ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoard*, -hoard-

hoard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoard (vt.) กักตุน (อาหาร, เงิน) Syn. cache, stockpile, store Ops. disburse, scatter, spend
hoard (vi.) กักตุน (อาหาร, เงิน)
hoard (n.) แหล่งกักตุน
hoard up (phrv.) กักตุน See also: เก็บรวบรวม, สะสม
hoarder (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, accumulator
hoarding (n.) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
hoarding2 (n.) แผ่นไม้ปิดประกาศ See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ Syn. billboard
English-Thai: HOPE Dictionary
hoard(ฮอร์ด) n.,vt. (การ) เก็บสะสม,สิ่งที่เก็บสะสม., See also: hoarder n., Syn. stockpile
hoarding(ฮอร์'ดิง) n. การเก็บสะสม,สิ่งที่เก็บสะสม
English-Thai: Nontri Dictionary
hoard(n) ของที่สะสมไว้,กอง,บึก,การสะสม,การกักตุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กักตุน (v.) hoard See also: corner Syn. สะสม
การกักตุน (n.) hoard Syn. การสะสม, การตุน
การตุน (n.) hoard Syn. การสะสม
การสะสม (n.) hoard Syn. การตุน
เก็บตุน (v.) hoard See also: corner, store, keep, uphold Syn. กักตุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้
Savour it and hoard it in the palm of your handปรุงแต่งและคอยเก็บมันเอาไว้ใต้ฝ่ามือ
You ever get back there, you hoard toilet paper.ถ้านายได้กลับไปที่นั่น ตุนกระดาษชำระไว้ด้วยนะ
Now, I found that story quite interesting because it so aptly illustrates how humans hoard knowledge.ตอนนี้ ฉันพบว่าเรื่องราว มันค่อนข้างน่าสนใจ เพราะว่ามันถูกแสดงให้เห็น อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการที่มนุษย์ \ เก็บงำความรู้ไว้อย่างไร
No, not unless he was trying to hoard the hoarder's hoard.ไม่เลย เว้นแต่ ถ้าเขาพยายามสะสม ของสะสมของนักสะสม
Now that the wife is the only patient, hoard is back on the board.สิ่งที่เก็บสะสมกลับมาอยู่ บนกระดานแล้ว
As a person of that position, you hoard these books secretly and satisfy your dark desire.ในฐานะคนที่มีหน้าที่นั้น เจ้าลักลอบสะสมหนังสือไว้ และสนองกิเลสของเจ้าเอง
Behold ... the great ... treasure hoard of Thrór.ดูเถิดสมบัติที่ดี ของบรรพบุรุษ ธ อริน
I would raise goats, hoard cinnamon, and travel only at night.ฉันจะเลี้ยงแพะ ตุนอบเชย และออกไปไหน เฉพาะกลางคืน
Hoard it like it's made of gold.สะสมไว้ เหมือนมันทำมาจากทอง
My, haven't we been hoarding the steroids.ตายจริง นี่เราคงต้องโดปสเตียรอยด์กันบ้างแล้วมั้ง
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย

hoard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广告牌 / 廣告牌] advertisement; hoarding; signboard
强迫性储物症[qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨˇ ˋ ㄓㄥˋ, 强迫性储物症 / 強迫性儲物症] compulsive hoarding

hoard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m,vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding
死蔵[しぞう, shizou] (n,vs) hoarding; storing away
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)
買いだめ;買い溜め;買溜め(io);買だめ(io);買い駄目(iK)[かいだめ, kaidame] (n,vs) stocking up on; hoarding
退蔵[たいぞう, taizou] (n,vs) hoarding
退蔵品[たいぞうひん, taizouhin] (n) hoarded goods
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods

hoard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner FR:
กักตุนสินค้า[v. exp.] (kaktun sink) EN: hoard goods ; hold back goods from the market FR:
การกักตุน[n.] (kān kaktun) EN: hoard FR:
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; save up ; hoard FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
ตุน[v.] (tun) EN: store ; hoard ; corner ; put aside FR: amasser ; stocker
ตุนข้าว[v. exp.] (tun khāo) EN: hoard rice FR: stocker du riz
เงินตาย[n.] (ngoentāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets FR: ancienne monnaie [f]

hoard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldschatz {m}hoard of money
Münzschatz {m}hoard of coins

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoard
Back to top