ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assemble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assemble*, -assemble-

assemble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assemble (vt.) ประกอบ
assemble (vi.) รวมตัว Syn. collect, gather
assemble (vt.) เอามารวมกัน
assembled (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. amassed, compiled
assembler (n.) นักสะสม Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, accumulator
assembler (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, amasser, accumulator, hoarder
English-Thai: HOPE Dictionary
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
assemblerแอสเซมเบลอร์ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีหมายถึง โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ดู assembly language
English-Thai: Nontri Dictionary
assemble(n) การประชุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลีโปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อรูป (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, รวมตัวกันขึ้น
ชุม (v.) assemble See also: gather, congregate, rally, muster, concentrate Syn. ชุมพล, ชุมนุม
ซ่อมสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ทระสองทระสุม, ประชุม, รวมตัว
ทรสองทรสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ทระสองทระสุม, ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว
ทระสองทระสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว
ประกอบ (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น
มั่ว (v.) assemble See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally Syn. มั่วสุม
รวม (v.) assemble See also: include, join, conjoin, gather, collect Syn. ร่วม
รวมกลุ่ม (v.) assemble See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine into a group
รวมตัว (v.) assemble See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine into a group Syn. รวมกลุ่ม
รวมตัวกันขึ้น (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป
มั่วสุม (v.) assemble for unlawful purposes See also: meet or gather for unlawful purpose Syn. สุมหัว, มั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to assemble the staff for an 8:00 briefing.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการให้คุณรวบรวมพนักงาน สำหรับการบรรยายสรุป 08: 00
"At six p.m., the company will assemble in the "Hall of Orgies"..."ที่หก p.m . ,บริษัท will assemble ใน"ห้องโถงของการสนุกสนานสุดเหวี่ยง"... "...
I'll have Soren assemble a search team.ฉันจะใช้ทีมของโซเรน/ทีมค้นหา
Take her to the Raccoon City facility and assemble the team.เอาเธอไปที่แร็คคูนซิตตี้ ... แล้วจัดทีมขึ้นมา
You're gonna assemble a team to play the first game against us.นายจัดทีมมาแข่งอุ่นเครื่องกับเรา
Now, you got four weeks to assemble a team and train them.นายมีเวลา 4 อาทิตย์ รวมทีมและฝึกนักกีฬา
Well, children, assemble at the Training Center.เอาล่ะ เด็กๆ! ไปรวมกันที่โรงยิมนะ
Please assemble everything we have on richard steigช่วยรวบรวมทุกอย่างที่เรามี เกี่ยวกับริชาร์ด สตีก ให้นักสืบดันนั่มคนนี้ด้วย
Mayans torched the warehouse where we store and assemble our weapons.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า ที่เก็บสินค้าและรวบรวมอาวุธของเรา
Can't you assemble them here?นายสร้างโกดังที่นี่ไม่ได้เหรอ
Need a place to assemble and store 'em till we find a buyer.ต้องการสถานที่เอาไว้เก็บปืน จนกว่าเราจะหาคนซื้อได้
Time was commanders would assemble their troopsในเวลาที่เหล่าผู้บัญชาการ เรียกประชุมกองทัพ

assemble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组装[zǔ zhuāng, ㄗㄨˇ ㄓㄨㄤ, 组装 / 組裝] assemble and install
合众[hé zhòng, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ, 合众 / 合眾] mass; involving everyone; united; lit. to assemble the multitude
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ , 合成语音 / 合成語音] assembled phonology
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
聚集[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, 聚集] assemble; gather
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 蕞] assemble; small
集聚[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, 集聚] assemble; gather

assemble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブル[, asenburu] (n,vs) assemble
アセンブル編集[アセンブルへんしゅう, asenburu henshuu] (n) {comp} assemble edit
具す[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See 具する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
具する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
組み付ける;組付ける[くみつける, kumitsukeru] (v1) (1) to impose (printing); to lay out the page order; (2) to assemble (e.g. components)
アセンブラ;アセンブラー[, asenbura ; asenbura-] (n) {comp} assembler
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction
クロスアセンブラ[, kurosuasenbura] (n) {comp} cross assembler
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies)
セットメーカー[, settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei
ディスアセンブル[, deisuasenburu] (exp) {comp} disassemble
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD
マクロアセンブラ[, makuroasenbura] (n) {comp} macro assembler
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P)
揃う[そろう, sorou] (v5u,vi) (1) to become complete; to be all present; to be a full set; to have everything at one's disposal; (2) to be equal; to be uniform; (3) to gather; to assemble; (P)
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
組立て工[くみたてこう, kumitatekou] (n) an assembler
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくアセンブラしじぶん, honyaku asenbura shijibun] (n) {comp} assembler directive
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] (n) {comp} disassembler
集う[つどう, tsudou] (v5u) to meet; to assemble; to congregate; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs)
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.)
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler
再度組み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくあせんぶらしじぶん, honyakuasenburashijibun] assembler directive
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler

assemble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
จับกลุ่ม[v.] (japklum) EN: assemble ; gather ; form a group FR: se rassembler
มารวมกัน[v. exp.] (mā rūam kan) EN: assemble FR: se rassembler
มั่ว[v.] (mūa) EN: assemble ; gather ; congregate FR:
มั่วสุม[v.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet for unlawful purpose ; gather for unlawful purpose FR: organiser un gang
ผชุม[v.] (phachum) EN: meet ; assemble FR:
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประกอบเข้ากัน[v. exp.] (prakøp khao) EN: assemble FR: assembler
ประกอบเครื่องยนต์[v. exp.] (prakøp khre) EN: assemble engines FR:
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; joint ; merge ; assemble ; meld ; cross ; be compound FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir ; croiser
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group ; form a coalition ; gather ; coalesce FR: agglomérer ; s'assembler
รวมพวก[v. exp.] (rūam phūak) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together FR:
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
รวมตัวกัน[v. exp.] (rūam tūa ka) EN: gather ; assemble FR: se rassembler ; s'assembler ; se fondre ; se joindre ; se rejoindre ; s'unir
ซ่อมสุม[v.] (sǿmsum) EN: assemble FR:
สบ[v.] (sop) EN: meet ; come upon ; find ; join ; encounter ; assemble FR: trouver ; rencontrer
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble FR: entasser ; empiler
ยกพวก[v. exp.] (yok phūak) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster FR: assembler
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club FR: assemblée [f]
หอมยับ[v.] (hømyap) EN: FR: rassembler
จับกลุ่มกัน[v. exp.] (japklum kan) EN: gather FR: se rassembler
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การชุมนุมคนเสื้อแดง[n. exp.] (kān chumnum) EN: red shirt rally FR: rassemblement des chemises rouges [m]
การชุมนุมสาธารณะ[n. exp.] (kān chumnum) EN: public meeting FR: rassemblement public [m]
การชุมนุมทางการเมือง[n. exp.] (kān chumnum) EN: FR: rassemblement politique [m]
การชุมนุมใหญ่[n. exp.] (kān chumnum) EN: mass gathering ; mass rally FR: rassemblement de masse [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary meeting FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum) EN: Annual General Meeting (AGM) FR: assemblée générale annuelle [f]
การประชุมใหญ่[n. exp.] (kān prachum) EN: general meeting ; convention FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f] ; congrès [m]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary general meeting FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: demonstrators ; demonstration ; rally ; protestors ; mob FR: rassemblement [f] ; mobilisation [f] ; manifestants [mpl] ; foule [f]
ม็อบแดง[n. exp.] (mǿp daēng) EN: Red Shirts FR: rassemblement des chemises rouges [m] ; chemises rouges [fpl]
ม็อบเหลือง [n. exp.] (mǿp leūang) EN: Yellow Shirts FR: rassemblement des chemises jaunes [m] ; chemises jaunes [mpl]

assemble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler {m} [comp.]assembler
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format
Assemblermodul {n} [comp.]assembler module
Assemblersprache {f} [comp.]assembler language; assembly language
Cross-Assembler {m}cross-assembler
Fremdassembler {m}; Kreuzassembler
Disassemblerprogramm {n} [comp.]disassembler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assemble
Back to top