ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aggregation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aggregation*, -aggregation-

aggregation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggregation (n.) การรวมกัน Syn. gathering, collection
English-Thai: HOPE Dictionary
aggregation(แอกริเก' เชิน) n. กลุ่มรวม, ภาวะที่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. collection, group)
English-Thai: Nontri Dictionary
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggregationภาพรวมกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Aggregation, Reversibleการเกาะกลุ่มคืนได้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've had some time to reflect and I've come to realize that friendship is not an aggregation of written agreements.ฉันมีเวลาได้ขบคิด และตระหนักว่ามิตรภาพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

aggregation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 凝聚] condense; aggregation; coagulate; coacervation

aggregation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリゲイション;アグレゲイション[, agurigeishon ; aguregeishon] (n,vs) aggregation
名寄せ;名寄[なよせ, nayose] (n,vs) (1) aggregation of names, addresses, etc.; (2) collation of accounts held by the same person (by financial institutions)
集合フェロモン[しゅうごうフェロモン, shuugou feromon] (n) aggregation pheromone
集合体[しゅうごうたい, shuugoutai] (n) assembly; aggregation
集成[しゅうせい, shuusei] (n,vs) aggregation
前庭球[ぜんていきゅう, zenteikyuu] (n) vestibular bulb (aggregation of erectile tissue within the clitoris)
血小板凝集[けっしょうばんぎょうしゅう, kesshoubangyoushuu] (n) platelet aggregation; thrombocyte
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster
集計[しゅうけい, shuukei] (n,vs) totalization; totalisation; aggregation; tally (e.g. votes); (P)

aggregation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรวมกลุ่ม[n.] (kān rūamklu) EN: collection ; aggregation ; integration FR: collection [f]
ตลาดร่วม[n. exp.] (talāt ruam) EN: common market ; market aggregation FR: marché commun [m]

aggregation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kumulationsregeln {pl}aggregation rules
Disaggregation {f}disaggregation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aggregation
Back to top