cut into, divide in, separate into
divide off (phrv.) กั้นด้วย See also: แยกออกด้วย Syn. fence off, rail off, separate off, wall off
divide on (phrv.) มีความเห็นต่างกันในเรื่อง
divide out (phrv.) แบ่งออก See also: แบ่ง
divide with (phrv.) แบ่งกัน (เท่าๆกัน) Syn. share with
divided (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. shared
divided (adj.) ที่แบ่งเป็นตอนๆ See also: เกี่ยวกับกลุ่ม, ซึ่งเป็นส่วน, ซึ่งเป็นตอน Syn. sectional
dividend (n.) เงินปันผล See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร Syn. profit, interest, bonus
divider (n.) ผู้จ่าย See also: ผู้จำหน่าย, เครื่องจำหน่าย Syn. allocator, vending machine
English-Thai: HOPE Dictionary
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
divided skirtn. กระโปรงผ่า,กางเกงกระโปรง
dividend(ดิฟ'วิเดินดฺ) n. เงินปันผล,จำนวนตั้งที่ถูกหาร
divider(ดิไว'เดอะ) n. ผู้แบ่งแยก,เครื่องแบ่งแยก,ที่กั้นกลาง, See also: dividers n.,pl. วงเวียนสองขาสำหรับกะระยะ,จำนวนหาร,ตัวหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
divide(vt) หาร,แบ่ง,แยก,จำแนก
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
divider(n) ผู้แบ่ง,ตัวหาร,จำนวนหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divideหาร, แบ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dividendตัวตั้งหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
divider๑. วงจรหาร๒. ตัวหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dividedivide, สันปันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dividendเงินปันผล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดแบ่ง (v.) divide See also: separate, split Syn. แบ่ง, แยก, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
ปัน (v.) divide See also: allocate, distribute, share Syn. แบ่ง, แบ่งปัน
ย่อย (v.) divide See also: be divided, separate, split Syn. แบ่ง, แยกย่อย
แบ่ง (v.) divide See also: be divided, separate, split Syn. แยกย่อย
แบ่ง (v.) divide See also: separate, part, split, bisect Ops. รวม
แบ่ง (v.) divide See also: allocate, distribute, share Syn. แบ่งปัน
แบ่ง (v.) divide See also: separate, split Syn. แยก, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
แบ่งกลุ่ม (v.) divide See also: divide into groups Ops. รวมกลุ่ม
แยก (v.) divide See also: separate, part, split, bisect Syn. แบ่ง Ops. รวม
ปันผล (n.) dividend Syn. เงินปันผล
ปันผล (n.) dividend Syn. เงินปันผล
เงินปันผล (n.) dividend See also: bonus Syn. โบนัส, เงินโบนัส
เงินโบนัส (n.) dividend See also: bonus Syn. โบนัส
วงเวียน (n.) dividers See also: compasses
x div (abbr.) คำย่อของ ex-dividend
XD (abbr.) คำย่อของ ex-dividend
ยาม (n.) one of three periods into which the day was traditionally divided
ออกดอกออกผล (v.) yield interests/ dividends See also: be profitable, bring results
แบ่ง (v.) be divided See also: split, separate, part, bisect Syn. แยก
แบ่งย่อย (v.) subdivide Syn. ซอย Ops. รวม, รวบรวม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
Let's divide the cake into threeมาแบ่งเค็กนี้ออกเป็นสามส่วนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Good Lord took a day to divide heaven and earth.พระเจ้า แยกสวรรค์และนรกในหนึ่งวัน
If you divide 144 into 233,ถ้าคุณเอา 144 ไปหาร 233
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1
Until we find Mother and divide up here cells...ถ้าเรายังไม่พบท่านแม่ เพื่อทำการแบ่งเซล...
Our enemy is an insidious one, seeking to divide us and destroy the very foundation of our great nation.ศัตรูผู้คอยหลบซ่อน คนนี้ หาโอกาสที่จะแบ่งแยกเรา... ...และจ้องทำลายล้าง ความเป็นชาติอันยิ่งใหญ่
It would have forced you to divide your loyalties.มันจะทำให้คุณต้องพะวักพะวน
Take the number of people who came today and divide it by 200... then add the product of the number of people at tables we can see from here... times my birthday... and you get today's date.ถ้าเอาตัวเลขของคนที่มาร่วมงานวันนี้แล้วหารด้วย 200 จากนั้นก็รวมจำนวนของคนที่อยู่ที่โต๊ะที่เราเห็นจากตรงนี้... คูณกับวันเกิดของผม
No matter how they divide it up, someone would be left out.ไม่ว่าพวกเขาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ต้องมีใครบางคนเป่าพลาด
I think we might have a greater chance of finding her, if we divide and spread the arc a little wider.ฉันคิดว่าเรามีโอกาสสูงที่จะพบเธอ ถ้าเราแยกกันNและขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นอีก
The world long united must divide The long divided must uniteโลกที่เป็นหนึ่งเดียวมักจะแตกแยก\ ที่แตกแล้วมักจะรวมกลับเป็นหนึ่ง
[SONG: New Divide BAND: Linkin Park][เพลง New Devine วง Linkin Park]
Martyrs never die, no one will ever divide this country.ถึงตัวตาย ก็จะไม่มีใครแบ่งแยกประเทศเราได้

divide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, 分工] divide the work; division of labor
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, 分而治之] divide and rule (strategy); divide and conquer
平分[píng fēn, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ, 平分] divide equally
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
分角器[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 分角器] a protractor (device to divide angles)
瓜分[guā fēn, ㄍㄨㄚ ㄈㄣ, 瓜分] partition; divide up
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, 太液池] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, 红利 / 紅利] bonus; dividend
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
分给[fēn gěi, ㄈㄣ ㄍㄟˇ, 分给 / 分給] divide
股息[gǔ xī, ㄍㄨˇ ㄒㄧ, 股息] dividend
[yún, ㄩㄣˊ, 匀 / 勻] even; evenly (divided); uniform
分叉[fēn chà, ㄈㄣ ㄔㄚˋ, 分叉] fork; bifurcation; to divide
息票[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, 息票] interest coupon; dividend coupon
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, 隔膜] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 红利股票 / 紅利股票] scrip shares (issued as dividend payment)
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, 分裂] split up; to split; to divide; to break up; fission
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 闑] vertical divider of a door way
分水岭[fēn shuǐ lǐng, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄥˇ, 分水岭 / 分水嶺] water divide; watershed

divide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デジタルディバイド[, dejitarudeibaido] (n) digital divide
デジタルデバイド[, dejitarudebaido] (n) {comp} digital divide
三分[さんぷん, sanpun] (vs) to divide into three (parts); to trisect
五分[ごぶん, gobun] (vs) to divide into five parts
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分水山脈[ぶんすいさんみゃく, bunsuisanmyaku] (n) watershed; divide
分水嶺[ぶんすいれい, bunsuirei] (n) watershed; divide
分水界[ぶんすいかい, bunsuikai] (n) watershed; divide
分水線[ぶんすいせん, bunsuisen] (n) watershed; divide
別ち与える[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to divide and pass around
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P)
取り分ける;取分ける[とりわける, toriwakeru] (v1,vt) to distribute; to apportion; to divide
四分[しぶん, shibun] (n,vs) divide into four pieces; one fourth
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
振り分ける;振分ける[ふりわける, furiwakeru] (v1,vt) (1) to divide in two; to divide in half; (2) to apportion; to divide among; to portion out; to allot; to assign
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
星官[せいかん, seikan] (n) (obsc) (See 星宿・せいしゅく・2) constellation (in ancient China; important constellations were then used to divide the ecliptic into 28 "mansions")
星宿;ほとおり星[せいしゅく(星宿);ほとおりぼし;ほとほりぼし(星宿), seishuku ( hoshi yado ); hotooriboshi ; hotohoriboshi ( hoshi yado )] (n) (1) constellation; (2) (arch) (See 二十八宿) mansion (any of the Chinese constellations used to divide the ecliptic into 28 positions); (3) (See 星・せい) Chinese "star" constellation (one of the 28 mansions)
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
細分[さいぶん, saibun] (n,vs) divide into small portions; (P)
除する[じょする, josuru] (vs-s) (1) to divide (by); (2) to remove; to exclude
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] (n) {comp} analog divider
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] (n) {comp} analog divider
ディバイダー;ディバイダ[, deibaida-; deibaida] (n) divider
ディバイデッドスカート[, deibaideddosuka-to] (n) divided skirt
デバイダー[, debaida-] (n) divider
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
中仕切;中仕切り[なかじきり, nakajikiri] (n) partition; divider
中央分離帯[ちゅうおうぶんりたい, chuuoubunritai] (n) (highway) median; divider
中間配当額[ちゅうかんはいとうがく, chuukanhaitougaku] (n) interim dividends
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] (n) {comp} frequency demultiplier; frequency divider
別れる[わかれる, wakareru] (v1,vi) to be divided; to part from; to separate; to bid farewell; (P)
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
割り切れる;割切れる[わりきれる, warikireru] (v1,vi) to be divisible (by); to be divided without residue
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment
被除数[ひじょすう, hijosuu] dividend
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide

divide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งชนชั้น[v. exp.] (baeng chonc) EN: make class distinctions ; divide by social class FR:
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups ; bisect FR: grouper
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng mørad) EN: divide an estate FR:
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งเป็นสอง 2 ส่วน = แบ่งเป็นสองส่วน[v. exp.] (baeng pen s) EN: divide in two FR: partager en deux
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งพรรคแบ่งพวก[v. exp.] (baeng phak ) EN: divide into factions FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ชรแร่ง[v.] (chararaeng) EN: divide FR:
หาร[v.] (hān) EN: divide FR: diviser
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide FR: distribuer ; répartir
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
จำหน่ายจ่ายแจก[v. exp.] (jamnāi jāi ) EN: distribute ; divide ; share ; give FR:
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot FR: allouer
กั้นห้อง[v. exp.] (kan hǿng) EN: partition a room ; divide a room ; put up a partition FR: partitionner une chambre
คั่น[v.] (khan) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene FR: intercaler ; insérer ; séparer
ปัน[v.] (pan) EN: divide ; allocate ; distribute ; share FR: partager ; répartir ; distribuer
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement
แตกกัน[v. exp.] (taēk kan) EN: split ; break up ; separate ; divide FR:
แตกกลุ่ม[v. exp.] (taēk klum) EN: go one's own way ; go separate ways ; be broken off from a group ; divide up FR:
แตกร้าว[v.] (taēkrāo) EN: divide over conflicting opinions ; split up FR:
ถัว[v.] (thūa) EN: take the mean ; take the average ; divide equally ; share out equally ; average FR:
ตอน[v.] (tøn) EN: cut off ; clip ; divide ; make a cutting by air layering FR:
วิภัช[v.] (wiphat) EN: share ; divide FR:
วิภาช[v.] (wiphāt) EN: share ; divide FR:
วิภัช-[pref.] (wiphatcha-) EN: share ; divide FR:
แยะ[v.] (yae) EN: divide FR:
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: separate ; divide into ; put apart FR: scinder le pays
แยกร่าง[v. exp.] (yaēk rāng) EN: divide; self divide ; split itself into two or more ; part itself ; break up itself ; separate itself FR:
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split FR:
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:

divide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wetterscheide {f}weather divide
Dividendenrückstände {pl}arrears of dividends
Barausschüttung {f}; Bardividende
Dividend {m} (zu teilende Zahl) [math.]dividend
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant
Dividendenausschüttungsbeschluss {m}dividend resolution
Dividendenausschüttungssatz {m}dividend payout ratio
Dividendenbedarf {m}dividend requirement
Dividendenbeleg {m}dividend voucher
Dividendeneinkommen {n}dividend income
Dividendenfreibetrag {m}dividend exclusion
Dividendenpolitik {f}dividend policy; dividend payout policy
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax
Dividendenrendite {f}; Dividendenertrag
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan
Dividendenrücklage {f}dividend reserve fund
erzielte Bruttodividende {f}grossed-up dividend
Sonderdividende {f}; Dividendenzuschlag
Abschlussdividende {f}final dividend
Frequenzteiler {m}frequency divider
Friedensdividende {f}peace dividend
Bruttodividende {f}gross dividend
Mehrfamilienhaus {n}house divided into flats; apartment house [Am.]
Abschlagsdividende {f}; Zwischendividende
Jahresabschlussdividende {f}year-end dividend
Abschlagsdividende {f}partial dividend
Spannungsteiler {m}potential divider
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.]
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Sachdividende {f}property dividend
Proportionszirkel {m}proportional dividers
Raumteiler {m}room divider
Aktiendividende {f}share dividend
Stockdividende {f}stock dividend
Dividenden-Stripping {n}dividend stripping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divide
Back to top