ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oblivion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oblivion*, -oblivion-

oblivion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oblivion (n.) การลืม Syn. disregard, forgetfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
oblivion(อับลิฟ'เวียน) n. การถูกลืม,การสูญจากความทรงจำ,การให้อภัย, Syn. eclipse,extinction
English-Thai: Nontri Dictionary
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oblivionการไม่เอาโทษ, การยกโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
D it's only half-past the point of oblivion d d the hourglass on the table d d the walk before the run d d the breath before the kiss d d and the fear before the flames d d have you ever dit's only half-past the point of oblivion the hourglass on the table the walk before the run
Or you can drink yourself into oblivion and hope it will all just go away.ไม่ก็ดื่มให้ลืม แล้วก็หวังว่าทุกอย่างเป็นแค่ฝันไป...
Invite him, let him say his piece about South Africa then let him slip into oblivion.เชิญเขามา ให้เขาพูดถึง ผลงานในแอฟริกาใต้ จากนั้นก็ให้เขาถูกกลืนไป
He drank himself into oblivion, leaving Hareton, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.เขาดื่มเหล้าจนกระทั่งตัวตาย ทิ้งให้แฮร์ตัน ลูกชายและทายาท อยู่ในการดูแลของฮีธคลิฟฟ์ ผู้ซึ่งไร้ความรักในจิตใจ
Lost in oblivion.ที่ล้อมรอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตในโลก
I want this country to realize that we stand on the edge of oblivion.ฉันต้องการให้ทุกคน ระลึกว่าเรากำลังลืมไปบางอย่าง
Whose fury could scorch this earth to oblivion...Whose fury could scorch this earth to oblivion...
The enemy has opted for oblivion.ข้าศึกเรา เลือกที่จะลงนรก
In hope that he will... ravish her, quite literally devour her, until she's lost into oblivion.ด้วยความหวังว่าเขาจะ.. ปลุกปล้ำเธอ ก็คือให้กลืนกินเธอนั่นแหละ จนหล่อนสูญสิ้นไป
If I activate this control, the outside air lock will open, and she will be sucked into oblivion.ถ้าข้ากดปุ่มควบคุมนี่ ประตูข้างนอกก็จะเปิด แล้วเธอก็จะถูกดูดหายไปตลอดกาล
She can threaten me all she wants, I'm not going back to social oblivion.ฉันจะไม่กลับไปใ้ห้สังคมเมินหรอก
How we arrange these tables can be the difference between a day to cherish and a hellish oblivion.[ตาของผู้สูงวัย] โอ้ ฉันมึน

oblivion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷魂汤[mí hún tāng, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄤ, 迷魂汤 / 迷魂湯] lit. waters of oblivion; mythological magic potion to bewitch sb
埋没[mái mò, ㄇㄞˊ ㄇㄛˋ, 埋没 / 埋沒] oblivion

oblivion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
葬り去る[ほうむりさる, houmurisaru] (v5r,vt) to consign to oblivion
忘却[ぼうきゃく, boukyaku] (n,vs) lapse of memory; forgetfulness; oblivion; (P)
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oblivion
Back to top