ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amasser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amasser*, -amasser-

amasser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amasser (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, assembler, accumulator, hoarder

amasser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; save up ; hoard FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
เพิ่มพูนความรู้ [v. exp.] (phoēmphūn k) EN: FR: accumuler des connaissances ; amasser des connaissances ; accroître son savoir ; parfaire son savoir
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack FR: amasser ; entasser ; empiler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
ตะล่อม[v.] (talǿm) EN: pile up ; gather into a pile ; amass gently FR: amasser ; ramasser
ตุน[v.] (tun) EN: store ; hoard ; corner ; put aside FR: amasser ; stocker
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเห็ด[v. exp.] (kep het) EN: FR: cueillir des champignons ; ramasser des champignons
เก็บจาน[v. exp.] (kep jān) EN: FR: ramasser les assiettes
เก็บขยะ[v. exp.] (kep khaya) EN: FR: ramasser les ordures ; collecter les ordures ; collecter les déchets
เก็บผ้า[v. exp.] (kep phā) EN: bring the washing in FR: ramasser le linge
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage FR: ramasser les ordures
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract FR: se rétracter ; se ramasser
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate FR: rassembler ; réunir ; ramasser
ตะครุบกบ[v.] (takhrupkop) EN: tumble over ; slip ; fall down ; take a tumble ; take a fall FR: prendre une bûche (fam.) ; ramasser une bûche (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amasser
Back to top