ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collect*, -collect-

collect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collect (vt.) เก็บเงิน See also: เก็บค่าเช่า Syn. raise
collect (vt.) เก็บรวบรวม See also: รวบรวม Syn. gather, assemble, compile, convene, embody, garner
collect (vt.) คุมสติ See also: รวบรวมสติ Syn. concentrate
collect (adj.) ซึ่งเก็บเงินปลายทาง Syn. reverse-charge
collect (adv.) โดยเก็บเงินปลายทาง See also: โดยให้ผู้รับเป็นคนจ่ายเงิน Syn. reverse charges
collect (vt.) ไปนำมา See also: ไปเอามา, ไปพาตัวมา Syn. call for, gather up, pick up
collect (vi.) เพิ่มพูน See also: ค่อยๆ เพิ่มขึ้น Syn. amass
collect (vi.) เรี่ยไรเงิน See also: ขอเงินเพื่อการกุศล
collect (vt.) เรี่ยไรเงิน See also: ขอเงินเพื่อการกุศล Syn. settle
collect (vt.) สะสม (แสตมป์, เหรียญ) Syn. amass, garner
collect (n.) คำสวดแบบย่อๆ See also: คำสวดแบบสั้นๆ, คำอธิษฐานแบบสั้นๆ
collect for (phrv.) เก็บรวมรวบเพื่อ See also: เก็บไว้ให้
collect from (phrv.) เอาออกมาจาก (สถานที่) See also: พาออกจาก (สถานที่)
collect from (phrv.) เรียกคืน (เงินที่เป็นหนี้หรือสัญญา)
collect together (vt.) รวบรวม See also: สะสม Syn. gather, store up
collect up (phrv.) รวบรวบไว้ด้วยกัน
collectable (adj.) ที่สามารถรวบรวมได้ Syn. collectible
collected (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, amassed, compiled
collectible (adj.) ที่สามารถรวบรวมได้ Syn. collectable
collecting (n.) การจัดเก็บภาษี Syn. imposing
collecting vessel (n.) ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้ See also: หม้อรับไอน้ำ
collection (n.) การเก็บรวบรวม See also: การสะสม Syn. assemblage, compilation, amassment, corpus, gathering
collection (n.) การชุมนุม See also: การรวมกลุ่ม Syn. gathering
collection (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
collection (n.) การเรี่ยไรเงิน See also: การขอบริจาคเงิน, การเก็บเงิน Syn. solicitation, appeal
collection (n.) งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
collection (n.) เงินเรี่ยไร See also: เงินบริจาค
collection (n.) สิ่งของที่รวบรวมไว้ See also: สิ่งของที่นำมากองรวมกันไว้ Syn. assemblage, heap, accumulation, agglomeration, pile, aggregation
collection (n.) สิ่งที่สะสมไว้ See also: ของสะสม Syn. accumulation, assemblage, hoard
collective (n.) กลุ่ม See also: หมู่คณะ, กอง Syn. group
collective (adj.) ซึ่งเป็นกลุ่ม See also: ซึ่งเป็นกอง, ซึ่งรวมกันเป็นหมู่ Syn. aggregate, collected Ops. distributive
collective (adj.) ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน See also: โดยส่วนรวม Syn. combined, common, cooperative, corporate, mutual Ops. distributive
collective (n.) สิ่งที่ร่วมมือกันทำ (เช่น การทำนาร่วม) Syn. cooperative, organisation, organization
collectively (adv.) โดยส่วนรวม See also: โดยร่วม Syn. jointly, altogether, together
collectively (adv.) อย่างเป็นกลุ่ม See also: อย่างเป็นกอง, อย่างรวมกันเป็นหมู่ Syn. mass, unanimously
collectivist (n.) สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย Syn. left-winger
collector (n.) นักสะสม Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, assembler, accumulator
collector (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, accumulator, hoarder
English-Thai: HOPE Dictionary
collect(คะเลคทฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เก็บ (เงิน,บัญชี,ค่าเช่า,ฯลฯ) ,คุมสติ,สำรวม,ไปรับ (จดหมาย) ,จับกลุ่ม adj.,adv. ให้ผู้รับจ่ายเงิน., Syn. obtain,receive,gather
collect on deliveryn. เก็บเงินเมื่อของถึง,เก็บเงินเมื่อได้รับของ
collectable(คะเลค'ทะเบิล) adj. ซึ่งพอจะรวบรวมได้,ซึ่งพอจะเก็บได้
collected(คะเลค'ทิด) adj. ซึ่งคุมสติได้,สำรวม,มีจิตมั่น,ซึ่งรวบรวมไว้, See also: collectedness n., Syn. composed
collectible(คะเลค'ทะเบิล) adj. ซึ่งพอจะรวบรวมได้,ซึ่งพอจะเก็บได้
collection(คะเลค'เชิน) n. การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม,สิ่งที่เก็บรวบรวมไว้,การจัดเก็บ,การเรียกเก็บ,เงินที่เรี่ยไรมา
collective(คะเล็ค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรวบรวมไว้.n. หมู่คณะ,ส่วนรวม,กลุ่ม,ก้อน, See also: collectivity n. ดูcollective, Syn. cumulative
collective farmฟาร์มคอมมูน,ไร่นาของรัฐ
collectivismn. ลัทธิกรรมสิทธิร่วมกัน,ลัทธิส่วนรวม,, See also: collectivist n. collectivistic adj.
collector(คะเลค'เทอะ) n. คนเก็บ,สิ่งหรือเครื่องมือเก็บ,คนสะสม,อุปกรณ์รวมตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
collect(vi,vt) เก็บรวบรวม,เก็บสะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม
collection(n) การเก็บ,การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collectเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collectionการเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collective agreementข้อตกลงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collective farmingระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collectivism๑. ระบบรวมอำนาจการผลิต๒. คติรวมหมู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collectorผู้เก็บเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collect Route เส้นทางเก็บขนขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Collectiblesของสะสม [TU Subject Heading]
Collectionทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collective agreementความตกลงร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Collective farmingระบบนารวม [เศรษฐศาสตร์]
Collectivismระบบชุมชนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
collector draincollector drain, ทางระบายน้ำรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัก (n.) a kind of basket made of bamboo used to collect salt
สั่งสม (v.) collect See also: stock up, save up
เก็บ (v.) collect See also: gather, keep, pick up, save Syn. สะสม, รวบรวม
เรี่ยไร (v.) collect See also: raise funds, solicit
เก็บข้อมูล (v.) collect / gather data See also: call / gather information
เล่นพระ (v.) collect Buddha images
เดินสวน (v.) collect tax
การเก็บเงิน (n.) collection
การเรี่ยไร (n.) collection See also: collecting donation, soliciting contributions
พฤติกรรมร่วม (n.) collective behaviour
ธรรมขันธ์ (n.) collective body of laws
คำสมุหนาม (n.) collective noun
สมุหนาม (n.) collective noun Syn. คำสมุหนาม
คนเก็บสตางค์ (n.) bill collector Syn. พนักงานเก็บเงิน
คนเก็บเงิน (n.) bill collector Syn. คนเก็บสตางค์, พนักงานเก็บเงิน
พนักงานเก็บตั๋ว (n.) ticker collector Syn. คนเก็บตั๋ว
พนักงานเก็บตั๋ว (n.) ticket collector
รถขนขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
รถบรรทุกเก็บขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck
เดินนา (v.) inspect a field for tax collection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you don't look like the one who will collect it.แต่นายดูไม่เหมือน ไอ้พวกนั้น
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า
It's a collect call from Pakistan for mr.- ว่าไงจ่า? มีโทรศัพท์เก็บเงินปลายทาง ขอสายคุณ Ruby จากปากีสถาน
Just wait! God. Today they collect the garbage...ตายแล้ว วันนี้เป็นวันเก็บขยะ
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน
So collect your candy and get out of my life!เธอไปเอาขนมซะ และออกไปจากชีวิตฉัน!
All right, now, people, gonna come around and collect your wallets!สิทธิทั้งหมดตอนนี้คนจะมารอบ ๆ และเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณ!
Some fellas collect stamps.Fellas บางคนเก็บแสตมป์
Do not collect two hundred dollars."Do not collect two hundred dollars."
We're on. Call Van Zant, collect the money.โทรหาแวนแซนท์ นัดไปรับเงิน
I collect information to use in my own way.ฉันเลือกข้อมูลบางส่วนมาใช้กับตัวเอง

collect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, 敛钱 / 斂錢] to collect money; to raise funds (for charity)
[jí, ㄐㄧˊ, 戢] collect oneself; put away
采制[cǎi zhì, ㄘㄞˇ ㄓˋ, 采制 / 採制] collect and process
采录[cǎi lù, ㄘㄞˇ ㄌㄨˋ, 采录 / 採錄] collect and record
珍藏[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, 珍藏] collection; collect (valuables)
拾荒[shí huāng, ㄕˊ ㄏㄨㄤ, 拾荒] to glean; to collect scraps; to eke out a meager living
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 匯總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 彙總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
[cáng, ㄘㄤˊ, 藏] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
[yùn, ㄩㄣˋ, 蕴 / 蘊] bring together; collect
[mù, ㄇㄨˋ, 募] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 丛 / 叢] cluster; collection; collection of books; thicket
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮 / 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 人民公社化] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s)
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 僎] collect
先进集体[xiān jìn jí tǐ, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, 先进集体 / 先進集體] collectives
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, 汇编 / 匯編] collection; compilation; compile; also written 彙編|汇编
合作化[hé zuò huà, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 合作化] collectivization (in marxist theory)
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, 汇编 / 彙編] collection; compilation; compile
[xī, ㄒㄧ, 扱] collect; receive
文集[wén jí, ㄨㄣˊ ㄐㄧˊ, 文集] collected works
书信集[shū xìn jí, ㄕㄨ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧˊ, 书信集 / 書信集] collected letters
乐府诗集[yuè fǔ shī jí, ㄩㄝˋ ㄈㄨˇ ㄕ ㄐㄧˊ, 乐府诗集 / 樂府詩集] Collection of yuefu lyric poems, compiled in 12th century by Guo Maoqian 郭茂倩|郭茂倩
集刊[jí kān, ㄐㄧˊ ㄎㄢ, 集刊] collection of papers (published as one volume)
统称[tǒng chēng, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ, 统称 / 統稱] collectively called; common name
统称为[tǒng chēng wéi, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ ㄨㄟˊ, 统称为 / 統稱為] collectively known as; to call sth as a group
集体[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, 集体 / 集體] collective
集体户[jí tǐ hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 集体户 / 集體戶] collective; joint household
集体防护[jí tǐ fáng hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ, 集体防护 / 集體防護] collective protection
集体主义[jí tǐ zhǔ yì, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 集体主义 / 集體主義] collectivism
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 琐记 / 瑣記] fragmentary recollections; miscellaneous notes
[jiū, ㄐㄧㄡ, 揫] gather; collect
[jí, ㄐㄧˊ, 辑 / 輯] gather up; collect; edit; compile
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 罗 / 羅] gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo
[lōu, ㄌㄡ, 搂 / 摟] graft (money); solicit; to gather; to collect

collect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレクトオンデリバリー[, korekutoonderibari-] (n) collect on delivery
コレクトコール[, korekutoko-ru] (n) collect call
便壺[べんつぼ;べんこ, bentsubo ; benko] (n) (See 汲み取り便所,壷・つぼ・1,便槽) night-soil vault; clay pot used to collect feces in an outhouse
便槽[べんそう, bensou] (n) (See 便壺) tub used to collect feces in an outhouse
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
寄付金を募る;寄附金を募る[きふきんをつのる, kifukinwotsunoru] (exp,v5r) to make an appeal for contributions; to collect donations
潜く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to be underwater from the neck down; to collect shells, seaweed, etc. by diving under the water; (2) to force something under the surface of the water
集印[しゅういん, shuuin] (n) visiting temples, shrines or tourist spots to collect commemorative seal stamps
骨を拾う[ほねをひろう, honewohirou] (exp,v5u) (1) to collect the ashes of the deceased; (2) to look after someone's affairs after he dies
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P)
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory
ガーベジコレクション[, ga-bejikorekushon] (n) {comp} garbage collection
ガーベッジコレクション[, ga-bejjikorekushon] (n) {comp} garbage collection; GC
ガベジコレクション[, gabejikorekushon] (n) {comp} garbage collection
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
クリップコレクション[, kurippukorekushon] (n) {comp} clip collection
グリフ集合[グリフしゅうごう, gurifu shuugou] (n) {comp} glyph collection
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector
ゴミ集積場[ゴミしゅうせきじょう, gomi shuusekijou] (n) village garbage collection point
コレクション[, korekushon] (n) (1) collection; (2) correction; (P)
コレクションビル[, korekushonbiru] (n) collection bill
コレクター(P);コレクタ[, korekuta-(P); korekuta] (n) collector; (P)
コレクターズ[, korekuta-zu] (n) collectors
コレクターズアイテム[, korekuta-zuaitemu] (n) collector's item
コレクティヴィズム[, korekuteivizumu] (n) collectivism
コレクティビズム[, korekuteibizumu] (n) collectivism
コレクティブアンコンシャス[, korekuteibuankonshasu] (n) collective unconscious
コレクトマニア[, korekutomania] (n) collectomania
サービサー[, sa-bisa-] (n) debt collection (company, agency) (wasei
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops)
スタンプコレクション[, sutanpukorekushon] (n) stamp collection
スンナ[, sunna] (n) Sunna (collection of recorded words and actions of the prophet Muhammad) (ara
ソーラーコレクター[, so-ra-korekuta-] (n) solar collector
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] (n) {comp} data collection; data acquisition
トレーディングカード[, tore-deinguka-do] (n) trading card; collectible card
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コレクトコール[これくとこーる, korekutoko-ru] collect call
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp)
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection
コレクタ[これくた, korekuta] collector
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] data collection, data acquisition
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station
全体語[ぜんたいご, zentaigo] collective term
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR
未収集データ[みしゅうしゅうデータ, mishuushuu de-ta] uncollected data
著作集[ちょさくしゅう, chosakushuu] collection
論文集[ろんぶんしゅう, ronbunshuu] collection
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
集める[あつめる, atsumeru] Thai: รวบรวม English: to collect

collect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินสวน[v.] (doēnsūan) EN: inspect orchards to collect tax FR:
หอม[v.] (høm) EN: collect FR:
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บอัฐิ[v. exp.] (kep atthi) EN: collect the ashes FR:
เก็บดอกเบี้ย[v. exp.] (kep døkbīa) EN: collect interest FR:
เก็บค่าเช่า[v. exp.] (kep khāchao) EN: collect rent FR: collecter les loyers
เก็บน้ำยาง[v. exp.] (kep nām yān) EN: collect latex FR:
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: collect money ; work out accounts ; do accounts FR: encaisser ; collecter
เก็บภาษี[v. exp.] (kep phāsī) EN: levy taxes ; collect taxes FR: collecter les impôts ; percevoir une taxe
เก็บรวบรวม[v. exp.] (kep rūaprūa) EN: collect FR: collecter
เก็บสตางค์[v. exp.] (kep satāng) EN: collect money FR: encaisser
เก็บตังค์[v. exp.] (kep tang) EN: collect money FR: encaisser
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
คอมไพล์[v.] (khømphāi) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize FR: compiler
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage FR: ramasser les ordures
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
เล่นพระ[v. exp.] (len phra) EN: collect Buddha images FR:
เล่นแสตมป์ = เล่นสแตมป์[v. exp.] (len sataem) EN: collect stamps FR:
พัสดุเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)[n. exp.] (phatsadu ke) EN: cash on delivery (COD) ; collect on delivery (COD) (Am.) FR:
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize FR: compiler ; codifier ; rassembler
เรี่ยไร[v.] (rīarai) EN: collect donations ; pass round the hat ; take up a collection ; sollicit contributions FR: quêter ; collecter
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
รวบรวมหลักฐาน[v. exp.] (rūaprūam la) EN: collect evidence FR: rassembler des preuves
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: collect oneself , regain control of oneself ; calm down FR:
สั่งสม[v.] (sangsom) EN: collect ; stock up ; save up ; accumulate FR: emmagasiner ; accumuler ; stocker
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
ทัก[n.] (thak) EN: basket made of bamboo used to collect salt FR:
ยับ[v.] (yap) EN: collect FR:
ยม[v.] (yom) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome FR:
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom p) EN: FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อนุสติ[n.] (anutsati = ) EN: recollection ; reflection ; constant mindfulness FR:
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam) EN: collection ; anthology FR: collection [f]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology FR: collection [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]

collect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beweissicherung {f} | Beweissicherung durchführenperpetuation of evidence | to collect evidence
Inkassoanzeige {f} [fin.]advice of collection
Musterkollektion {f}assortment of samples; sample collection
Stromabnehmer {m}bow collector
Stromabnehmerbügel {m}current collector bracket
Synchrondatenerfassung {f}by-product data collection
Auffangwanne {f}collecting trough; catch basin
Sammelwerk {n}collected edition
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
Auffangbehälter {m}collection cup
Gedichtsammlung {f}collection of poems
Sammelkanal {m}collection flue; riser
Sammelstation {f}collection area
Sammeltank {m}collection tank
Sammlungsprinzipien {pl}collection principles
Verrechnungsscheck {m}collection only cheque [Br.]; collection only check [Am.]
Zitatensammlung {f}collection of quotations; anthology of quotations
Kollektivgrab {n}collective burial
Kollektivmarke {f}collective mark
Kollektivschuld {f}collective guilt
Sammelbezeichnung {f}collective name
Sammelgüter {pl}collective consignment
Sammellager {n}collective point
Sammelname {m}collective (noun)
Sammelnummer {f}collective number
Sammelrechnung {f}collective invoice
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining
Mitnehmerwagen {m}collector trolley
Schleifring {m}collector ring
Stromabnehmerwagen {m}current collector trolley
Fettfanggitter {n}fat collector; fat trap
Speicherbereinigung {f} [comp.]garbage collection
Inkasso {n} [fin.]collection
Inkassovollmacht {f} [fin.]collecting power
Plattensammlung {f}record collection
Müllabfuhr {f}refuse collection; garbage collection [Am.]
Briefmarkensammlung {f}stamp collection
Straßensammlung {f}street collection
Synchrondatenerfassung {f}synchronous data collection
Lehrbuchsammlung {f}textbook collection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collect
Back to top