ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

addition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *addition*, -addition-

addition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
addition (n.) การบวก Syn. summing up, computing, totaling
addition (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. increasing, expanding
addition (n.) สิ่งที่เพิ่ม See also: สิ่งที่เติม, สิ่งที่เสริม
additional (adj.) ที่เพิ่มขึ้น See also: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น Syn. added, supplementary, further
additional charge (vt.) เก็บเงินเพิ่ม See also: คิดเงินเพิ่ม Syn. overcharge
additional charge (n.) การเก็บเงินเพิ่ม See also: การคิดเงินเพิ่ม Syn. overcharge
additional clause (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional comment
additional comment (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional clause
additionally (adv.) ยิ่งไปกว่านั้น See also: นอกจากนั้น Syn. furthermore, moreover
English-Thai: HOPE Dictionary
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
English-Thai: Nontri Dictionary
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนึ่ง (conj.) in addition to See also: furthermore, moreover, besides, for another thing
การขยาย (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม
การพ่วง (n.) addition See also: attachment, annex, appendage Syn. การแนบ, การแนบท้าย
การเติม (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การขยาย
การเพิ่ม (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเสริม, การเติม, การขยาย
การเพิ่มเติม (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย
การเสริม (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเติม, การขยาย
การแนบ (n.) addition See also: attachment, annex, appendage Syn. การแนบท้าย
การแนบท้าย (n.) addition See also: attachment, annex, appendage Syn. การแนบ
ส่วนเสริม (n.) addition See also: augmentation Ops. ส่วนหลัก
เงินกินเปล่า (n.) additional charges
แป๊ะเจี๊ยะ (n.) additional charges Syn. เงินกินเปล่า
บริการเสริม (n.) additional service
กินกำไร (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง
ยิ่งไปกว่านั้น (conj.) in addition See also: moreover, besides Syn. นอกจากนั้น
เบียดแว้ง (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดบัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
You'll be a permanent addition to this archaeological find.คุณจะกลายเป็นส่วยเกินของการค้นพบ ทางโบราณคดีครั้งนี้
I'm sure he'll turn out to be a worthy addition to the Numbers.ผมแน่ใจว่าเขาจะย้อนกลับค่า การเพิ่มจำนวน
Clark says: "What's this, some new addition to Lurp rations?"คลาร์คบอกว่า "อาหารเสริมหรือไงจ่า"
Soldiers must now ensure all departures, in addition to their other duties.ทหารต้องสร้างความมั่นใจ ว่าทุกคนออกไปได้ เป็นหน้าที่เสริมอีกด้วย
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์
I should warn you... that in addition to competing against each other... for the top grade in this class... you will also be competing for one of my firm's... highly coveted four internship spots next year... where you will get to assist on actual cases.ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อน ว่านอกจากจะต้องแข่งกันทำคะแนน ให้เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแล้ว
It's hard to understand because it says, "In addition to" but I can't understand in addition to what?เข้าใจยากเพราะเขียนว่า รวมกับ... แต่ฉันไม่เข้าใจว่ารวมกับอะไร?
We've located two supercells in addition to the one over Scotland.เราพบพายุยักษ์อีก 2 ลูก
Looks like we have yet another addition to the family.ดูเหมือนว่าครอบครัวเราจะมีสมาชิกใหม่น่ะนี่
And in addition to landing that commercial Carter also landed the girl.ยิ่งกว่านั้น เป็นการ เริ่มทำธุรกิจของเขา ...คาร์เตอร์ ก็ได้เป็นเจ้าของสาวสวย
The new addition to the local dishes but we have yet to taste it and how different is it from chicken rice?อาหารแบบใหม่ไม่เหมือนใคร ถึงตอนนี้ผมเองก็ยังไม่เคยชิมเลยครับ จะต่างจากข้าวมันไก่อย่างไร เดี๋ยวเราก็รู้ครับ

addition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
除此之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, 除此之外] apart from this; in addition to this
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)
[gēn, ㄍㄣ, 跟] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to)
其他[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其他] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其它] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above
加法[jiā fǎ, ㄐㄧㄚ ㄈㄚˇ, 加法] addition
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, 续增 / 續增] addition; appendix; addendum
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 补票处 / 補票處] additional ticket desk; stand-by counter
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, 附加] additional; annex
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, 进修 / 進修] advanced studies; additional studies
[hái, ㄏㄞˊ, 还 / 還] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
余角[yú jiǎo, ㄩˊ ㄐㄧㄠˇ, 余角 / 餘角] complementary angle (additional angle adding to 90 degrees)
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 加封] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, 加减乘除 / 加減乘除] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, 还有 / 還有] furthermore; in addition; still; also
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
外加[wài jiā, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ, 外加] in addition; extra
况且[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, 况且 / 況且] moreover; besides; in addition
[wài, ㄨㄞˋ, 外] outside; in addition; foreign; external
加上[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, 加上] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, 加官] promotion; to take additional post
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

addition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition
それに加えて[それにくわえて, sorenikuwaete] (exp) in addition to this
それも[, soremo] (conj) and in addition to that
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
加点[かてん, katen] (n,vs) addition of points; scoring; (P)
延いて;延て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently
延いては[ひいては, hiiteha] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently
建増し;建て増し[たてまし, tatemashi] (n) building addition or extension; an annex
抜き差し;抜差し[ぬきさし, nukisashi] (n,vs) (1) addition and deletion; taking out and putting in; plugging and unplugging; (2) (See 抜き差しならない,抜き差しならぬ) making do; getting by; managing
画蛇添足[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily
破壊加算[はかいかさん, hakaikasan] (n) {comp} destructive addition
アディショナル[, adeishonaru] (adj-f) additional
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[, enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits)
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P)
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P)
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P)
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject)
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse
付け足し;付足し[つけたし, tsuketashi] (n) addition; appendix; supplement; postscript
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions
付加(P);附加[ふか, fuka] (n,vs,adj-no) addition; annexation; appendage; (P)
付記[ふき, fuki] (n,vs) addition; appendix; note
余得[よとく, yotoku] (n) emoluments; additional profits
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P)
兼す[けんす, kensu] (vs-c) to combine with; to serve as both; to hold an additional post; to use with
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
割増運賃[わりましうんちん, warimashiunchin] (n) additional freight
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time
加減乗除[かげんじょうじょ, kagenjoujo] (n) the four arithmetical operations (addition, subtraction, multiplication, division)
加算税[かさんぜい, kasanzei] (n) additional tax
加配[かはい, kahai] (n,vs) additional ration
Japanese-English: COMDICT Dictionary
並列加算[へいれつかさん, heiretsukasan] parallel addition
加算[かさん, kasan] addition (vs)
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry
直列加算[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition
破壊加算[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition
算術加算[さんじゅつかさん, sanjutsukasan] arithmetic addition
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.)
追加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign
付加サービス[ふかサービス, fuka sa-bisu] additional service
付加文字[ふかもじ, fukamoji] additional character
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division)
増設メモリ[ぞうせつメモリ, zousetsu memori] additional memory
補記[ほき, hoki] additional entry
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function

addition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngo) EN: bill FR: addition [f] ; note [f] ; douloureuse [f] (fam.)
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m] ; note [f]
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
อีกอย่างหนึ่ง[X] (īk yāng neu) EN: beside that ; another thing ; one more thing ; in addition FR: en outre ; qui plus est ; autre chose
การบวก[n.] (kān būak) EN: addition ; combination FR: addition [f]
การบวกเมทริกซ์[n. exp.] (kān būak me) EN: matrix addition FR:
การบวกเวกเตอร์[n. exp.] (kān būak wē) EN: vector addition FR: addition de vecteurs [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion ; escalation FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
การต่อเติม[n. exp.] (kān tøtoēm) EN: addition FR:
ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: additional clause ; additional comment ; rider ; addition FR: ajout [m]
ควบคู่กันไป[X] (khūapkhū ka) EN: together ; simultaneously ; at the same time ; accompanied by ; coupled with ; in addition to ; in parallel with FR: en mêm temps ; de front
กอปร[X] (køp) EN: consisting of ; comprising ; composed of ; having ; and in addition FR:
และ[conj.] (lae) EN: and ; in addition ; moreover FR: et
หลักการบวก[n. exp.] (lakkān būak) EN: addition principle FR:
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
นอกเหนือไปจาก[prep.] (nøkneūa pai) EN: in addition to ; outside of ; apart from FR:
เพิ่มเติม[adv.] (phoēmtoēm) EN: further ; in addition FR: en plus
สิ่งที่เพิ่ม[X] (sing thī ph) EN: addition ; something added FR:
ส่วนเกิน[adv.] (suan koēn) EN: in addition FR:
ส่วนเสริม[n.] (suansoēm) EN: addition ; augmentation FR: supplément [m]
แถม[prep.] (thaēm) EN: in addition ; plus ; as well as ; besides FR: en prime ; pour couronner le tout
ต่อเติม[v. exp.] (tø toēm) EN: enlarge ; extend ; make an addition to ; add ; augment ; increase ; supplement ; modify FR: agrandir
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (yingkwānan) EN: more than that ; moreover ; furthermore ; in addition ; a fortiori FR: en outre ; de plus ; en plus de cela ; qui plus est ; a fortiori
ยิ่งไปกว่า[X] (ying pai kw) EN: much more than ; not only that ; in addition FR:
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kw) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides ; albeit FR: en plus de cela
อธิกมาส[n.] (athikamāt =) EN: leap-calendar month ; inter-calendar month ; intercalated month ; additional month FR:
เบียดแว้ง[v.] (bīetwaēng) EN: seek additional profits FR:
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soē) EN: additional service ; extra service FR: service supplémentaire [m]
บวก[v.] (būak) EN: add FR: additionner
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
ช่วงทดเวลา[n. exp.] (chūang thot) EN: FR: temps additionnel [m]
การเปลี่ยนกลุ่มของการบวก[n. exp.] (kān plīen k) EN: FR: associativité de l'addition [f]
การสลับที่การบวก[n. exp.] (kān salap t) EN: FR: commutativité de l'addition [f]
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: the bill please ; the check please FR: L'addition, s'il vous plaît
เก็บตังค์[v. exp.] (kep tang) EN: the bill please ; the check please FR: L'addition, s'il vous plaît
ค่าไฟค่าน้ำ[n. exp.] (khā fai khā) EN: additional costs FR:
คำถามพ่วง[n. exp.] (khamthām ph) EN: additional question FR:

addition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusatz {m} | ohne Zusatz von | unter Zusatz vonaddition | without the addition of; without adding | while adding of
darüber hinaus; darüberhinaus [alt]; zusätzlich {adv}in addition to it
Addition {f} | Additionen
Familienzuwachs {m}addition to the family
Kapazitätserweiterung {f}addition to capacity
Beiladung {f}additional cargo
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Frachtzuschlag {m}additional carriage
Frachtzuschlag {m}additional freight
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware
Hilfsbereich {m}additional area
Mehrausgabe {f}additional expenditure
Mehreinnahme {f}additional receipts
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Nachforderung {f}additional demand; additional charge
Beigaben {pl}additions to the description
Mehraufwand {m}extra time; additional cost
Nebenanspruch {m}additional claim
Sonderabschreibung {f}additional capital allowance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า addition
Back to top