ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fame*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fame, -fame-

*fame* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defame (vt.) ทำลายชื่อเสียง See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย Syn. backbite, denigrate, discredit, disparage, malign, revile, vilify Ops. extol, laud, praise
defame (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย Syn. besmirch, traduce
fame (n.) ชื่อเสียง See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ Syn. renown, repute, reputation Ops. lowliness, oblivion, unimportance
famed (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียง See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก Syn. renowned
ill fame (n.) ชื่อเสียงไม่ดี See also: ชื่อเสียงเลว Syn. ill repute, infamy
English-Thai: HOPE Dictionary
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
famed(เฟมดฺ) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
ill fameชื่อเสียงไม่ดี,ชื่อเสียงเลว
English-Thai: Nontri Dictionary
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียยี่ห้อ (v.) lose one´s fame; lose one´s brand See also: damage one´s brand, damage one´s fame
กระจายข่าว (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง
กลั่นแกล้ง (v.) defame See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel Syn. แกล้ง
กิตติศัพท์ (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง
ความเด่นดัง (n.) fame See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation Syn. ความเด่น, ความดัง
ชื่อเสียง (n.) fame See also: reputation, name, prestige, renown, popularity Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น
ซึมลึก (v.) embed one´s fame See also: deeply penetrate
ทับถม (v.) defame See also: incriminate, criticize, defame, slander Syn. ซ้ำเติม
นินทา (v.) defame See also: slander, frame, malign Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย
ประจาน (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ป่าวร้อง
ป้ายร้าย (v.) defame See also: malign, slander, smear, vilify, abuse Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย
วางเพลิง (v.) defame See also: slander, frame, malign Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา
สร้างชื่อ (v.) make fame See also: make reputation, mark special recognition afford
สร้างชื่อเสียง (v.) make fame See also: make reputation, mark special recognition afford Syn. สร้างชื่อ
อับอาย (adj.) defamed See also: shameful, disgraceful, ignominious Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อัปยศ (adj.) defamed See also: shameful, disgraceful, ignominious Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
เกียรติ (n.) fame See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity Syn. เกียรติยศ
เสียงยกย่อง (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ
เสียงสรรเสริญ (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง
เสียงเล่าลือ (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
The fame and praiseชื่อเสียง และคำสรรเสริญ
Now the person to do so will not only be in my good graces... but also go on to fame and fortune... by having their accomplishment recorded and their name printed... in the auspicious M.I.T. Tech.คนที่แก้ได้นอกจากจะได้ Aในวิชานี้แล้ว ยังจะโชคดีได้เป็นคนดัง เพราะ ผลงานเขาจะได้รับการบันทึก
He got his start in the famed tenderloin districts of New Orleansเขาเริ่มอาชีพในย่านดัง เรื่องเนื้อสเต็คในนิวออร์ลีนส์
I can tell you how to bottle fame brew glory and even put a stopper in death.ฉันจะสอนให้เธอสร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ และแม้แต่สกัดความตายได้
Clearly, fame isn't everything is it, Mr. Potter?เห็นชัดว่า ชื่อเสียงไม่ช่วยอะไรเลย ใช่มั้ย คุณพอตเตอร์
Your name will surely be famed as one of the great patrons.ชื่อของท่านจะได้ถูกบันทึกไว้ในฐานะผู้อุปถัมภ์
And I'm not in it for fame or money or anything like that.ผมไม่ได้เข้าทีมเพื่อหวังชื่อเสียงเงินทอง
I don't have a problem with football. It's fame I have a problem with.ฉันไม่ได้เกลียดฟุตบอลนะ ที่เกลียดคือชื่อเสียง
Husky Hall of Fame, three consecutive Pro Bowls.หอเกียรติยศทีมฮัสกี้ เล่นโพรโบว์ 3 ทีม
And he blew a big hole in Jock's plans for fame and Jimmy's for fortune.จ็อควางแผนการเพื่อสร้างชื่อเสียง และเงินทองสำหรับจิมมี่
By noon you defamed your parents..โดยทำลายชื่อเสียงตระกูลของเธอ

*fame* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, 诋 / 詆] defame; to slander
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 毁 / 譭] defame; to slander
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 名利] fame and profit
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, 威名] fame for fighting prowess; military glory
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, 美誉 / 美譽] fame; good reputation; famous for sth
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, 名噪一时 / 名噪一時] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, 功名利禄 / 功名利祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously
[wén, ㄨㄣˊ, 闻 / 聞] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
声誉[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, 声誉 / 聲譽] fame
虚誉[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, 虚誉 / 虛譽] imaginary reputation; empty fame
传名[chuán míng, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 传名 / 傳名] spreading fame

*fame* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バッファメモリ[, baffamemori] (n) {comp} buffer memory
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame
名をはせる;名を馳せる[なをはせる, nawohaseru] (exp,v1) (See 馳せる・3) to win fame; to be widely-known; to be well known; to make a name for oneself
名前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (v1) to win fame; to make a name for oneself
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige
才名[さいめい, saimei] (n) fame; reputation for ability
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals
親の七光;親の七光り[おやのななひかり, oyanonanahikari] (exp) capitalizing on the fame of a parent; riding a parent's coat-tails
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P)
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame
高名[こうめい(P);こうみょう, koumei (P); koumyou] (adj-na,n,adj-no) fame; renown; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory

*fame* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
บนฝ่ามือ[X] (bon fāmeū) EN: FR: dans la paume de la main
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng m) EN: bad reputation ; ill fame FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous FR:
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: popular ; famed ; renowned ; famous FR: populaire ; connu
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: renown ; reputation ; fame ; prestige ; praise FR: réputation [f]
กลั่นแกล้ง[v.] (klanklaēng) EN: defame ; persecute ; treat somebody badly ; provoke FR:
กลั่นแกล้งลับหลัง[v. exp.] (klanklaēng ) EN: efame someone behind his back FR:
กฤตยา[n.] (krittayā) EN: fame FR:
เลว[adj.] (lēo) EN: bad ; evil ; vile ; wicked ; base FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
มีชื่อเสียงในทางไม่ดี[adj.] (mīcheūsīeng) EN: notorious FR: mal famé ; malfamé
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace ; look down (on) ; disparage FR: diffamer ; insulter ; humilier
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; defame ; slander FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
งั้น ๆ = งั้นๆ[adj.] (ngan-ngan) EN: so and so ; so-so FR: pas fameux ; pas vraiment extraordinaire ; médiocre
ป้ายสี[v.] (pāisī) EN: smear ; slander ; defame FR:
ภัค[n.] (phak) EN: fame FR:
พลิกฝ่ามือ[adv.] (phlik fāmeū) EN: with the flip of the hand ; suddenly FR:
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
เปรต[n.] (prēt) EN: hungry ghost ; demon ; pretah FR: démon affamé [m]
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge FR: salir la réputation
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour ; honor (Am.) ; splendour ; magnificence ; fame ; majesty FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
ทำให้เสียชื่อ[v. exp.] (thamhai sīa) EN: defame FR: salir
ทับถม[v.] (thapthom) EN: pile charge upon charge ; attack persistently ; defame FR: charger
หิวเต็มแก่[adj.] (hiū tem kaē) EN: starved FR: affamé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fame*
Back to top