ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honor*, -honor-

honor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honor (n.) เกียรติ See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ Syn. honorableness, integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
honor (n.) ความเคารพ See also: การนับถือ
honor (vt.) เคารพ See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
honor (n.) ชื่อเสียง
honor (vt.) ให้เกียรติ
honor guard (n.) กองเกียรติยศ
honor roll (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
honorable (adj.) ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable (adj.) ซึ่งมีเกียรติ See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา Syn. moral, scrupulous, upright Ops. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable (adj.) ซึ่งมีเกียรติ See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา Syn. moral, scrupulous, upright Ops. dishonest, unethical, unscrupulous
honorableness (n.) เกียรติ See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ Syn. integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
honorableness (n.) เกียรติยศ See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์ Syn. integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
honorably (adv.) อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ See also: อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ
honorably (adv.) อย่างมีเกียรติ See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม Syn. morally, scrupulously, uprightly Ops. dishonestly, unethically, unscrupulously
honorarium (n.) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium (n.) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorary (adj.) ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ See also: โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
honorary degree (n.) ปริญญากิตติมศักดิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทรงเกียรติ (n.) an honor person Syn. ผู้มีเกียรติ
การสดุดี (n.) honor See also: honour, worship, esteem, praise Syn. การสรรเสริญ
การเทิดพระเกียรติ (n.) honor See also: honour, worship, esteem, praise Syn. การสดุดี, การสรรเสริญ
เกียรติยศ (n.) honor See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี
เกียรติศักดิ์ (n.) honor See also: prestige, glory Syn. เกียรติ
เกียรตินิยม (n.) honor (degree) See also: honorary gift
กองเกียรติยศ (n.) honor guard See also: guard of honour, corps of honour
รางวัลชมเชย (n.) honorable mention See also: consolation prize
ผู้มีเกียรติ (n.) honorable person See also: distinguished personage, honoured guest
กิตติมศักดิ์ (adj.) honorary See also: glorious, honorable
ปริญญากิตติมศักดิ์ (n.) honorary degree
มีเกียรติ (v.) be honorable See also: be honored, be respected, be respectable Syn. เป็นเกียรติ
เป็นเกียรติ (v.) be honorable See also: be honored, be respected, be respectable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you honor me with a dance?คุณจะให้เกียรติเต้นรำกับผมไหม?
It would be my honor to show youเป็นเกียรติอย่ายิ่งที่ได้แสดงให้คุณดู
It is such an honor to meet youรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคุณ
It would be an honorรู้สึกเป็นเกียรติ
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
I am honored by your proposalข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a great honor for me.{\cHFFFFFF}นี้เป็นเกียรติอย่างมากสำหรับฉัน
If I get my hands on the $200000 I'll always honor your memory.ถ้าฉันได้เงิน 200000 เหรียญนั่น... ...จะไม่ลืมพระคุณของนายเลย
I'll always honor your memory!ฉันจะไม่ลืมพระคุณนายเลย
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา
I am here to see that I am the last British viceroy ever to have the honor of such a reception.ข้าพเจ้ามาที่นี่ในฐานะไวซ์รอย คนสุดท้ายของอังกฤษ ที่จะได้รับการต้อนรับ อย่างมีเกียรติเยี่ยงนี้
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี
To honor you, shidoshi.เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณ shidoshi
To honor you means everything to me.เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหมายความว่าทุกอย่างเพื่อฉัน
We honor your invitation.เราให้เกียรติเชิญของคุณ
No shit, you honor his invitation.ไม่มีอึคุณเกียรติเชิญของเขา
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง

honor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
光荣[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, 光荣 / 光榮] honor and glory
尊荣[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, 尊荣 / 尊榮] honor and glory
廉耻[lián chǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄔˇ, 廉耻 / 廉恥] honor and shame; sense of honour
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
荣辱观[róng rǔ guān, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄢ, 荣辱观 / 榮辱觀] view of honor and disgrace
光临[guāng lín, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, 光临 / 光臨] (honorific) Welcome!; You honor us with your presence.; It is an honor to have you.
兰室[lán shì, ㄌㄢˊ ㄕˋ, 兰室 / 蘭室] a lady's room (honorific)
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 慁] confused; dishonor
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
女公子[nǚ gōng zǐ, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ ㄗˇ, 女公子] noble lady; (honorific) your daughter
[ài, ㄞˋ, 嫒 / 嬡] your daughter (honorific)
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
尊严[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, 尊严 / 尊嚴] dignity; sanctity; honor
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 体面 / 體面] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty
不名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ˋ, 不名誉事物 / 不名譽事物] dishonor
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, 历史悠久 / 歷史悠久] established (tradition); time-honored
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, 尊重] esteem; respect; to honor; to value sth
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
令尊[lìng zūn, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ, 令尊] (honorific) your father
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 栄] glory; honor; flourish; prosper; variant of 榮|荣
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 荣 / 榮] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, 诚实 / 誠實] honest; honesty; honorable; truthful
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, 八荣八耻 / 八榮八恥] honors and disgraces
巴尔扎克[Bā ěr zhā kè, ㄅㄚ ㄦˇ ㄓㄚ ㄎㄜˋ, 巴尔扎克 / 巴爾扎克] Honoré de Balzac
荣幸[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 荣幸 / 榮幸] honored
荣耀[róng yào, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, 荣耀 / 榮耀] honor; glory
荣誉[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, 荣誉 / 榮譽] honor; emeritus
禅师[chán shī, ㄔㄢˊ ㄕ, 禅师 / 禪師] honorific title for a Buddhist monk
谢仪[xiè yí, ㄒㄧㄝˋ ㄧˊ, 谢仪 / 謝儀] honorarium; gift as thanks
谢礼[xiè lǐ, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, 谢礼 / 謝禮] honorarium; gift as thanks
不端[bù duān, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢ, 不端] improper; dishonorable
光明正大[guāng míng zhèng dà, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄉㄚˋ, 光明正大] just and honorable
[gōng, ㄍㄨㄥ, 公] just; honorable (designation); public; common

honor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P)
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
家名;科名[かめい, kamei] (n) (1) family name; house name; (2) family honour; family honor
恵比須講;恵比寿講[えびすこう, ebisukou] (n) fete in honor (honour) of Ebisu
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment)
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp,v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour)
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation)
身に余る光栄;身にあまる光栄[みにあまるこうえい, miniamarukouei] (exp) undeserved honor (honour); too great an honour
達磨忌[だるまき, darumaki] (n) ceremony held in honor (honour) of Bodhidharma (October 5th)
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.)
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P)
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P)
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
一分[いっぷん, ippun] (n) duty; honor; honour
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P)
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
世尊[せそん, seson] (n) World-Honored One (honorific name for Gautama Buddha)
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P)
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
儀仗兵[ぎじょうへい, gijouhei] (n) guard of honor; guard of honour
儀礼兵[ぎれいへい, gireihei] (n) guard of honor; guard of honour
光栄[こうえい, kouei] (adj-na,n) honour; honor; glory; privilege; (P)
典侍[てんじ, tenji] (n) maid of honor; maid of honour; lady-in-waiting
内侍[ないし(ok);ないじ, naishi (ok); naiji] (n) maid of honor; maid of honour
古来[こらい, korai] (adj-no,adv,n) from time immemorial; ancient; time-honoured; time-honored; (P)
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb

honor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphra) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate FR: honorer
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise ; honour ; honor (Am.) ; extol FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ด้วยเกียรติยศ[X] (dūay kīetti) EN: upon my honour ; upon my honor (Am.) FR: sur mon honneur
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) EN: honour ; honor (Am.) FR: honorer ; rendre hommage
แขกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (khaēk phū m) EN: guest of honour ; guest of honor (Am.) FR: invité d'honneur [m]
ขัตติยมานะ[n.] (khattiyamān) EN: royal honour ; royal honor (Am.) FR:
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรตินิยม[n.] (kīetniyom) EN: honour ; honor (Am.) FR:
เกียรติ-[pref.] (kīetti-) EN: honour ; honor (Am.) FR: célébrité [f] ; renommée [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction FR:
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กีรติ[n.] (kīrati) EN: honour ; honor (Am.) ; distinction FR:
กองเกียรติยศ[n.] (køngkīettiy) EN: honour guard ; honor guard (Am.) FR:
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity FR:
นางพระกำนัล[n.] (nāngphrakam) EN: lady-in-waiting ; lady of honour ; lady of honor (Am.) ; maid-of-honor FR: demoiselle d'honneur [f]
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
เพื่อเป็นเกียรติ[X] (pheūa pen k) EN: in honour of ; in honor of (Am.) FR:
ผู้ทรงเกียรติ[n. exp.] (phūsong kīe) EN: honor person FR:
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour ; honor (Am.) ; splendour ; magnificence ; fame ; majesty FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
สิรี[n.] (sirī) EN: honour ; honor (Am.) FR:
เทิด[v.] (thoēt) EN: honour ; honor (Am.) ; uphold FR:
ไหว้ครูรำมวย [n.] (wāikhrū ram) EN: individualized dance performed by a Thai kickboxer before a bout to honor his trainer FR:
วาจาสิทธิ์[n. exp.] (wājā sit) EN: word of honour ; word of honor (Am.) ; vow FR:
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อริยะ[adj.] (ariya) EN: honorable ; noble ; respectable ; eminent FR: noble
อริย-[pref.] (ariya-) EN: honorable ; noble ; respectable ; eminent FR: noble
บิ๊ก …[n. prop.] (Bik ...) EN: Big (+ nickname) ; [honorific name for military generals (used by media)] FR:
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:

honor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorant {m}acceptor for honor
Ehreneintritt {m}act of honor
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor
Ehrenbürger {m}honorary citizen
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable
Ehrenformation {f}guard of honour (honor [Am.])
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker
Honorar {n}; Autorenhonorar
Honorar {n} | Honorare
Ehrenamt {n}honorary post
Ehrendoktor {m}honorary doctor
Ehrenmitglied {n}honorary member
Ehrentitel {m}honorary title
Orthonormalbasis {f} [math.]orthonormal basis
Orthonormalisierungsverfahren {n} [math.]orthonormalization process
orthonormal; orthonormiert {adj} [math.]orthonormal
Erfolgshonorar {n}; Leistungshonorar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honor
Back to top