ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cooperative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cooperative*, -cooperative-

cooperative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cooperative (adj.) ซึ่งทำงานร่วมกัน Syn. combined, concerted, united
cooperative (adj.) ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกัน (ห้องชุด)
cooperative (adj.) ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
cooperative (n.) ร้านสหกรณ์ See also: สมาคมสหกรณ์
cooperative (n.) ห้องชุด See also: ห้องในอพาร์ทเมนต์
cooperatively (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างยินยอมพร้อมใจ Syn. concurrently
English-Thai: HOPE Dictionary
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
English-Thai: Nontri Dictionary
cooperative(adj) เกี่ยวกับความร่วมมือกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cooperativeสหกรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooperativeสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (n.) Department of Cooperative Auditing
สหกรณ์ (n.) cooperative
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (n.) Cooperatives Promotion Department
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (n.) Ministry of Agriculture and Cooperatives
กษ (n.) Ministry of Agriculture and Cooperatives Syn. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธกส. (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a notice from the town hall: The next duty stand will be Sakai's Agricultural Cooperative Fuel...นี่มันข้อความจากศาลาว่าการ\ตรงป้ายถัดไปคือสหกรณ์น้ำมันทางการเกษตรแห่งซาเกอิ...
They want to confirm that you have viable incriminating information and that you can be a cooperative witness.พวกเขาต้องการการยืนยันว่าคุณมี ข้อมูลชี้ชัดเกี่ยวกับการกระทำผิด และคุณจะสามารถเป็นพยานที่ให้ความร่วมมือ
They want to confirm that you have viable,incriminating information and that you can be a cooperative witness.พวกเข้าต้องการที่จะแน่ใจว่า คุณจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และนั่นแสดงว่าคุณสามารถที่จะเป็นพยานให้ได้
Dana Walsh isn't being as cooperative as he'd hoped.เดน่า วอลช์ไม่ให้ความร่วมมือดังที่เขาหวัง
The fishery cooperative is barely holding on too.สหภาพประมงก็ลำบากเหมือนกัน
He didn't say anything. The cooperative maybe?เขาไม่ได้บอกไว้น่ะ คงจะไปสหภาพมั้ง?
Broyles said he was very cooperative in their investigation.บรอยส์บอกว่า เขาจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการสอบสวน
We've been cooperative with your homeworld command, providing them with information on the allianceเราได้ให้ความร่วมมือกับทางศูนย์บัญชาการบนโลก ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของกลุ่มลูเชี่ยน
She's been the most cooperative of all the Lucian Alliance members.เธอเป็นคนที่ให้ความร่วมมือมากที่สุด ของสมาชิกในกลุ่มลูเชี่ยน
You could make life a whole lot easier on yourself and just wait till I'm in a more cooperative mood.คุณสามารถทำให้ชีวิต ง่ายขึ้นมากได้ด้วยตัวคุณเอง และก็แค่ รอให้ผมอยู่ในอารมณ์ อยากให้ความร่วมมือกว่านี้
But some were cooperative and some weren't, so I--แต่บางคนก็ให้ความร่วมมือ บางคนก็ไม่ ฉันเลย--
You know this whole friendly, cooperative thing?คุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนและการร่วมมือกันใช่มั๊ย?

cooperative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协同作用[xié tóng zuò yòng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 协同作用 / 協同作用] synergy; cooperative interaction
合作伙伴[hé zuō huǒ bàn, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, 合作伙伴] cooperative partner
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 合作社] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, 集运 / 集運] cooperative transport; concentrated freight
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 农业生产合作社 / 農業生產合作社] agricultural producers' cooperative
农会[nóng huì, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 农会 / 農會] farmer's cooperative; abbr. for 農民協會|农民协会

cooperative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーポラティブハウス[, ko-porateibuhausu] (n) cooperative house
コオペラティヴシステム[, kooperateivushisutemu] (n) cooperative system
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW
共同体(P);協同体[きょうどうたい, kyoudoutai] (n) cooperative body; cooperative system; collective; community; (P)
共済組合[きょうさいくみあい, kyousaikumiai] (n) cooperative society; mutual-benefit association
共販[きょうはん, kyouhan] (n) cooperative selling
共販会社[きょうはんがいしゃ, kyouhangaisha] (n) cooperative sales company
前後工程[ぜんごこうてい, zengokoutei] (n) to and fro process; back and forth process; cooperative process; collaborative process
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup
協調関係[きょうちょうかんけい, kyouchoukankei] (n) cooperative relationship; partnership
漁協[ぎょきょう, gyokyou] (n) fishery cooperative
生協[せいきょう, seikyou] (n) cooperative association; co-op store; (P)
共同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n) cooperative; partnership
共和[きょうわ, kyouwa] (adj-f) republican; cooperative; (P)
協同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n,adj-no) cooperative; partnership; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing

cooperative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: cooperative promotion officer FR:
ความพยายามร่วมกัน[n. exp.] (khwām phayā) EN: cooperative effort FR:
นักวิชาการสหกรณ์[n. exp.] (nakwichākān) EN: cooperative technical officer FR:
นิคมสหกรณ์[n.] (nikhomsahak) EN: land settlement cooperative FR:
ร้านสหกรณ์[n. exp.] (rān sahakøn) EN: cooperative store FR: magasin coopératif [m]
สหกิจศึกษา[n. exp.] (sahakit seu) EN: cooperative education FR:
สหกรณ์[n.] (sahakøn) EN: cooperative society ; cooperative ; social cooperative FR: coopérative [f]
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด = สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จํากัด[TM] (Sahakøn Khr) EN: Klongchan Credit Union Cooperative Ltd FR:
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Co-operative Republic of Guyana FR: République coopérative du Guyana [f]
วันสหกรณ์แห่งชาติ[n. prop.] (Wan Sahakøn) EN: National Cooperative Day ; National Day of Cooperatives FR:
วิธีการสหกรณ์[n. exp.] (withīkān sa) EN: cooperative practices FR: pratiques coopératives [fpl]
เกษตรและสหกรณ์[org.] (Kasētlaesah) EN: Agriculture and Cooperatives FR: Agriculture et Coopératives
กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: cooperatives laws FR:
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[org.] (Krasūang Ka) EN: Ministry of Agriculture and Cooperatives FR:
ปากแข็ง[adj.] (pākkhaēng) EN: not talking ; racalcitrant ; obdurate ; uncooperative FR:

cooperative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baugenossenschaft {f}building cooperative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cooperative
Back to top