ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antiquary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antiquary*, -antiquary-

antiquary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antiquary (n.) ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ Syn. antiquarian
English-Thai: HOPE Dictionary
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
English-Thai: Nontri Dictionary
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า

antiquary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
古美術商[こびじゅつしょう, kobijutsushou] (n) antique art dealer; antique dealer; antiquary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antiquary
Back to top