ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garner*, -garner-

garner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garner (vt.) รวบรวม See also: สะสม, เก็บเกี่ยว Syn. gather, collect
garner (n.) ยุ้งฉาง
garner in (phrv.) เก็บเกี่ยวพืชผล See also: สะสม, เก็บเกี่ยว Syn. gather in
garner up (phrv.) เก็บเกี่ยวพืชผล See also: สะสม, เก็บเกี่ยว Syn. gather in
English-Thai: HOPE Dictionary
garner(การ์'เนอะ) vt. สะสม,เก็บรวบรวม,ได้. n. ยุ้ง,ฉาง,สิ่งที่เก็บสะสมไว้, Syn. gather
English-Thai: Nontri Dictionary
garner(n) ที่เก็บของ,ยุ้ง,ฉาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jensen Garner Ames. Moved to the states at twenty-four years old.เจนเซ่น การ์เนอร์ เอมส์, ย้ายมาที่สหรัฐเมื่ออายุ24
But the sniper attack was a stunt, orchestrated by Anna to garner publicity.ที่มนุษย์พร้อมที่จะผสมพันธ์ การออกแบบของนายน่ายกย่อง
I'm Al Garner with the DFD.ผม อัล การ์เนอร์ จาก DFD
This is a preemptive strike, and the goal is to garner both police and public sympathy.นี่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ และเป้าหมายคือการได้รับ ความเห็นใจจากทั้งตำรวจและสาธารณชน
Before we continue with today's reading, I would like to ask Beverly Garner to come up here please.ก่อนที่เราจะอ่านกันต่อ ครูอยากให้ เบเวอร์รี่ การ์เนอร์มาข้างหน้าหน่อย
With jury selection about to begin, citizens of Rosewood are bracing for a trial that is certain to garner an abundance of attention from both local residents and the media.การเลือกคณะลูกขุนกำลังเริ้มต้น พลเมื่องในโรสวูด จะโล่งใจจากการสอบสวน นั่นคือบางอย่างที่รวบรวมไว้ ความสมบูรณ์ของความสนใจ.
Karen Garner is an alias.คาเร็น การ์เนอร์ เป็นนามแฝง
Are Karen Garner and Sarah Atkins.คือคาเร็น การ์เนอร์และซาร่าห์ แอทคินส์
And it has, and I know Dan's piece next week will garner even more attention.และผมรู้ว่าบทความชิ้นใหม่อาทิตย์ของแดนจะรวบรวม ความสนใจมากยิ่งขึ้น
Huffpo has a link on their main page, and Dwight Garner just tweeted about it, saying that he's halfway through and doesn't hate it yet.็ีHuffpo มีลิ๊งค์ในเพจหลัก และ ดไวท์ การ์เนอร์ เพิ่งทวีทเดี่ยวกับมัน บอกว่าเขาผ่านมาครึ่งทางและเขายังไม่เกลียดมัน
Sid Garner was a beloved husband..ซิดสะสมเป็นสามีอันเป็นที่รัก ...
What happened with Dr. Garner is tragic, but it has also created a rare moment of opportunity for us.เรื่องที่เกิดกับดร.การ์เนอร์เป็นเรื่องเศร้า แต่มันก็สร้างโอกาส ที่หาได้ยากให้กับเรา

garner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P)
収蔵[しゅうぞう, shuuzou] (n,vs) garnering; collection

garner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้รับ[v. exp.] (dāi rap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner FR: recevoir ; obtenir ; bénéficier ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.) ; capter ; subir
รวบรวมได้[v. exp.] (rūaprūam dā) EN: garner FR:
ยุ้งฉาง[v.] (yung chāng) EN: garner FR: engranger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garner
Back to top