ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compile*, -compile-

compile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compile (vt.) แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
compile (vt.) รวบรวม Syn. collect, gather, amass
compiled (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, amassed
compiler (n.) ผู้แปล
English-Thai: HOPE Dictionary
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
compile(vt) รวบรวม,รวม,เรียบเรียง
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compileแปลโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compiler๑. ตัวแปลโปรแกรม๒. โปรแกรมแปลโปรแกรม, คอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอมไพล์ (v.) compile See also: gather, collect, arrange, organize Syn. รวบรวม, เรียบเรียง
รวบรวม (v.) compile See also: gather, collect, accumulate, put together, amass Syn. สะสม, เก็บ
รวมเล่ม (v.) compile See also: gather together, collect together, bind together
เรียบเรียง (v.) compile See also: write, edit, compose Syn. รจิต, แต่ง
คอมพายเลอร์ (n.) compiler Syn. เครื่องแปล, ตัวแปล
ตัวแปล (n.) compiler Syn. เครื่องแปล
ตัวแปลภาษา (n.) compiler See also: collector, editor, translator, interpreter
ตัวแปลภาษา (n.) compiler
ตัวแปลภาษา (n.) compiler
เครื่องแปล (n.) compiler Syn. ตัวแปล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have Janis compile a list.ให้ Janis รวบรวมข้อมูลมา
You only have to compile evidence to prove your hunch, after all.เพียงแค่คุณต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ ลางสังหรณ์ของคุณหลังจากนั้น
We need to compile a list of Kelly's direct relatives, friends, co-workers, boyfriends, everyone.เราต้องรวบรวมรายชื่อของญาติสายตรงของเคลลี่ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนชาย... ทุกคน
Garcia, I need you to compile a list of people with I.Q.s of 160 or above in the region.การ์เซีย ผมอยากให้คุณรวบรวม รายชื่อของคนที่มีไอคิว 160หรือมากกว่า ในแถบนี้
Well, while you're at it, why don't you compile a redundancy list for the Swinton merger?ดี ขณะที่คุณทำมัน ทำไมคุณไม่รวบรวม รายชื่อเพื่อการควบรวมสวินตันหละ?
Garcia, compile a list of guests for these retreats for the last year, please.การ์เซีย ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการชำระจิตใจ ของปีที่แล้วที
The only reason is to compile a list of people he considers evil.เหตุผลเดียวก็คือรวบรวมรายชื่อ คนที่เขาคิดว่าเป็นปีศาจ
I'm going to have Garcia compile a list of artists with the letter "B" somewhere in their name.ผมจะให้การ์เซียเทียบรายชื่อศิลปิน ที่มีตัวอักษรบีอยู่ในชื่อ
Garcia, I need you to compile a list of all of the boys who played football at the community centerการ์เซีย ผมอยากให้คุณรวบรวมรายชื่อ เด็กผู้ชายทุกคนที่เคยเล่นฟุตบอลให้ศูนย์ชุมชน
I've asked Garcia to compile a list of break-ins in the area and also a missing persons report.ผมขอให้การ์เซียรวบรวม รายชื่อการงัดบ้านในบริเวณนั้น รวมทั้งรายชื่อคนหาย
And NASA has used the data to compile a map tracking average temperatures around the world through time.และนาซาได้ใช้ข้อมูล ที่รวบรวมแผนที่ การติดตามอุณหภูมิเฉลี่ย ทั่วโลกผ่านช่วงเวลา
Compile a family-and-friends list. Closest relative first.ดูครอบครัว เพื่อนสนิทก่อน.

compile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编印[biān yìn, ㄅㄧㄢ ˋ, 编印 / 編印] compile and print; publish
清史馆[Qīng shǐ guǎn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 清史馆 / 清史館] office set up in 1914 to compile official history of the Qing dynasty
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, 汇编 / 匯編] collection; compilation; compile; also written 彙編|汇编
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, 汇编 / 彙編] collection; compilation; compile
乐府诗集[yuè fǔ shī jí, ㄩㄝˋ ㄈㄨˇ ㄕ ㄐㄧˊ, 乐府诗集 / 樂府詩集] Collection of yuefu lyric poems, compiled in 12th century by Guo Maoqian 郭茂倩|郭茂倩
本草纲目[běn cǎo gāng mù, ㄅㄣˇ ㄘㄠˇ ㄍㄤ ㄇㄨˋ, 本草纲目 / 本草綱目] Compendium of medical herbs 1596, compiled by Lǐ Shízhēn 李時珍|李时珍
编写[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ, 编写 / 編寫] compile
编纂[biān zuǎn, ㄅㄧㄢ ㄗㄨㄢˇ, 编纂 / 編纂] compile
编译器[biān yì qì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ ㄑㄧˋ, 编译器 / 編譯器] compiler
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, 纂] compile
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰] compose; compile
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 篹] compose; compile; food; delicacies
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰 / 譔] compose; compile; discourse in praise
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, 编者 / 編者] editor; compiler
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 编辑 / 編輯] edit; compile; (assistant) editor; compiler
编辑家[biān jí jiā, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚ, 编辑家 / 編輯家] editor; compiler
编选[biān xuǎn, ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˇ, 编选 / 編選] select and edit; compile
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
[jí, ㄐㄧˊ, 辑 / 輯] gather up; collect; edit; compile
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, 五代史] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, 元史] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls
北史[Běi shǐ, ㄅㄟˇ ㄕˇ, 北史] History of the Northern Dynasties, fifteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 100 scrolls
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 北齐书 / 北齊書] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
南史[Nán shǐ, ㄋㄢˊ ㄕˇ, 南史] History of the Southern Dynasties, fourteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 80 scrolls
令狐德棻[Líng hú Dé fēn, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ ㄉㄜˊ ㄈㄣ, 令狐德棻] Linghu Defen (583-666), Tang dynasty historian, compiler of History of Zhou of the Northern dynasties 周書|周书
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
南齐书[Nán Qí shū, ㄋㄢˊ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 南齐书 / 南齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls
吴越春秋[Wú Yuè chūn qiū, ˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吴越春秋 / 吳越春秋] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls
周书[Zhōu shū, ㄓㄡ ㄕㄨ, 周书 / 周書] History of Zhou of the Northern dynasties, twelfth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Linghu Defen 令狐德棻 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls
[biān, ㄅㄧㄢ, 编 / 編] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate

compile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撰する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) (1) to write (prose, etc.); (2) to compile (an anthology)
編む[あむ, amu] (v5m,vt) (1) to knit; to plait; to braid; (2) to compile (anthology, dictionary, etc.); to edit; (P)
翻訳時[ほんやくじ, honyakuji] (n) {comp} translation time; compile time
エフェクトコンパイラ[, efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler
クロスコンパイラ[, kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler
コンパイラ;コンパイラー[, konpaira ; konpaira-] (n) {comp} compiler
コンパイラー言語[コンパイラーげんご, konpaira-gengo] (n) compiler language
コンパイラコンパイラ[, konpairakonpaira] (n) {comp} compiler-compiler
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] (n) {comp} compiler optimization
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) {comp} compiler language
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement
コンパイラ言語[コンパイラげんご, konpaira gengo] (n) {comp} compiler languages
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] (n) {comp} precompiled module
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE
新撰;新選[しんせん, shinsen] (n,vs) newly compiled, selected or edited
纏め上げる[まとめあげる, matomeageru] (v1) to compile; to bring together; to weave; to put together
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくコンパイラしじぶん, honyaku konpaira shijibun] (n) {comp} compiler directive
集輯;緝輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n,vs) gathered together and compiled
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs)
翻訳時[ほんやくじ, honyakuji] translation time, compile time
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler
ネイティブコンパイラ[ねいていぶこんぱいら, neiteibukonpaira] native compiler
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile
編者[へんじゃ, henja] editor (abbr), compiler
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくこんぱいらしじぶん, honyakukonpairashijibun] compiler directive
翻訳単位のプログラム[ほんやくたんいのプログラム, honyakutan'ino puroguramu] separately compiled program

compile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดทำ[v.] (jat tham) EN: make ; do ; create ; conduct ; provide ; compile ; organize FR: créer ; réaliser
คอมไพล์[v.] (khømphāi) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize FR: compiler
แปลโปรแกรม[v.] (plaē prōkra) EN: compile FR: compiler
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize FR: compiler ; codifier ; rassembler
ประพันธ์[v.] (praphan) EN: write ; compose ; compile a literary work FR: écrire ; composer
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: compile ; edit ; write ; compose FR: composer ; écrire ; éditer
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
คอมไพเลอร์ = คอมไพล์เลอร์[n.] (khømphailoē) EN: compiler FR: compilateur [m]
ผู้จัดทำ[n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler FR:
รวบรวม[adj.] (rūaprūam) EN: compiled FR:
ตัวแปล[n. exp.] (tūa plaē) EN: compiler FR:
ตัวแปลภาษา[n. exp.] (tūa plaē ph) EN: compiler ; interpreter FR: compilateur [m] ; interpréteur [m]
ตัวแปลโปรแกรม[n.] (tūa plaē pr) EN: compiler FR: compilateur [m]

compile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Compiler {m} [comp.] | Compiler
Fremdcompilierer {m}cross compiler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compile
Back to top