ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

left-winger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *left-winger*, -left-winger-

left-winger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
left-winger (n.) สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย Syn. collectivist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า left-winger
Back to top