ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amassed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amassed*, -amassed-

amassed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amassed (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, compiled

amassed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime
群肝の;村肝の[むらぎもの;むらきもの, muragimono ; murakimono] (n) (arch) (pillow word for 心) (See 群肝・むらぎも) amassed feeling; build-up (of thoughts)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amassed
Back to top