ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discredit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discredit*, -discredit-

discredit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discredit (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การสูญเสียชื่อเสียง Syn. disesteem, disrepute Ops. grace
discredit (vt.) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง See also: ทำลายชื่อเสียง Syn. dishonor, disgrace, scandalize Ops. honor
discreditable (adj.) ที่เสื่อมเสีย See also: ที่ขายหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ,การสูญเสียชื่อเสียง,สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage,slur
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ,ความอัปยศ,ความขายหน้า,การเสียชื่อเสียง
discreditable(adj) น่าอดสู,น่าขายหน้า,ไม่น่าเชื่อ,เสียหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำลายเกียรติ (v.) discredit See also: disgrace Ops. มีเกียรติ
เสียราศี (v.) discredit See also: disparage, disgrace, tarnish, undermine Syn. เสียสง่า, เสียศักดิ์ศรี, เสื่อมราศี
เสียสง่า (v.) discredit See also: disparage, disgrace, tarnish, undermine Syn. เสียศักดิ์ศรี, เสื่อมราศี
เสื่อมราศี (v.) discredit See also: disparage, disgrace, tarnish, undermine Syn. เสียสง่า, เสียศักดิ์ศรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
Did you go in there knowing how to discredit Mr. Salvatore?ตอนอยู่ในนั้น คุณทราบใช่ไหมครับว่าจะดิสเครติตคุณซัลวาทอร์อย่างไร
Somehow they had to discredit her in advance before the murder.ด้วยสาเหตุที่จะทำให้เธอเสียชื่อเสียง ถ้าเกิดการฆาตกรรมก่อนล่วงหน้า
Are you now trying to discredit the Royal family's name?พวกเธอพยายามจะทำให้ชื่อเสียงของราชวงศ์เสื่อมเสียใช่มั้ย?
Walk in the park to discredit you counselor.ทำได้ทุกอย่างเพื่อทำลายชื่อคุณ คุณทนาย
Walk in the park to discredit you, counselor.ทำได้ทุกอย่างเพื่อทำให้คุณไม่น่าเชื่อถือ คุณทนาย
They will do anything in their power to discredit you;พวกเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อให้คุณขาดความน่าเชื่อถือ
That is because he discredit it.นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อถือมัน
I think I know why Andrew tried to discredit me yesterday.ผมรู้ว่าทำไมแอนดรูถึงพยายามจะทำให้ผมเสียชื่อเมื่อวานนี้
Lois, I think you went too far trying to discredit this annoying hero-basher.ลูอิส ฉันคิดว่าเธอคิดใกลไปแล้ว การที่จะลดความนาเชื่อถือ คนที่ต้องการวิจารย์ฮีโร่
Shaw's plan was to discredit me and take my place at the conference.แผนของชอว์ก็คือการทำให้ไม่มีใครเชื่อฉัน และพาฉันไปที่ประชุม
And he's managed to completely discredit me in Martinez's eyes.และเขาก็ทำให้ฉันหมดความน่าเชื่อถือ ในสายตาของมาร์ติเนช

discredit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信用[ふしんよう, fushinyou] (n) distrust; discredit
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P)
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity)
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P)

discredit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวชาตบุตร[n.] (awachāttabu) EN: son who is inferior to his father ; discredit to one's family FR: fils indigne [m]
ดิสเครดิต[v.] (diskhrēdit ) EN: discredit FR: discréditer
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūam) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit FR:
ใส่ไคล้[v.] (saikhlai) EN: slander ; discredit ; malign FR:
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: discredit ; tarnish ; damage FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)
ทำลายเกียรติ[v. exp.] (thamlāi kīe) EN: discredit ; disgrace FR: discréditer ; démolir (fig.)
เสียชื่อ[v.] (sīacheū) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name FR: salir la réputation (fig.) ; discréditer
เสียภูมิ[adj.] (sīaphūm) EN: degrading ; discreditable ; demeaning FR:
เสียรังวัด[v. exp.] (sīa rangwat) EN: be discredited FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discredit
Back to top