ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unanimously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unanimously*, -unanimously-

unanimously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unanimously (adv.) อย่างเป็นเอกฉันท์ See also: อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง Syn. harmoniously, universally, unitedly, collectively Ops. differntly, divergently
unanimously (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างยินยอมพร้อมใจ Syn. cooperatively, concurrently
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unanimouslyโดยเอกฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขรม (adv.) unanimously See also: noisy, loudly, uproariously Syn. เกรียว Ops. เงียบ, เงียบเชียบ
เกรียว (adv.) unanimously See also: loudly
เกรียวกราว (adv.) unanimously See also: noisy, loudly, uproariously Syn. ขรม, เกรียว Ops. เงียบ, เงียบเชียบ
เอกฉันท์ (adv.) unanimously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When others in Jiang Hu mention our sect, they will unanimously say 'Good'.เมื่อมีผู้ใดพูดถึงสำนักเรา พวกเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดี.
You know, I have never seen one inmate just walk in here and be unanimously hated by the entire population.รู้มั้ยฉันไม่เคยเห็น นักโทษคนไหนเดินเข้ามา... แล้วทุกคนร่วมใจจงเกลียดจงชัง...
MiMi DeLongpre, called a Council and I performed the Seven Wonders and was unanimously proclaimed to be the true born heir of the Supremacy.มิมิ เดอลอนเปร พวกเราถูกเรียกว่าสภาและฉัน ได้แสดงถึงความมหัศจรรย์ 7 ประการ และได้รับการประกาศอย่างเป็นเอกฉันท์ ว่าฉันเป็นผู้สืบทอดตัวจริง
In the month before October 1973, we saw Arab troop movements, and we unanimously agreed they didn't pose a threat.และในเดือนตุลา 1973 เราทราบการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาหรับ แต่ก็ไม่คิดว่า จะเกิดเหตุร้ายแรงอะไร

unanimously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)

unanimously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
衆議一決[しゅうぎいっけつ, shuugiikketsu] (n) deciding unanimously or by consensus
口々に(P);口口に[くちぐちに, kuchiguchini] (adv) severally; unanimously; (P)
口を揃えて[くちをそろえて, kuchiwosoroete] (exp) (to complain) unanimously; in chorus

unanimously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเอกฉันท์[adv.] (dōi ēkkacha) EN: unanimously FR: à l'unanimité ; unanimement
เอกฉันท์[X] (ēkkachan) EN: unanimously ; one voice FR:
เกรียว[adv.] (krīo) EN: unanimously ; all together FR:
กรุยเกรียว[adv.] (kruikrīo) EN: unanimously FR:
พร้อมใจกัน[adv.] (phrømjai ka) EN: with one accord ; unanimously FR: d'un commun accord
อย่างเป็นเอกฉันท์[adv.] (yāng pen ēk) EN: unanimously FR: à l'unanimité

unanimously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenstimme {f} | ohne Gegenstimmen angenommenvote against | carried unanimously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unanimously
Back to top