ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corporate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corporate*, -corporate-

corporate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corporate (adj.) ที่เกี่ยวกับบริษัท
corporate (adj.) ที่ร่วมกัน See also: ที่แชร์ร่วมกัน Syn. joint, common
corporate trust (n.) กลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกัน Syn. combine, trust
English-Thai: HOPE Dictionary
corporate(คอร์'เพอริท) adj. เกี่ยวกับหมู่คณะ/สมาคม นิติบุคคล/บริษัทหรืออื่น ๆ ,ซึ่งรวมกันเป็นหมู่,ทั้งหมู่,ทั้งคณะ, Syn. collective
English-Thai: Nontri Dictionary
corporate(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,ทั้งคณะ,เกี่ยวกับบริษัท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corporate stateรัฐบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've got more corporate stops on the East Coast for you.ฉันหยุดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร ชายฝั่งตะวันออกสำหรับคุณ
Take a good look at me. - l´m not exactly the corporate colour.ดูฉันดี ๆ สีผิวฉันไม่เข้าพวก
Yeah. Their corporate slogan should be: " Enemies of Reality."ช่าย มันควรมีสโลแกนว่า "ศัตรูแห่งความเป็นจริง"
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader.แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ
As the corporate form has done with us.เหมือนที่บรรษัททำกับเรา
The word corporate gets attached in almost you know in a pejorative sense to and gets married with the word agenda.คำว่า "บรรษัท" ถูกใช้จนมีความหมาย (โรเบิร์ต คีย์ส ประธานและซีอีโอ สภาธุรกิจระหว่างประเทศของแคนาดา) ไปในทางที่ไม่ดี และถูกจับคู่กับคำว่า "แผนการ"
And one hears a lot about the corporate agenda as though it is evil as though it is an agenda which is trying to take over the world.เรามักได้ยินเต็มสองหูเกี่ยวกับ "แผนการของบรรษัท" ราวกับมันชั่วร้าย ราวกับมันเป็นแผนร้าย
And corporate lawyers a century and a half ago realized that they needed more power to operateทนายความของบรรษัทเมื่อร้อยกว่าปีก่อน รู้ว่าบรรษัทต้องการอำนาจมากขึ้นเพื่อดำเนินงาน
And wanted to remove some of the constraints that had historically been placed on the corporate form.และต้องการขจัดข้อบังคับบางอย่าง ที่สร้างข้อจำกัดแก่รูปแบบของบรรษัท
The great problems of having corporate citizens is that they aren't like the rest of us.ปัญหาใหญ่ของการมีบรรษัทเป็นพลเมือง (โรเบิร์ต มังคส์ ที่ปรึกษาด้านบรรษัทภิบาล) ก็คือบรรษัทไม่เหมือนพวกเรา
We can even formulate a diagnosis on the basis of typical case histories of harm that is inflicted on others selected from a universe of corporate activity.เราสามารถสร้างแบบฟอร์มวินิจฉัยอาการ บนพื้นฐานของคดีที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ ซึ่งบรรษัททำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่น
At Multinational Monitor we've put together a list of the top corporate criminals of the 1990s.ในวารสาร จับตาบรรษัทข้ามชาติ เรารวบรวมรายชื่อ (โรเบิร์ต ไวส์แมน บรรณาธิการ จับตาบรรษัทข้ามชาติ) ของสุดยอดบรรษัทอาชญากรในช่วงทศวรรษ 1990

corporate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公司理财[gōng sī lǐ cái, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, 公司理财 / 公司理財] company finance; corporate finance
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, 公司债 / 公司債] corporate bonds (investments)
公司治理[gōng sī zhì lǐ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓˋ ㄌㄧˇ, 公司治理] Corporate governance
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, 列入] included (on a roster); incorporated (into the agenda)
并入[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, 并入 / 並入] merge into; incorporate in

corporate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーポレート[, ko-pore-to] (adj-f) corporate
コーポレートアイデンティティー[, ko-pore-toaidenteitei-] (n) corporate identity; (P)
コーポレートガバナンス[, ko-pore-togabanansu] (n) corporate governance
コーポレートバンキング[, ko-pore-tobankingu] (n) corporate banking
コーポレートライセンス[, ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license
メセナ[, mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre
企業マインド[きぎょうマインド, kigyou maindo] (n) business confidence; business sentiment; corporate sentiment
企業倒産[きぎょうとうさん, kigyoutousan] (n) corporate bankruptcy
企業倫理[きぎょうりんり, kigyourinri] (n) corporate ethics
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee)
企業戦略[きぎょうせんりゃく, kigyousenryaku] (n) corporate strategy (business)
企業業績[きぎょうぎょうせき, kigyougyouseki] (n) corporate earnings; corporate performance
企業競争力[きぎょうきょうそうりょく, kigyoukyousouryoku] (n) business competitiveness; corporate competitiveness
企業統治[きぎょうとうち, kigyoutouchi] (n) corporate governance
企業買収[きぎょうばいしゅう, kigyoubaishuu] (n) corporate acquisition (buyout)
会社人間[かいしゃにんげん, kaishaningen] (n) company (organization) man (person); corporate soldier
会社更生法[かいしゃこうせいほう, kaishakouseihou] (n) Corporate Rehabilitation Law; (P)
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P)
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality
接待(P);摂待[せったい, settai] (n,vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P)
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers)
業務上横領[ぎょうむじょうおうりょう, gyoumujououryou] (n) corporate embezzlement
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] (n) {comp} hierarchy of name of corporate body
法人[ほうじん, houjin] (n) corporate body; corporation; (legal) person; (juridical) person; (P)
社債[しゃさい, shasai] (n) corporate bond; corporate debenture; (P)
社訓[しゃくん, shakun] (n) guiding precepts of a company; company credo; corporate philosophy
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization
コーポ[, ko-po] (n) (abbr) (See コーポラス) corporated house; (P)
コーポラス[, ko-porasu] (n) corporated house
リストラ[, risutora] (n) (abbr) (See リストラクチュアリング) (corporate) restructuring; downsizing; (P)
リストラクチャリング;リストラクチュアリング;リストラチャリング[, risutorakucharingu ; risutorakuchuaringu ; risutoracharingu] (n) (1) (financial) restructuring; converting short-term debt into long-term debt; (2) (corporate) restructuring; downsizing
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P)
学校法人[がっこうほうじん, gakkouhoujin] (n) (legally) incorporated educational institution; (P)
無担保社債[むたんぽしゃさい, mutanposhasai] (n) unsecured (corporate) debenture
猛烈社員;モーレツ社員[もうれつしゃいん(猛烈社員);モーレツしゃいん(モーレツ社員), mouretsushain ( mouretsu shain ); mo-retsu shain ( mo-retsu shain )] (n) gung-ho organization (corporate) man (woman); go-getter worker; hard-driving worker; workaholic employee
織り込む[おりこむ, orikomu] (v5m,vt) to weave into; to interweave; to be incorporated in; to be factored in
財団法人[ざいだんほうじん, zaidanhoujin] (n) incorporated foundation; juridical foundation; (P)
買収[ばいしゅう, baishuu] (n,vs) (1) acquisition (esp. corporate); buy-out; takeover; purchase; (2) corruption; bribery; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
団体著者[だんたいちょしゃ, dantaichosha] corporate author
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body
全社規模[ぜんしゃきぼ, zenshakibo] corporate-wide (a-no)

corporate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัทภิบาล[n.] (bansatphibā) EN: corporate governance FR:
บริษัทใหญ่[n. exp.] (børisat yai) EN: multinational company ; holding company ; corporate FR: holding [m, f] (anglic.)
ชื่อบริษัท[n. exp.] (cheū børisa) EN: corporate name FR: nom de la société [m] ; nom de la compagnie [m]
เอกลักษณ์องค์การ[n. exp.] (ēkkalak ong) EN: corporate identity FR:
การกำกับดูแลกิจการ[n. exp.] (kān kamkapd) EN: corporate governance FR:
การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot ) EN: setting market objectives and strategies ; establishing corporate goals and strategies FR:
ความรับผิดชอบต่อสังคม[n. exp.] (khwām rapph) EN: social responsibility ; Corporate Social Responsibility (CSR) FR: responsabilité sociale des entreprises (RSE) [f]
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n.] (køngthunsam) EN: corporate welfare fund ; provident fund FR:
กลยุทธ์ของบริษัท[n. exp.] (konlayut kh) EN: corporate strategy FR:
ลูกค้าของบริษัท[n. exp.] (lūkkhā khøn) EN: corporate customers FR:
นโยบายบริษัท[n. exp.] (nayōbāi bør) EN: business policy ; company policy ; corporate policy FR: politique de l'entreprise [f]
นิติบุคคล[n.] (nitibukkhon) EN: juristic person ; legal entity ; corporate body FR: personne juridique [f]
ภาพลักษณ์ของบริษัท[n. exp.] (phāplak khø) EN: corporate image FR:
ภาพพจน์บริษัท[n. exp.] (phāpphot bø) EN: corporate image FR:
ภารกิจของบริษัท[n. exp.] (phārakit kh) EN: corporate mission FR:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล[n. exp.] (phāsī-ngoen) EN: corporation tax ; corporate income tax ; income tax FR:
รายได้นิติบุคคล[n. exp.] (rāidāi niti) EN: corporate income FR:
ธรรมบรรษัทภิบาล[n.] (thammabansa) EN: good corporate governance FR:
วัฒนธรรมบริษัท[n. exp.] (watthanatha) EN: corporate culture FR: culture d'entreprise [f]
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace FR: inclure ; comprendre
ต่อตา[v.] (tøtā) EN: graft ; join ; incorporate ; engraft ; do bud grafting FR:

corporate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellschaftsrecht {n}company law; corporate law
Gesellschaftskapital {n}corporate capital; capital stock
Firmenimage {n}corporate identity
Firmenkultur {f}corporate culture
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit
Firmenwerbung {f}corporate advertising
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting
Gesellschaftsvermögen {n}corporate assets
Körperschaft {f}corporate body; subordinate body
Körperschaftsteuer {f}corporate tax
Konzerngesellschaft {f}corporate affiliate
Rechenschaftspflicht {f} eines Unternehmenscorporate accountability
Ich-AG {f}Me Incorporated
Aktiengesellschaft {f}incorporated company
Kapitalgesellschaft {f}; als Kapitalgesellschaft eingetragenes UnternehmenIncorporated (Inc.) [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corporate
Back to top