ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

renown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *renown*, -renown-

renown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
renown (n.) ชื่อเสียง See also: กิตติศัพท์ Syn. fame, repute
renowned (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียง Syn. famous, notable
English-Thai: HOPE Dictionary
renown(รีเนานฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติคุณ, Syn. fame,repute,celebrity
renowned(รีเนาดฺ') adj. มีชื่อเสียง,มีกิตติ-ศัพท์เลื่องลือ,มีเกียรติคุณ
English-Thai: Nontri Dictionary
renown(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติคุณ
renowned(adj) เป็นที่เลื่องลือ,มีชื่อเสียง,มีกิตติศัพท์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีชื่อเสียง (n.) renown See also: reputation, celebrity Syn. ความดัง, ความเลื่องลือ
ความเลื่องลือ (n.) renown See also: reputation, celebrity Syn. ความดัง, ความมีชื่อเสียง
ความโด่งดัง (n.) renown See also: reputation, celebrity Syn. ความดัง, ความมีชื่อเสียง, ความเลื่องลือ
เลื่องชื่อ (v.) be renowned See also: become famous, become well-known Syn. โด่งดัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In 1905 there were hundreds of professors renown for their study of the universe.ปี 1 905 ศาสตราจารย์เป็นร้อยๆ มีชื่อเสียงจากการศึกษาจักรวาล
Exactly, the most renown gangster in Miami, and I could be responsible for putting him away.ใช่เลย แก๊งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในไมอามี่ และผมอาจต้องรับผิดชอบต่อการกำจัดเค้า
"It is believed that la Bete was finally trapped and killed by a renown hunter who claimed his wife and four children were the first to fall prey to the creature."เชื่อกันว่า ในที่สุดสัตว์ร้ายนั่น ที่ถูกขังและฆ่าโดยนักล่าที่มีชื่อเสียง ผู้อ้างว่าภรรยาและลูกๆทั้งสี่ของเขา
I want this institution to become a place of such promise and renown that we are asked to be Cardinal of New York.ให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานที่ แห่งคำสัญญาและเลื่องชื่อ ว่าเราได้รับการร้องขอ ให้เป็นพระคาร์ดินัลแห่งนิวยอร์ค
Everyone knows the renown of your mother.ทุกๆคนรู้เกี่ยวกับชื่อเสียงของแม่เจ้า
If you want to keep her safe, you will need to go further... than even a warrior of your renown has ever ventured before.หากคุณต้องการให้เธอปลอดภัย แล้วคุณจะต้องไปต่อ กว่าแม้เป็นนักรบที่มีชื่อเสียงของ คุณได้เคยกล้ามาก่อน
For my talents are renowned far and wideปัญญาล้ำเลิศ ชื่อเสียงขจรไกล
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T.
This is a necessary and practical gift I give to you and you must never forget to honor your renowned teacher Mem Anna Leonowens.นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และเป็นของขวัญสำคัญพ่อจะมอบให้แก่ลูก และลูกอย่าได้ลืมที่จะเคารพและให้เกียรติต่อ พระครูของลูก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์
Middle-earth being, after all, full of strange creatures beyond count Hobbits must seem of little importance being neither renowned as great warriors nor counted among the very wise.ก็ไม่ค่อยสนใจ มิ้ดเดิ้ลเอิร์ธเป็นที่อยู่อาศัยของ เผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน แล้วฮ๊อบบิทก็ดูจะเป็นเผ่าพันธุ์ ที่สำคัญน้อยที่สุด
Is that Colin Ware, renowned British artist?อ้า.. นี่ใช่ คอลิน แวร์ จิตรกรชื่อดังจากอังกฤษรึเปล่า
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์

renown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威震天下[wēi zhèn tiān xià, ㄨㄟ ㄓㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, 威震天下] formidable renown gives one authority over the whole country
名望[míng wàng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, 名望] renown
重名[zhòng míng, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 重名] renowned; a great name
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, 重望] renowned; prestigious; great hopes; expectations
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 闻名 / 聞名] well-known; famous; renowned; eminent

renown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
高名[こうめい(P);こうみょう, koumei (P); koumyou] (adj-na,n,adj-no) fame; renown; (P)

renown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กิตติ[n.] (kitti) EN: reputation ; renown FR: réputation [f]
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: renown ; reputation ; fame ; prestige ; praise FR: réputation [f]
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned FR: célèbre
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous FR:
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: popular ; famed ; renowned ; famous FR: populaire ; connu
ขึ้นชื่อ[adj.] (kheuncheū) EN: famous ; noted : well-known ; renowned FR: bien connu ; réputé
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheunnākheu) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious ; oustanding FR: connu ; populaire
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawa) EN: glorious biography ; prestige ; renowned deed FR:
เลื่องชื่อ[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; réputé ; fameux
เลื่องชื่อระบือนาม[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; renowned ; widely known ; popular FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชา ; ลือชาปรากฏ[v.] (leūchā ; le) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre
ลือชา[adj.] (leūchā) EN: well-known ; celebrated ; renowned ; famous FR:
ลือชาปรากฏ[adj.] (leūchāprāko) EN: well-known; celebrated; renowned; famous FR:
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
ลือนาม[v.] (leūnām) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre ; être réputé
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า renown
Back to top