ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

libel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *libel*, -libel-

libel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
libel (vt.) กล่าวโจมตี See also: ใส่ร้าย, ป้ายสี, สบประมาท, ประณาม
libel (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย Syn. defamation
libel (vt.) ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น Syn. defame
libel (n.) ถ้อยแถลงของโจทก์ See also: แถลงการณ์
libelant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย Syn. libellant
libellant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย
libellous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory, libelous
libelous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory
English-Thai: HOPE Dictionary
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
English-Thai: Nontri Dictionary
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libel and slanderการหมิ่นประมาท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูหมิ่น (v.) libel Syn. กล่าวหา, สบประมาท Ops. ยกย่อง, ชมเชย
หมิ่นประมาท (v.) libel Syn. กล่าวหา, ดูหมิ่น, สบประมาท Ops. ยกย่อง, ชมเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And lieutenant,you are familiar with the veggie libel laws?ผู้หมวดครับ คุณคงรู้ดี เกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นประมาท
But she's attracted just as many libel suits.แต่เธอถูกมองเหมือนๆกับพวกชอบใส่ร้ายป้ายสี
He's the best libel attorney in the state.ทนายข้อหาหมิ่นประมาท ที่เก่งที่สุดของรัฐ
It's only libel if it isn't true.มันจะเป็นแค่เรื่องหมิ่นประมาทถ้ามันไม่จริง
Mm, to say nothing of the epic libel suit that will follow.อืม ไม่ต้องพูดถึงมหากาพย์การฟ้องหมิ่นประมาทที่จะตามมาด้วย
The libel laws are clear, Mr. Graham.กฏหมายการหมิ่นประมาทมีความชัดเจน คุณเกรแฮม
It's a libel suit.มันเป็นคดีหมิ่นประมาท
So normally there are, uh, three routes that any libel defender can take, okay?ดังนั้นตามปกติมีเอ่อสามเส้นทาง ที่กองหลังหมิ่นประมาทใด ๆ ที่ สามารถใช้เวลาได้ไหม
My Lord, if we were to seek a title for this libel action,พระเจ้าของฉัน ถ้าเราจะขอชื่อสำหรับประณาม การกระทำนี้
They haven't brought a libel action, Mr. Irving. You have.พวกเขายังไม่ได้นำการกระทำ หมิ่นประมาทนายเออร์วิง คุณมี.
This has been called one of the most crushing libel judgments in history.นักข่าวที่ 1: นี้ได้รับการเรียกว่า มากที่สุดแห่งหนึ่ง บดตัดสินหมิ่นประมาทใน ประวัติศาสตร์
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที

libel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, 恶意中伤 / 惡意中傷] malicious libel; slander
毁谤[huǐ bàng, ㄏㄨㄟˇ ㄅㄤˋ, 毁谤 / 毀謗] slander; libel
诽谤[fěi bàng, ㄈㄟˇ ㄅㄤˋ, 诽谤 / 誹謗] slander; libel

libel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P)
侮辱罪[ぶじょくざい, bujokuzai] (n) (crime of) defamation (i.e. slander, libel)
名誉毀損;名誉棄損;名誉き損[めいよきそん, meiyokison] (n,adj-no) libel; defamation; slander; character assassination
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander
謗り;譏り;誹り[そしり, soshiri] (n) (uk) slander; libel; disparagement; calumny; vilification
謗る;譏る;誹る[そしる, soshiru] (v5r,vt) to slander; to libel; to criticize; to criticise
讒謗[ざんぼう, zanbou] (n,vs) libel; slander; defamation

libel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้องหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng minpra) EN: bring an action for libel FR:
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; defame ; slander FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame FR: dénigrer ; diffamer
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque FR: libeller un chèque
แมงปอ[n. exp.] (maēng pø) EN: FR: libellule [f] ; demoiselle [f] (fig.)
แมลงปอ[n.] (malaēngpø) EN: dragonfly ; odonate FR: libellule [f] ; demoiselle [f] (fig.) ; odonates [mpl]
แมลงปอบ้าน[n. exp.] (malaēngpø b) EN: skimmer FR: libellule [f]
หมิ่นประมาท[adj.] (minpramāt) EN: difamatory ; slanderous ; libellous FR:
ปอ[n.] (pø) EN: dragonfly FR: libellule [f] ; libellule demoiselle [f]
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhw) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled FR: être dénigré

libel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official
Libelle {f} [zool.] | Libellen
Wasserwaage {f}; Libelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า libel
Back to top