ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

known

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *known*, -known-

known ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
known (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา know See also: รู้
known (adj.) ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป Syn. recognized, admitted
English-Thai: HOPE Dictionary
known(โนน) v. กริยาช่อง 3 ของ know n. ปริมาณที่รู้แล้ว -S.known quantity
English-Thai: Nontri Dictionary
known(vt) pp ของ know
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
knownสิ่งที่ถูกรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำความรู้จัก (v.) make oneself known to someone
กระเดื่อง (v.) be well-known See also: be famous, be notable, be renowned, be celebrated, be eminent, be prominent Syn. ลือกระเดื่อง
กล่าวขาน (v.) be well-known See also: be renowned Syn. โจษขาน
กว้างขวาง (v.) be well-known See also: be famous
ฟุ้งเฟื่อง (adj.) well-known See also: famous
ระบือ (adj.) well known See also: famous Syn. เลื่องลือ, ลือ, เอิกเกริก, ฟุ้งเฟื่อง
ละบือ (v.) be widely known See also: spread, become well known, be rumoured Syn. ลือเลื่อง, ระบือ, ลือ, ฟุ้งเฟื่อง
ลือกระเดื่อง (v.) be well-known See also: be famous, be notable, be renowned, be celebrated, be eminent, be prominent
ลือชา (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
ลือชาปรากฏ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
ลือชาปรากฏ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
ลือนาม (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
สิ่งแปลกปลอม (n.) unknown
เป็นที่รู้กันดี (v.) be known See also: be acknowledged Syn. เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป
เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป (v.) be known See also: be acknowledged
เลื่องลือ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ
เลื่องลือ (v.) be well-known See also: be celebrated, be renowned, be famous Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ
เลื่องลือ (adj.) well known See also: famous Syn. ลือ, เอิกเกริก, ฟุ้งเฟื่อง
โจษขาน (v.) be well-known See also: be renowned
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
I've known about it for a very long timeฉันรู้เกี่ยวกับมันมานานแล้ว
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
I feel like I've known you foreverฉันรู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักคุณมาชั่วชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, she's my employer. I'm what is known as "a paid companion. "หล่อนเป็นนายจ้างของฉันค่ะ จ้างฉันให้เป็นเพื่อนเเก้เหงา
I shall always love you, but I've known all along that Rebecca would win in the end.แต่ผมก็รู้มาตลอด ว่าท้ายที่สุดรีเบคคาจะเป็นฝ่ายชนะ
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ
Is that so? This is a surprise. I've known her a long time.งั้นเหรอน่าประหลาดใจนัก ผมรู้จักกับหล่อนมานาน
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
She's known the kid all his life.เธอเป็นที่รู้จักกันเด็กตลอดชีวิตของเขา
I've known a couple who were OK, but that's the exception.I've known a couple who were OK, but that's the exception.
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด
Take no large notice, sir. He is working what is known as ticket.เขากำลังทำงานสิ่งที่เรียกว่าตั๋ว เซอร์
So may I introduce to you, The act you've known for all these yearsดังนั้นฉันอาจจะแนะนำให้คุณ การกระทำที่คุณได้รู้จักกันสำหรับทุก ปีเหล่านี้
I've known you many years, but this is the first time you've asked for help.ผมรู้จักคุณหลายปี แต่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ขอความช่วยเหลือ

known ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿卡[Ā kǎ, ㄚ ㄎㄚˇ, 阿卡] Acre, city in Israel, also known as Akko
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, 亦称 / 亦稱] also known as; alternative name; to also be called
又名[yòu míng, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 又名] also known as; alternative name; to also be called
或称[huò chēng, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄥ, 或称 / 或稱] also called; also known as; a.k.a.
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 波霸奶茶] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶
统称为[tǒng chēng wéi, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ ㄨㄟˊ, 统称为 / 統稱為] collectively known as; to call sth as a group
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
熟字[shú zì, ㄕㄨˊ ㄗˋ, 熟字] familiar words; known Chinese character
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 亚西尔・阿拉法特 / 亞西爾・阿拉法特] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat
早知[zǎo zhī, ㄗㄠˇ ㄓ, 早知] foresight; foreknowledge; if one had known earlier,...
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, 司马迁 / 司馬遷] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 指事] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character
指事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, 指事字] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character
妇孺皆知[fù rú jiē zhī, ㄈㄨˋ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄓ, 妇孺皆知 / 婦孺皆知] known to everyone; a household name
已知[yǐ zhī, ㄧˇ ㄓ, 已知] known (to science)
阿布沙耶夫[Ā bù Shā yē fū, ㄚ ㄅㄨˋ ㄕㄚ ㄧㄝ ㄈㄨ, 阿布沙耶夫] Abu Sayyaf, militant Islamist separatist group also known as al-Harakat al-Islamiyya
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, 樱花 / 櫻花] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 九一八事变 / 九一八事變] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变
珍珠奶茶[zhēn zhū nǎi chá, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 珍珠奶茶] pearl milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as bubble milk tea
须知[xū zhī, ㄒㄩ ㄓ, 须知 / 須知] prerequisites; rules that must be known before starting sth
公认[gōng rèn, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˋ, 公认 / 公認] publicly known (to be); accepted (as)
形声[xíng shēng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ, 形声] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character
形声字[xíng shēng zì, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄗˋ, 形声字 / 形聲字] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character
南朝宋[Nán cháo Sòng, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ ㄙㄨㄥˋ, 南朝宋] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing; also known as Liu Song 劉宋|刘宋
晏婴[Yàn Yīng, ㄧㄢˋ , 晏婴 / 晏嬰] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏子, hero of book 晏子春秋
晏子[Yàn zǐ, ㄧㄢˋ ㄗˇ, 晏子] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏婴, hero of book 晏子春秋
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱
[xǔ, ㄒㄩˇ, 诩 / 詡] brag; harmony; make known
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广播和未知服务器 / 廣播和未知服務器] Broadcast and Unknown Server; BUS
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 不明] not clear; unknown; fail to understand
不见经传[bù jiàn jīng zhuàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄢˋ, 不见经传 / 不見經傳] not found in the classics (成语 saw); unknown; unfounded; not authoritative
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, 司马穰苴 / 司馬穰苴] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition

known ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces)
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks)
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs)
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks)
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae)
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces)
シュモクザメ科[シュモクザメか, shumokuzame ka] (n) Sphyrnidae (family containing the nine known species of hammerhead sharks)
スキャット・ファーガス;スキャットファーガス;パプア[, sukyatto . fa-gasu ; sukyattofa-gasu ; papua] (n) Selenotoca papuensis (species of Western Pacific scat known in Sulawesi and Papua New Guinea)
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark)
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead)
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body)
ネズミザメ科[ネズミザメか, nezumizame ka] (n) Lamnidae (family of large, fast-swimming sharks known as mackerel sharks or white sharks)
ヒレトガリザメ科[ヒレトガリザメか, hiretogarizame ka] (n) (See ヘミガレウス科) Hemigaleidae (family of weasel sharks containing 8 known species in 4 genera found from the eastern Atlantic to the continental Indo-Pacific)
ミズワニ科[ミズワニか, mizuwani ka] (n) Pseudocarchariidae (family whose only member is a species of mackerel shark known as the crocodile shark)
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread)
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters)
共同正犯[きょうどうせいはん, kyoudouseihan] (n) crime committed together by two or more people (in which each is known as a co-principal)
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
名数[めいすう, meisuu] (n) (1) number of people; (2) denominate number; (3) (See 三筆,四天王) the number at the start of phrases referring to well known 'somethings', equiv. to 'seven' in "the seven wonders of the world"
天師道[てんしどう, tenshidou] (n) (See 五斗米道) Way of the Celestial Masters (ancient Chinese Daoist movement orig. known as The Way of the Five Pecks of Rice)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
特定疾患[とくていしっかん, tokuteishikkan] (n) diseases specified by the Japanese government as being worrisome, having no known treatment and of unknown causes
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known
英領北アメリカ法[えいりょうきたアメリカほう, eiryoukita amerika hou] (n) British North America Act (now known as the Constitution Act 1867)
言う所の;言うところの;謂う所の[いうところの, iutokorono] (exp) what is called; as it is called; the so-called; known as; so to speak
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known
顔を売る[かおをうる, kaowouru] (exp,v5r) to make oneself known to the public; to become popular; to gain influence
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown
アンノウン;アンノーン[, announ ; anno-n] (adj-no,adj-na,adj-f,n) unknown
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru)
スクープヘッド[, suku-puheddo] (n) scoophead (Sphyrna media, species of little-known hammerhead shark found in tropical waters of the western Atlantic and eastern Pacific)
モロバレ;もろばれ[, morobare ; morobare] (adj-na) (id) (from もろに and ばれる) obviously known; open secret
Japanese-English: COMDICT Dictionary
未知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state

known ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
ฉาว[adj.] (chāo) EN: widely known ; widespread ; scandalous FR:
ได้ชื่อ[v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of FR:
ได้รับการขนานนามว่า[v. exp.] (dāi rap kān) EN: be known as FR: être connu comme
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheunnākheu) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious ; oustanding FR: connu ; populaire
ความแตก[v.] (khwāmtaēk) EN: get known ; leak out FR:
ก้องโลก[adj.] (kǿnglōk) EN: world famous ; universally known FR: universellement connu
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide ; widely known ; notorious FR:
กระเกริ่น[adj.] (krakroen) EN: well known FR:
เกรียวกราว[adj.] (krīokrāo) EN: widely known about FR:
ละบือ[v.] (labēu) EN: be widely known FR:
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
เลื่องชื่อระบือนาม[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; renowned ; widely known ; popular FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round FR:
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
มีชื่อว่า[v. exp.] (mī cheū wā) EN: known as FR: connu sous le nom de
ปะทุอารมณ์[v. exp.] (pathu ārom) EN: let one's feelings be known ; emote ; let one's emotions burst forth FR:
เป็นที่รู้จัก[X] (pen thī rūj) EN: known FR: notoire ; connu
แพร่หลาย[adj.] (phraēlāi) EN: well-known ; popular ; widely known ; widespread FR: répandu ; courant
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
ระบือ[adj.] (rabeū) EN: well known ; widely known FR:
รั่วไหล[v. exp.] (rūa lai) EN: leak out ; get to be known FR:
รู้จักกันในชื่อ [xp] (rūjak kan n) EN: known as FR: connu sous le nom de
ทำความรู้จัก [v. exp.] (tham khwām ) EN: acquaint ; make oneself known to someone FR: faire connaissance ; faire la connaissance
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned FR: célèbre
โดยไม่ทราบสาเหตุ [adv.] (dōi mai sāp) EN: for some unknown reason FR: pour une raison inconnue
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฟุ้งเฟื่อง[adj.] (fungfeūang) EN: well-known FR:
การกำจัดตัวไม่ทราบค่า[n. exp.] (kān kamjat ) EN: elimination of an unknown FR:
ขึ้นชื่อ[adj.] (kheuncheū) EN: famous ; noted : well-known ; renowned FR: bien connu ; réputé
ขึ้นหน้าขึ้นตา[v.] (kheunnākheu) EN: be well-known FR:
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
กระเดื่อง[v.] (kradeūang) EN: well-known ; acclaimed FR:
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be well-known ; be famous ; be influential FR: être populaire ; être influent ; être connu
ลือชา ; ลือชาปรากฏ[v.] (leūchā ; le) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre
ลือชา[adj.] (leūchā) EN: well-known ; celebrated ; renowned ; famous FR:

known ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bekannt {adj} | bekannter | am bekanntesten | weit bekannt; weitbekanntknown | more known | most known | widely known
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
Prominenten {pl}well-known people
unbekannt {adj} | unbekannter | am unbekanntestenunknown | more unknown | most unknown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า known
Back to top