ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

combined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *combined*, -combined-

combined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
combined (adj.) ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน See also: โดยส่วนรวม Syn. common, cooperative, corporate, mutual Ops. distributive
combined (adj.) ที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป Syn. mixed
combined (adj.) ที่กระทำร่วมกัน Syn. mutual
combined (adj.) ซึ่งทำงานร่วมกัน Syn. concerted, united
combined (adj.) ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน
combined (adj.) ที่เชื่อมต่อกัน See also: ที่เชื่อมโยงกัน Syn. connected Ops. disconnected, separated
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สระผสม (n.) combined vowel Syn. สระประสม

combined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, 合击 / 合擊] combined assault; to mount a joint attack
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
组合音响[zǔ hé yīn xiǎng, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄤˇ, 组合音响 / 組合音響] combined stereo; music center
联合舰队[lián hé jiàn duì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, 联合舰队 / 聯合艦隊] combined fleet
联宗[lián zōng, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, 联宗 / 聯宗] combined branches of a clan
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 劦] variant of 協|协; cooperate; combined labor
并称[bìng chēng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥ, 并称 / 并稱] joint name; combined name
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, 六书 / 六書] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借

combined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency)
コンバインドリンクセット[, konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping)
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC
ノルディックコンバインド[, norudeikkukonbaindo] (n) (See ノルディック複合) Nordic combined (skiing event)
ノルディック複合[ノルディックふくごう, norudeikku fukugou] (n) Nordic combined (skiing event)
ボイルシャルルの法則[ボイルシャルルのほうそく, boirusharuru nohousoku] (n) combined gas law
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
三混[さんこん, sankon] (n) (abbr) (See 三種混合) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus
三種混合[さんしゅこんごう, sanshukongou] (n) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
協心戮力[きょうしんりくりょく, kyoushinrikuryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
合流渠[ごうりゅうきょ, gouryuukyo] (n) combined sewer
少子高齢化[しょうしこうれいか, shoushikoureika] (n) (See 少子化,高齢化) decreasing birthrate and aging population; aging population combined with the diminishing number of children; declining birthrate and a growing proportion of elderly people; dwindling birthrate and an aging population; low birthrate and longevity
戮力協心[りくりょくきょうしん, rikuryokukyoushin] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with)
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] (n) {comp} abbreviated combined relation condition
総掛かり[そうがかり, sougakari] (n) in a body; concentrated force; combined efforts
角打[かくうち, kakuuchi] (n) combined liquor store and bar; combined off-license and pub (licence)
貨客船[かきゃくせん;かかくせん, kakyakusen ; kakakusen] (n) combined cargo and passenger ship
合成[ごうせい, gousei] (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P)
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set
入出力ファイル[にゅうしゅつりょくファイル, nyuushutsuryoku fairu] combined file
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition
複合[ふくごう, fukugou] combined
複合局[ふくごうきょく, fukugoukyoku] combined station

combined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม[n. exp.] (khā chalīa ) EN: combined mean FR:
คำประสม[n.] (khamprasom) EN: compound word ; combined words FR: mot composé [m] ; mot agglutiné [m] ; mots juxtaposés [mpl]
ความแปรปรวนรวม[n. exp.] (khwām praēp) EN: combined variance ; pooled variance FR:
มูลค่าตลาดโดยรวม[n. exp.] (mūnkhā talā) EN: combined market value FR:
งบการเงินรวม[n. exp.] (ngop kānngo) EN: consolidated financial statement ; combined financial statement FR:
ระคน[adj.] (rakhon) EN: mixed ; mingled ; combined with ; intermingled ; miscellaneous FR: mélangé ; mêlé
ร่วมกัน[adj.] (ruam kan) EN: mutual ; jointly ; common ; combined FR: mutuel
ร่วมกัน[adv.] (ruam kan) EN: mutual ; jointly ; common ; combined FR: de concert ; tous ensemble ; ensemble ; en commun ; de pair
รวมกัน[adj.] (rūam kan) EN: combined FR: combiné ; agrégatif (vx)
วัฏจักรร่วม[n. exp.] (wattajak ru) EN: combined cycle FR:

combined ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hybridrechner {m}combined computer; hybrid computer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า combined
Back to top