ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jointly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jointly*, -jointly-

jointly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jointly (adv.) อย่างร่วมกัน See also: พร้อมกัน, ด้วยกัน Syn. collectively, together
English-Thai: HOPE Dictionary
jointly(จอยทฺ'ลี) adv. ร่วมกัน,พร้อมกัน, Syn. together
English-Thai: Nontri Dictionary
jointly(adv) ร่วมกัน,โดยร่วมมือกัน,พร้อมกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมทุน (v.) jointly own business See also: share investment Syn. ร่วมหุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Regina Kroit, Angela Zeva and Andrea Lumen of jointly aiding and abetting murder in 300 cases.เรจินา ครอยท์, แองเจลา ซีวา และ อันเดรีย ลูมัน ในข้อหาช่วยเหลือและส่งเสริม การฆาตกรรมเป็นจำนวน 300 คดี
A jointly sealed covenant?เคยเห็นตราประจำตระกูลนั่นที่ไหนมาก่อนนะ
I want to buy that jointly sealed covenant.เงินแค่นั้นไม่พอหรอก
This jointly sealed covenant is... the absolute proof of it.เขาจะเริ่มลงมือรึยังนะ คงจะเริ่มแล้ว
So that jointly sealed covenant did still exist?เจ้าอยากให้กลับไปสู่ยุคสงครมรึไง
This jointly sealed covenant shows clearly, that our Tokugawa Ieyasu... is the legitimate successor of Nobunaga.ครอบครองแผ่นดินนี้ เจ้าอยากแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ
Both of us. It's jointly owned.ชื่อเราทั้งคู่ค่ะ เป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน
I could tell you we will run him jointly, but it would not be the truth.ผมอยากให้คุณมีส่วนในตัวเขา แต่ผมทำไม่ได้

jointly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, 会审 / 會審] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers)
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 联名 / 聯名] jointly (signed, declared, sponsored)
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, 联运 / 聯運] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises

jointly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同居留地[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement)
共同租界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) (See 専管租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement)
出し合う[だしあう, dashiau] (v5u,vt) to contribute jointly
玉繭[たままゆ, tamamayu] (n) (1) dupion (double cocoon formed jointly by two or more silkworms); dupioni; (2) cocoon
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector
連判状[れんばんじょう, renbanjou] (n) jointly sealed covenant
併せ用いる[あわせもちいる, awasemochiiru] (v1) to use jointly; to use at the same time
併用(P);並用[へいよう, heiyou] (n,vs) using together (jointly); used at the same time; (P)
共に(P);倶に;供に(iK)[ともに, tomoni] (adv) (1) (uk) together; jointly; (2) (uk) (often as ...とともに) at the same time; with; as ...; including; along with; (3) (uk) both; (P)
寄せ書き;寄書き[よせがき, yosegaki] (n,vs) (1) write jointly; (2) collection of autographs

jointly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยกัน[adv.] (dūay kan) EN: together (with) ; in company with ; along ; jointly FR: ensemble ; conjointement
กัน[adv.] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproquement ; mutuellement
ล้อมกรอบ[v.] (lømkrøp) EN: besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb. ; surround FR:
ล้อมกรอบ[v.] (lømkrøp) EN: jointly speak or write against sb. FR:
ร่วมกัน[adj.] (ruam kan) EN: mutual ; jointly ; common ; combined FR: mutuel
ร่วมกัน[adv.] (ruam kan) EN: mutual ; jointly ; common ; combined FR: de concert ; tous ensemble ; ensemble ; en commun ; de pair
สมทบ[v.] (somthop) EN: join ; associate ; combine ; unite ; add ; do jointly ; do conjointly FR: se joindre ; participer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jointly
Back to top