ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hobbyist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hobbyist*, -hobbyist-

hobbyist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hobbyist (n.) นักสะสม Syn. gatherer, antiquary, assembler, accumulator
English-Thai: HOPE Dictionary
hobbyist(ฮอบ'บีอิสทฺ) n. ผู้มีงานอดิเรกทำ,ผู้ชอบทำงานอดิเรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it's that new girl, the one the hobbyist was talking about.กับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาไม่คุ้น แต่น่าจะเป็นเด็กใหม่
I don't know how much this hobbyist is playing this to his own favor- you guys against each other, the new girl in the street- to help himself out and try to get a freebie off you.แน่นอนคุณก็เลยหงุดหงิด นี่คุณฟังนะ ผมไม่รู้เจ้าฮ็อบบี้อิสท์... จะเล่นแบบนี้
A hobbyist does not play with toys, he works with replicas.ผู้มีงานอดิเรก ไม่ได้เล่นของเล่น เขาทำงานกับงานศิลปะที่จำลองจากของจริง
Oh, far and wide, other collectors, uh, aficionados, hobbyists.ก็ทั่วๆไป รวบรวมมาจาก นักสะสมทคนอื่นๆ พวกคลั่งของเก่า พวกสะสมของเก่า เป็นงานอดิเรก
He was quite the hobbyist.เขามีงานอดิเรกที่ค่อนข้าง
Oh, he was more than just a hobbyist.เขาเป็นมากกว่า แค่งานอดิเรก
You know, Booth can tell a judge that we got this video from a hobbyist.รู้มั๊ย บูธสามารถบอกผู้พิพากษาว่า เราได้วิดีโอนี้มาจากพวก ชอบเล่นเครื่องบินบังคับ

hobbyist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业余爱好者[yè yú ài hǎo zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄞˋ ㄏㄠˇ ㄓㄜˇ, 业余爱好者 / 業餘愛好者] hobbyist; amateur

hobbyist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hobby-Mensch {m}hobbyist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hobbyist
Back to top