ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distributive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distributive*, -distributive-

distributive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distributive (adj.) ซึ่งแบ่งได้ See also: ซึ่งแจกได้, ที่แบ่งสรร
English-Thai: HOPE Dictionary
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
English-Thai: Nontri Dictionary
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

distributive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分配法則[ぶんぱいほうそく, bunpaihousoku] (n) {comp} distributive law
遺留分[いりゅうぶん, iryuubun] (n) heir's distributive share
配分的正義[はいぶんてきせいぎ, haibuntekiseigi] (n) distributive justice; justitia distributiva
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分配法則[ぶんぱいほうそく, bunpaihousoku] distributive law

distributive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมบัติการแจกแจง[n. exp.] (sombat kān ) EN: distributive property FR:
สมบัติการกระจาย [n. exp.] (sombat kān ) EN: distributive property FR:

distributive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Distributivgesetz {n} [math.]distributive law
Erbteil {n}distributive share

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distributive
Back to top