ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imposing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imposing*, -imposing-

imposing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imposing (adj.) สง่า See also: โอ่โถง, โอ่อ่า Syn. grand, majestic
English-Thai: HOPE Dictionary
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
English-Thai: Nontri Dictionary
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าคร้ามเกรง (adj.) imposing (e.g. personage) See also: dignified, prestigious Syn. น่ายำเกรง
น่าเกรงขาม (adj.) imposing (e.g. personage) See also: dignified, prestigious Syn. น่ายำเกรง, น่าคร้ามเกรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a fine imposing place to be sure, is it not, my dears?เป็นบ้านที่โอ่อ่ามากเลย จริงมั้ยลูกๆ
Oh,and,uh,listen. Bob and lee introduced us to this wonderful contractor, so we won't be imposing for long.อ้อ ฟังนะ บ๊อบกับลีแนะนำช่างซ่อมคนหนึ่งน่ะ
Oh, and, listen, Bob and Lee introduced us to this wonderful contractor, so we won't be imposing for long.โอ้ แล้วก็บ็อบกับลี แนะนำช่างให้พวกเรา ฉะนั้นเราคงไม่เอาเปรียบเธอนานหรอกจ้า
And with the temperature plunging amidst the imposing darkness of night, the odds certainly are against young Adam.และด้วยอากาศที่หนาวเย็น ท่ามกลางราตรีอันมืดมืด โชคดูจะไม่เข้าข้าง หนุ่มน้อยอดัมเสียแล้ว
Please, we're not imposing anything!ตอนนี้ 30 เวลา 30 วัน งั้นก็
Reid was a little less Imposing and he opened up About his life.เธอต้องโกรธจนคลั่งแน่
Now, you handle that knowledge by imposing this... gossamer web of rationality over the ugliness.ทีนี้ คุณจัดการองค์ความรู้เหล่านั้นโดยกำหนดจาก... โครงข่ายใยบางๆของความเป็นเหตุและผล เหนือความน่าชังทั้งหลาย
I'm imposing a total media blackout.ผมต้องการให้ปิดข่าวที่จะออกสื่อทั้งหมด
Sheriff Jerry Bonds, but you probably got that from my shiny badge, my imposing gun, and my big hat.นายอำเภอ เจอรี่ บอนด์ส แต่คุณคงรู้ได้จากตราอันแววาวของผมแล้ว ปืนอันน่าเกรงขาม และหมวกใบใหญ่ของผม
Hey, hey, hey, hey, if I'm imposing on your happy reunion you know, I could just go.นี่ๆ ถ้าผมทำให้พวกคุณ ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ผมขอไปได้ไหม
It'd be imposing too much on Min Woo...มันจะเป็นการรบกวนมินวูมากเกินไป
Well, to be fair, h-- he was a lot more imposing in a dark alley... with a sword.พูดง่ายๆ เขาดูน่าประทับใจมากกว่าในตรอกมืดๆ พร้อมกับดาบ

imposing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, 气势 / 氣勢] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, 气魄 / 氣魄] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
堂皇[táng huáng, ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 堂皇] imposing; grand

imposing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes
観護措置[かんごそち, kangosochi] (n) placing a minor under protective detention; imposing a care and custody order
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn

imposing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรียงไกร[adj.] (krīengkrai) EN: powerful ; great ; celebrated ; mighty ; superior ; imposing ; almighty FR: puissant
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty FR: imposant ; grandiose ; majestueux
โอ่โถง ; โอ้โถง[adj.] (ōthōng) EN: magnificent ; majestic ; imposing ; grand FR:
ผึ่งผาย[adj.] (pheungphāi) EN: imposing ; dignified ; grand FR:
โตนัก[X] (tō nak) EN: imposing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imposing
Back to top