ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

altogether

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *altogether*, -altogether-

altogether ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
altogether (adv.) ด้วยประการทั้งปวง See also: โดยสิ้นเชิง
altogether (adv.) ทั้งหมด Syn. wholly
altogether (adv.) แน่นอน
English-Thai: HOPE Dictionary
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
English-Thai: Nontri Dictionary
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบ (adv.) altogether See also: completely, wholly, fully, in full, all Syn. เต็ม, ครบถ้วน, บริบูรณ์
บริบูรณ์ (adv.) altogether See also: completely, wholly, fully, in full, all Syn. เต็ม, ครบถ้วน
พรึบ (v.) altogether See also: with one accord, in strength Syn. พร้อม
รวมกัน (adv.) altogether See also: together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thomas, I'm not altogether happy about you carrying this equipment for the English.โธมัส เราไม่ค่อยพอใจนะที่พวกคุณ ถือเครื่องมือให้คนอังกฤษ
It's altogether far too quiet.ดูรวม ๆ แล้วมันเงียบเกินไป
The Ring is altogether evil....in every corner of the West! The Ring is aItogether evil.
By all means, it's not an altogether absurd idea.แต่ถึงยังไงซะมันก็ไม่ใช่ความคิด ที่เหลวไหลเกินไป
The answer lay in the home of a neighbor who, 20 minutes earlier, had been engaging in... an altogether different type of crime.คำตอบนั้น ได้นอนอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน ผู้ที่... ในอีก 20 นาทีต่อมา
And you haven't been altogether truthful now, have you?และคุณ ยังไม่ได้รับ ความจริง ทั้งหมด ในขณะนี้ มีคุณ ?
And there can be an infinite number of these pocket universes formed altogether by this process that we call eternal inflation.อัตราเงินเฟ้อจะไป, และคนเดียวต่อมาจักรวาล กระเป๋ามากขึ้นจะเป็น
That wasn't altogether unpleasant! Eat lead!มันเป็นที่น่าพอใจมาก
Introductions were brief and altogether nameless.มีการแนะนำตัวอย่างสั้นๆ และไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำ
It was something... altogether else.มันเป็น ทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน
♪ But some are altogether mighty ♪#แต่บางครั้ง มันก็เจ็บปวด#
Believe it or not, most of my childhood sports memories aren't altogether pleasant.เชื่อรึเปล่า ความทรงจำเรื่องกีฬาในวัยเด็กส่วนใหญ่ของผม ไม่ได้น่าจดจำไปซะหมดหรอก

altogether ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, 一共] altogether
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, 合共] altogether; in sum
满公[mǎn gōng, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄥ, 满公 / 滿公] altogether; in all
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 统共 / 統共] altogether; in total
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 总共 / 總共] altogether; in sum; in all; in total

altogether ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream
合切[がっさい, gassai] (n) all altogether
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P)
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P)
諸に[もろに, moroni] (adv) (uk) completely; all the way; altogether; bodily
軒並み(P);軒並(P)[のきなみ, nokinami] (n-adv,n) (1) row of houses; every door; (2) totally; altogether; across the board; (P)

altogether ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:
เข้าด้วยกัน [adv.] (khao dūay k) EN: together ; altogether FR:
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly FR: complétement ; totalement
หมดด้วยกัน[X] (mot dūay ka) EN: altogether ; in all ; all told FR:
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; together ; meanwhile ; in the meantime ; altogether ; in unison FR: en même temps ; simultanément ; en choeur ; à l'unisson
รวมกัน[adv.] (rūam kan) EN: altogether ; together FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout
รวมทั้งหมด[v.] (rūam thangm) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to FR:
รวมทั้งหมด[X] (rūam thangm) EN: totalling ; altogether FR: tout compris ; en tout
รวมทั้งสิ้น[adv.] (rūam thangs) EN: altogether FR: complètement ; tout à fait
รวมยอด[n. exp.] (rūam yøt) EN: total ; sum total ; total amount ; grand total ; altogether FR:
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ทั้ง[X] (thang) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large FR: la totalité de
ทั้งหมด[adv.] (thangmot) EN: altogether ; the whole of ; wholly ; entirely FR: ensemble ; au total ; en tout ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout ; tout le ; la totalité
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all of it ; all ; every ; the whole bunch ; altogether ; the whole lot ; everything FR: tout ; tous ; tous sans exception
ทั้งสิ้น[adv.] (thangsin) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; completely ; all of it ; altogether  FR: à fond ; jusqu'au bout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า altogether
Back to top