ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malign*, -malign-

malign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malign (vt.) ใส่ร้าย See also: พูดให้ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง Syn. traduce, defame, slander
malign (adj.) ร้ายกาจ Syn. harmful, evil, bad Ops. benign
malignance (n.) ความชั่วร้าย
malignancies (n.) เนื้อร้าย Syn. cancer
malignancy (n.) การปองร้าย See also: เจตนาร้าย, การประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย
malignancy (n.) การใส่ร้าย See also: การพูดให้ร้าย, การกล่าวหา, การทำให้เสียชื่อเสียง Syn. malice, fatality, virulence
malignancy (n.) เนื้อร้าย Syn. tumour, cancer
malignant (adj.) เป็นอันตราย See also: ร้ายแรง, มีภัย, อันตรายมาก
malignant (adj.) ที่มุ่งร้าย
malignant tumor (n.) มะเร็ง Syn. malignancy
malignantly (adv.) อย่างชั่วร้าย
maligner (n.) คนกล่าวหา See also: ผู้กล่าวร้าย
malignity (n.) การมุ่งร้าย See also: ความประสงค์ร้าย, การกระทำที่ประสงค์ร้าย
malignment (n.) การใส่ความ See also: การใส่ร้ายป้ายสี Syn. slander, vilification, calumniation
malignment (n.) การแก้แค้น See also: การแก้เผ็ด, การอาฆาต Syn. rancorous
English-Thai: HOPE Dictionary
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignance(-'เนินซฺ) n. =malignancy (ดู)
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
malignity(มะลิก'นิที) n. ความร้าย,การมีอันตรายมาก,ความมุ่งร้าย,การกระทำที่ประสงค์ร้าย, Syn. malice
English-Thai: Nontri Dictionary
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตาย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
malignancy๑. ความร้าย๒. โรคร้าย๓. มะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ cancer] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignantร้าย, ร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malignanciesมะเร็ง [การแพทย์]
Malignantมะเร็ง, ชนิดร้าย, ร้ายแรง, ชนิดร้ายแรง, ภาวะร้ายแรง, ชนิดรุนแรง, มะเร็งแท้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำลายชื่อเสียง (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
ทำให้มัวหมอง (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้เสียหาย
ทำให้เสียหาย (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง
สาดโคลน (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
ความชั่ว (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย Ops. ความดี
ความชั่วร้าย (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ Ops. ความดี
ความร้าย (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย Ops. ความดี
ความร้ายกาจ (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความชั่วร้าย Ops. ความดี
ความเลว (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความชั่ว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย Ops. ความดี
ฝีกาฬ (n.) malignant sore See also: kind of severe pustule Syn. โรคฝีกาฬ
โรคฝีกาฬ (n.) malignant sore See also: kind of severe pustule
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the darkest pages of the malign supernatural,"ในด้านที่มืดที่สุด ของความชั่วร้ายที่เหนือธรรมชาติ"
Wittinghill thinks it's malignant malaria.- วิตติ้งฮิลล์ บอกว่าเป็นเพราะมาลาเรีย
He's got malignant hypothermia.ภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาทำให้เป็นอันตรายต่อเขา
DOCTOR: The growth is malignant.และมันจะทำให้ไมเคิลตาย ถ้าไม่เอาก้อนเนื้องอกออก
As a result, we found a malignant tumor on your pancreas.ผลก็คือ เราเจอก้อนเนื้อมะเร็งที่ตับอ่อนของคุณ
"a new method in treating inoperable malignant gliomas--"วิธีใหม่ของการรักษามะเร็งระบบประสาทที่ไม่มีทางรักษาได้"
The type of cancer you have is malignant and inoperable.ชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น มันร้ายแรงและรักษาให้หายขาดไม่ได้
Specializing in psychopathy, malignant narcissism disorder--เชี่ยวชาญโรคจิต อาการคลุ้มคลั่งหลงรักตัวเอง อย่างรุนแรง
They look more like malignant tumors.พวกมันดูเหมือนเนื้อร้ายมากกว่านะ
Clusters of malignant sarcomas.กลุ่มเนื้องอกของซาร์โคมาส์
The tests showed a malignancy on your left lung.ผลการตรวพบเนื้อร้ายที่ปอดของคุณ
She's a malignant narcissist, this is about prestige, power, self-affirmation.เธอเจตนาชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี อำนาจ ประกาศศักดาตัวเอง

malign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶性肿瘤[è xìng zhǒng liú, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, 恶性肿瘤 / 惡性腫瘤] malign tumor
[è, ㄜˋ, 恶 / 惡] evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 恶性 / 惡性] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation)
恶神[è shén, ㄜˋ ㄕㄣˊ, 恶神 / 惡神] malignant deity; fiend
雌黄[cí huáng, ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 雌黄 / 雌黃] orpiment; arsenic trisulphide As2S3; make changes in writing; malign; criticize without grounds

malign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マレフィック[, marefikku] (n,adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil
前癌状態[ぜんがんじょうたい, zenganjoutai] (n) precancerous state; premalignant state
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P)
悪性リンパ腫;悪性リンパしゅ[あくせいリンパしゅ, akusei rinpa shu] (n) malignant lymphoma
悪性度[あくせいど, akuseido] (n) malignancy
悪性新生物[あくしょうしんせいぶつ, akushoushinseibutsu] (n) malignant growth
悪性水腫[あくせいすいしゅ, akuseisuishu] (n) malignant edema; malignant oedema
悪性腫瘍[あくせいしゅよう, akuseishuyou] (n) malignant tumor; malignant tumour
悪性黒色腫[あくせいこくしょくしゅ, akuseikokushokushu] (n) malignant melanoma
悪疾[あくしつ, akushitsu] (n) malignant or virulent disease
悪症[あくしょう, akushou] (n) malignant or virulent disease
悪質[あくしつ, akushitsu] (adj-na,n) bad quality; malignancy; vicious; malignant; (P)

malign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ใส่ไคล้[v.] (saikhlai) EN: slander ; discredit ; malign FR:
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge FR: salir la réputation
อฆะ[n.] (akha) EN: evil ; malignance ; demerit FR:
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule FR:
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความเลว[n.] (khwām lēo) EN: malignance ; badness ; vice FR: médiocrité [f]
เนื้อร้าย[n. exp.] (neūarāi) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]
พิษ[adj.] (phit) EN: toxic ; poisonous ; malignancy ; harm FR: toxique ; vénéneux
ร้าย[adj.] (rāi) EN: malignant ; lethal ; severe ; deadly FR: malin ; sévère ; grave

malign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
benigne; gutartig {adj} [med.]benign; non-malignant
maligne; bösartig {adj} [med.]malign; malignant
böse; unheilvoll; schlecht {adj}malign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malign
Back to top