ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laud*, -laud-

laud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laud (n.) เพลงสรรเสริญ
laud (vt.) สรรเสริญ See also: ยกย่อง, ชมเชย Syn. praise, eulogize
laudable (adj.) ที่สมควรยกย่อง See also: ที่สมควรแก่การสรรเสริญ Syn. praiseworthy, commendable
laudanum (n.) สารละลายของฝิ่นผสมแอลกอฮอล์ See also: ยาฝิ่นผสมแอลกอฮอล์
laudation (n.) การสรรเสริญ See also: การสดุดี, การยกย่อง, ถ้อยคำสรรเสริญ Syn. praise, commendation
laudative (adj.) ที่แสดงการสรรเสริญ Syn. laudatory
laudatory (adj.) ที่แสดงการสรรเสริญ Syn. laudative
lauded (adj.) ที่ยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise
laudatory(ลอ'ดะทอรี) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบสรรเสริญ., See also: laudatorily adv., Syn. laudative, praising
laudryman(ลอน'ดรีเมิน,ลาน-) n. คนซักรีดที่เป็นชาย,คนเก็บและส่งเสื้อผ้าซักรีด, See also: laundrywoman n. ดูlaudryman pl. laudrymen
English-Thai: Nontri Dictionary
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
laudanum(n) ทิงเจอร์ฝิ่น
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชมชอบ (v.) applaud Syn. ชื่นชม, ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I laud your efforts. You may enjoy some repose now.ข้าสรรเสริญความพยายามของท่าน ท่านไปพักผ่อนได้
Claudio! Your scarf, my son!คลาวดิโอลูกแม่ นี่พวกแกทำให้ลูกฉันกลัวนะ
[ALL CHEER AND APPLAUD][ALL CHEER AND APPLAUD]
Claudia Newman, live on the scene. She has the latest.คลอเดีย นิวแมนรายงานสด
Waiting to applaud you. To applaud the great Starina.รอที่จะปรบมือคุณ ปรบมือที่ดี starina
Awarded full scholarship, M.I.T graduated magna cum laude.ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา เต็ม เอมไอที จบการศึกษาเกียรตินิยม
Lilli, i want you to meet... lady Claudia.ลิลลี่ ข้าอยากให้เจ้ารู้จักกับท่านหญิงคลอเดีย
You are very beautiful, Claudia. I love to hear the sound of my name on your lips.เจ้างดงามมากนะ คลอเดีย
We wrap tonight's broadcast with thoughts from author Claudia Hunter, whose new book, "Women Who Love Men They Hate," has just hit the shelves.ขอจบรายการด้วยข้อคิดนักเขียน หนังสือที่ขายดีที่สุด คลอเดีย ฮันเตอร์ "ผู้หญิงซึ่งรักผู้ชายที่ตัวเองเกลียด"
Thank Estée Lauder, I'm free at last!ขอบพระทัยเอสเต้ เลาเดอร์ที่บันดาล
There's Claude, Peaches,นั่น Claude, Peaches,
When I was little, Claude saved me from drowning.ตอนชั้นยังเด็ก Claude ช่วยชั้นไว้ตอนจมน้ำ

laud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 叫好] applaud; cheer
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
牧神午后[mù shén wǔ hòu, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ ˇ ㄏㄡˋ, 牧神午后 / 牧神午後] Prélude à l'après-midi d'un faune, by Claude Debussy based on poem by by Stéphane Mallarmé
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, 托勒密] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, 托勒玫] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密

laud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud
アプロード[, apuro-do] (vs) to applaud
リアルオーディオ[, riaruo-deio] (n) {comp} RealAudio
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P)
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P)
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable
褒め称える;誉め称える[ほめたたえる, hometataeru] (v1,vt) to admire; to praise; to applaud
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] (v1) to praise; to extol; to applaud
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim
賞賛して措かない[しょうさんしておかない, shousanshiteokanai] (adj-i) applaud highly; extol
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio

laud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
สดุดี[v.] (sadudī) EN: praise ; laud FR:
สรรเสริญ[v.] (sanrasoēn =) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยก[v.] (yok) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol FR: louer ; rendre hommage
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
ยกยอปอปั้น[v.] (yokyøpøpan) EN: praise ; glorify ; flatter ; laud FR:
ชมชอบ[v.] (chomchøp) EN: applaud FR:
ฌอง-โกล็ด[n. prop.] (Chøng-Klot ) EN: Jean-Claude FR: Jean-Claude
ฌอง-โกล็ด วอง ดัม = ชอง-โกลด ว็อง ดามม์[n. prop.] (Chøng-Klot ) EN: Jean-Claude Van Damme FR: Jean-Claude Van Damme
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
จาบฝน[n.] (jāpfon) EN: Alaudidae FR:
จาบฝนสวรรค์[n. exp.] (jāpfon sīen) EN: Alauda gulgula FR: Alauda gulgula
การฟอกเงิน[n. exp.] (kān føk ngo) EN: money laudering FR: blanchiment d'argent [m]
การปรบมือ[n. exp.] (kān prop me) EN: applause FR: applaudissements [mpl]
ขี้เมา[n.] (khīmao = kh) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fa
โคล้ด[n. prop.] (Khlōt ) EN: Claude FR: Claude
โกลด มอแน ; โคล้ด โมเนต์[n. prop.] (Khlōt Mōnaē) EN: Claude Monet FR: Claude Monet
โกลด[n. prop.] (Klōt) EN: Claude FR: Claude
โกลด มอแน[n. prop.] (Klōt Monaē) EN: Claude Monet FR: Claude Monet
น่าชื่นชม[adj.] (nā cheūncho) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable FR: admirable
น่าชมเชย[adj.] (nā chomchoē) EN: admirable ; praiseworthy ; laudable FR: admirable
นกจาบฝน[n. exp.] (nok jāpfon) EN: Alaudidae FR:
ปรบมือ[v. exp.] (prop meū) EN: applaud ; clap FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains
เสียงปรบมือ[n. exp.] (sīeng prop ) EN: applause FR: applaudissements [mpl]
โถมนาการ[n.] (thōmanākān) EN: admiration ; praising ; lauding FR:
ตบมือ[v.] (topmeū) EN: applaud ; clap one's hands FR: applaudir ; battre des mains

laud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lobenswert; löblich; rühmlich {adj}laudable
lobenswert; löblich; rühmlich {adv}laudably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laud
Back to top