ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

name

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *name*, -name-

name ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
name (n.) ชื่อ See also: ฉายานาม, ชื่อเรียก Syn. given name, appellation, first name, family name, title
name (vt.) ตั้งชื่อ See also: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ
name after (phrv.) ตั้งชื่อตาม Syn. name for
name as (phrv.) แต่งตั้งเป็น See also: กำหนดให้เป็น
name day (n.) วันเฉลิมฉลองของนักบุญภายหลังการตั้งชื่อ
name for (phrv.) ตั้งชื่อตาม
name-calling (n.) การใช้คำหยาบคาย
name-drop (vi.) อ้างชื่อคนมีชื่อเสียง
name-dropping (n.) การอ้างชื่อผู้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจ
named (adj.) ซึ่งชื่อว่า (คำโบราณ) See also: ซึ่งเรียกว่า Syn. called
named (adj.) ซึ่งถูกอ้างถึง Syn. cited, quoted
named (adj.) ซึ่งตั้งตัวเป็น See also: ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง Syn. called, so-called, immodestly
nameless (adj.) ซึ่งไม่มีชื่อ See also: ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อ Syn. unacknowledged, unknown, unnamed
namely (adv.) กล่าวคือ Syn. that is to say, particularly, viz, id est
nameplate (n.) ป้ายบนประตูหรือผนังอาคาร See also: ป้ายชื่อบริษัท, ป้ายชื่อบุคคล
namesake (n.) คนที่ถูกตั้งชื่อเหมือนกับคนอื่น See also: คนที่มีชื่อเหมือนกับคนอื่น
nametag (n.) ป้ายชื่อ (ทำจากกระดาษ พลาสติกหรือเหล็ก)
nametape (n.) แถบป้ายชื่อที่เป็นผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
name(เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ
name of the gamen. เป้าหมาย,จุดปรสงค์
nameable(เน'มะเบิล) adj. ระบุชื่อได้,เปิดเผยชื่อได้
namely(เนม'ลี) adv. กล่าวคือ
namesake(เนม'เซค) n. ผู้มีชื่อเหมือนของคนอื่น,ผู้ที่มีชื่อเหมือนกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
name(n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง
nameless(adj) ไม่มีชื่อ,ไม่ระบุชื่อ,นิรนาม
namely(adv) กล่าวคือ
namesake(n) คนชื่อซ้ำกับคนอื่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nameชื่อ, นาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nameplateป้ายประจำเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Names ; Nameนาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งอนไถ (n.) a name of a plough-like constellation See also: a name of a star
ป้ายชื่อถนน (n.) street sign showing the name of the street
ว่าน (n.) general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs
แซ่ (n.) family name of Chinese
ในชื่อ (adv.) in the name of See also: on behalf of
ในนาม (adv.) in the name of See also: on behalf of Syn. ในชื่อ
กำหนดชื่อ (v.) name See also: call, assume a name, choose a name, denominate Syn. ให้ชื่อ, ขนานนาม, เรียกชื่อ
ชื่อ (n.) name See also: appellation, designation Syn. นาม, ฉายา
ชื่อเสียงเรียงนาม (n.) name Syn. ชื่อ
ตั้งชื่อ (v.) name See also: call, assume a name, choose a name, denominate Syn. ให้ชื่อ, ขนานนาม, เรียกชื่อ, กำหนดชื่อ
นาม (n.) name See also: appellation, title Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา
นามกร (n.) name See also: appellation, title Syn. ชื่อ, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา
นามา (n.) name See also: appellation, title Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม
พระนาม (n.) name See also: appellation, designation Syn. ชื่อ, นาม
สมัญญานาม (n.) name See also: appellation, title Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, นามา
ออกชื่อ (v.) name See also: mention one by name, call someone by name Syn. บอกชื่อ, ขานชื่อ, ระบุชื่อ, แสดงชื่อ, เอ่ยชื่อ
เรียกขาน (v.) name See also: call, label Syn. เรียกชื่อ
เอ่ยชื่อ (v.) name See also: mention one by name, call someone by name Syn. บอกชื่อ, ขานชื่อ, ระบุชื่อ, แสดงชื่อ
แต่ง (v.) name See also: call Syn. จัดตั้ง
แสดงชื่อ (v.) name See also: mention one by name, call someone by name Syn. บอกชื่อ, ขานชื่อ, ระบุชื่อ, เอ่ยชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
You have a name to maintainคุณมีชื่อเสียงที่ต้องรักษา
I can't remember the name of that placeฉันไม่สามารถจำชื่อของสถานที่นั้นได้
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
What's the name of the film? (What's it called?)หนังเรื่องอะไรหรือ?
You're not asking me to name names, are you?คุณไม่ได้ขอให้ฉันระบุชื่อ ใช่ไหม?
How did you know my name?คุณทราบชื่อฉันได้อย่างไร
May I have your name?ขอชื่อคุณหน่อยได้ไหม
I'm sorry, I didn't hear your nameขอโทษนะ ฉันไม่ได้ยินชื่อคุณ
I don't care about my nameฉันไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเอง
How do you spell your name?ชื่อของคุณสะกดอย่างไรหรือ?
We often call him by his nicknameพวกเรามักจะเรียกชื่อเล่นของเขาประจำ
I don't even know his nameฉันไม่รู้แม้กระทั่งชื่อเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Open in the name of Hynkel!ในนามของ เฮนเคิลเปิดประตู
In the name of democracy, let us use that power.ในชื่อของประชาธิปไตย ทุกคนจะมีอำนาจ
Soldiers, in the name of democracy, let us unite!ทหาร ในนามของประชาธิปไตย ให้พวกท่านร่วมกับเรา
Now, I have just the name for you.ตอนนี้ฉันมีเพียงแค่ชื่อสำหรับ คุณ
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น
Why, I can see your name in lights, lights six feet high.ทำไมฉันสามารถเห็นชื่อของ คุณในไฟ ไฟสูงหกฟุต
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย
There you have it in a nutshell, Danny. But there's one more thing you'll want to know, the name of the murderer.เธอก็ได้ข้อสรุปแล้วนี่ไง แดนนี่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอน่าจะอยากรู้
It's a lovely name that rolls off the tongue so easily.ชื่อของฆาตกรไง เป็นชื่อไพเราะชวนเอ่ยนามว่า
Dr. Baker, you may have seen Mr. De Winter's name in the papers recently.หมอเบเกอร์หมู่นี้คุณคงเห็นชื่อ คุณเดอ วินเทอร์ปรากฏในหนังสือพิมพ์
I want you to tell me if you can, if anyone of that name paid you a visit on that date?ผมอยากให้คุณบอกผมว่ามีใครที่มีชื่อนี้ มาพบคุณมั้ยในวันนั้น
I'm awfully sorry. I'm afraid I can't help you. I should have remembered the name de Winter.ผมเสียใจด้วยครับ เเต่เกรงว่าผมคงจะช่วยไม่ได้ ผมน่าจะจําชื่อเดอ วินเทอร์ได้

name ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿比西尼亚 / 阿比西尼亞] Abyssinia, historical name of Ethiopia
寄名[jì míng, ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 寄名] adopted name; to take a name (of one's adoptive family)
安拉[Ān lā, ㄢ ㄌㄚ, 安拉] Allah (Arabic name of God)
轩辕氏[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, 轩辕氏 / 軒轅氏] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝
[kǎ, ㄎㄚˇ, 佧] ancient name for a minority group in China
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 亃] name of a kind of animal
学名[xué míng, ㄒㄩㄝˊ ㄇㄧㄥˊ, 学名 / 學名] scientific name; Latin name (of plant or animal)
周易[zhōu yì, ㄓㄡ ㄧˋ, 周易] another name for Book of Changes (I Ching) 易經|易经
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
庖牺氏[Páo xī shī, ㄆㄠˊ ㄒㄧ ㄕ, 庖牺氏 / 庖犧氏] another name for Fu Xi 伏羲, consort of Nu:wa 女媧
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, 斯卡伯勒礁] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 三岔口] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan
溥仪[Pǔ yí, ㄆㄨˇ ㄧˊ, 溥仪 / 溥儀] Pu Yi, personal name of the last Qing emperor (reigned as child 1909-1911), the subject of Bertolucci's biopic The Last Emperor
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
[hé, ㄏㄜˊ, 鞨] buskin; name of a tribe; turban
科泽科德[Kē zé kē dé, ㄎㄜ ㄗㄜˊ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 科泽科德 / 科澤科德] old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India; now called 卡利卡特
[bó, ㄅㄛˊ, 亳] name of district in Anhui; capital of Yin
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 黄水 / 黃水] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan
[táo, ㄊㄠˊ, 洮] cleanse; name of a river
[jiān, ㄐㄧㄢ, 湔] cleanse; name of a river
天井[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, 天井] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
大都[Dà dū, ㄉㄚˋ ㄉㄨ, 大都] Dadu, name of Beijing as capital of Yuan dynasty
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
域名服务器[yù míng fú wù qì, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 域名服务器 / 域名服務器] domain name server
域名注册[yù míng zhù cè, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, 域名注册 / 域名註冊] domain name registration
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏
[pén, ㄆㄣˊ, 湓] flowing of water; name of a river
汉文帝[Hàn wén dì, ㄏㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 汉文帝 / 漢文帝] fourth Han emperor Han Wendi (202-157 BC), personal name Liu Heng 劉恆|刘恒 reigned 180-157 BC
奕詝[Yì zhǔ, ㄧˋ ㄓㄨˇ, 奕詝] given name of Qing Emperor Xianfeng 咸豐|咸丰
[kē, ㄎㄜ, 轲 / 軻] given name of Mencius
格兰芬多[Gé lán fēn duō, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄈㄣ ㄉㄨㄛ, 格兰芬多 / 格蘭芬多] Godric Gryffindor, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
[Wú, ˊ, 吴 / 吳] surname Wu; province of Jiangsu; name of Southern China states at different historical periods
皇太极[Huáng tài jí, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 皇太极 / 皇太極] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor; posthumous name 清太宗
[ā, ㄚ, 阿] initial particle; prefix to a name or a term of address
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 沔] inundation; name of a river
耶和华[Yē hé huá, ㄧㄝ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˊ, 耶和华 / 耶和華] Jehovah (biblical name for God, Hebrew: YHWH); compare Yahweh 雅威
竟陵[Jìng líng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˊ, 竟陵] Jingling, former name of Tianmen 天門|天门, Hubei

name ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
アーレフ[, a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo)
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
エポニム[, eponimu] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person)
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite)
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
コードネーム[, ko-done-mu] (n) (1) chord-name; (2) code name
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia)
コテハン[, kotehan] (n) (col) (abbr) (See 固定ハンドル) fixed (user) name (usu. with 2ch)
コムロ[, komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name
シッカロール[, shikkaro-ru] (n) baby powder (brand name
ジパング[, jipangu] (n) Zipangu (the name for Japan used by Marco Polo) (ita
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf)
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
ツツジ科[ツツジか, tsutsuji ka] (n) (See 躑躅) Ericaceae (plant family); heath; (subset of Ericaceae once formally had the generic name Azalea)
ドメインネーム[, domeinne-mu] (n) {comp} domain name
ドメインネームサーバー[, domeinne-musa-ba-] (n) {comp} domain name server; DNS
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
ハダル[, hadaru] (n) Hadar (Arabic name for Beta Centauri)
ファミリーネーム[, famiri-ne-mu] (n) family name
フローセン[, furo-sen] (n) (See ハロセン) Fluothane (trademarked name for halothane)
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.)
ペットネーム[, pettone-mu] (n) pet name
マジックテープ[, majikkute-pu] (n) Velcro (from Magic Tape - Japanese name for Velcro)
またの名;又の名[またのな, matanona] (n) alias; another name
ミドルネーム[, midorune-mu] (n) middle name
ミフェプリストン[, mifepurisuton] (n) mifepristone (abortifacient steroid developed under the name RU-486)
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
ラストネーム[, rasutone-mu] (n) (See ファーストネーム) last name; surname; family name
リギルケンタウルス[, rigirukentaurusu] (n) Rigel Kentaurus (navigator's name for Alpha Centauri)
ログイン名[ログインめい, roguin mei] (n) {comp} login name
ロングファイルネーム[, rongufairune-mu] (n) {comp} long file name
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
一実神道[いちじつしんとう, ichijitsushintou] (n) (abbr) (obsc) (See 山王一実神道) Ichijitsu Shinto (alt. name for Hie Shinto
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] (n) {comp} unique postal name
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name
コード名[コードめい, ko-do mei] code name
コマンド名[コマンドめい, komando mei] command name
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name
シグナル名[シグナルめい, shigunaru mei] signal name
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name
デバイス名[デバイスめい, debaisu mei] device name
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS)
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name
パッケージ名[パッケージめい, pakke-ji mei] package name
ハンドルネーム[はんどるねーむ, handorune-mu] handle name
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name
ホスト名[ホストめい, hosuto mei] host name
ログイン名[ログインめい, roguin mei] login name
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name
一般名[いっぱんめい, ippanmei] common name
主管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name
予約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter
入力ファイル名[にゅうりょくファイルめい, nyuuryoku fairu mei] input file name
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name
名前結合[なまえけつごう, namaeketsugou] name association
名前解析[なまえかいせき, namaekaiseki] name resolution
名札[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag
商標名[しょうひょうめい, shouhyoumei] brand name
国名[こくめい, kokumei] country name
基本名[きほんめい, kihonmei] primitive name
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
相対的なパス名[あいたいてきなパスめ, aitaitekina pasu me] relative path name
結合記法名[けつごうきほうめい, ketsugoukihoumei] associated notation name
装置名[そうちめい, souchimei] device name
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)

name ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างพยาน[v. exp.] (āng phayān) EN: name a witness FR: citer un témoin
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อภิไธย[n.] (aphithai) EN: name ; nomenclature FR:
อวชาต[adj.] (awachāt) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาต-[pref.] (awachātta-) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells FR: enfer [m]
บัก[pr.] (bak) EN: [title before the name of a man in Northeastern Thailand] FR:
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāic) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll ; party list FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
บิดาชื่อ [n. exp.] (bidā cheū) EN: father's name FR: nom du père [m]
บิ๊ก …[n. prop.] (Bik ...) EN: Big (+ nickname) ; [honorific name for military generals (used by media)] FR:
แบรนด์เนม[n. exp.] (braēn nēm) EN: brand name FR:
ใช้ชื่อเดียวกับ[n. prop.] (chai cheū d) EN: bear the same name as FR: porter le même nom que
ชามเบญจรงค์[n. exp.] (chām bēnjar) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours FR:
ชามเขียวไข่กา[n. exp.] (chām khīokh) EN: name of an ancient dish FR:
ฉายา[n.] (chāyā) EN: ordination-name ; [Pali monastic name of a Buddhist monk] FR:
ชื่อ[n.] (cheū) EN: name ; first name ; appellation ; designation ; Christian name FR: nom [m] ; prénom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
ชื่อบัญชี[n. exp.] (cheū banchī) EN: account name FR: dénomination du compte [f]
ชื่อบริษัท[n. exp.] (cheū børisa) EN: corporate name FR: nom de la société [m] ; nom de la compagnie [m]
ชื่อเดิม[n. exp.] (cheū doēm) EN: old name FR: ancien nom [m]
ชื่อโดเมน[n. exp.] (cheū dōmēn) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm k) EN: file name FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อเคมี[n. exp.] (cheū khēmī) EN: chemical name FR: nom chimique [m]
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อภาษาอังกฤษ[n. exp.] (cheū phāsā ) EN: English name FR: nom anglais [m]
ชื่อภาษาอีสาน[n. exp.] (cheū phāsā ) EN: Isan name FR: nom en langue Isan [m]
ชื่อภาษาไทย [n. exp.] (cheū phāsā ) EN: Thai name FR: nom thaï [m]
ชื่อพฤกษศาสตร์[n. exp.] (cheū phreuk) EN: botanical name FR:
ชื่อผู้ใช้[n. exp.] (cheū phūcha) EN: user name FR:
ชื่อแรก[n. exp.] (cheū raēk) EN: given name FR:
ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ[n. exp.] (cheū rīek y) EN: official name FR: nom officiel [m]
ชื่อรอง[n. exp.] (cheū røng) EN: middle name FR: deuxième prénom [m]
ชื่อสกุล[n.] (cheūsakun) EN: family name FR: nom de famille [m] ; patronyme [m]
ชื่อสกุล[n.] (cheūsakun) EN: generic name FR:
ชื่อสามัญ[n. exp.] (cheū sāman) EN: common name FR: nom commun [m] ; nom ordinaire [m]
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ[n. exp.] (cheū sāman ) EN: English common name FR: nom commun anglais [m]
ชื่อสามัญภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (cheū sāman ) EN: French common name FR: nom commun français [m]
ชื่อสามัญภาษาไทย[n. exp.] (cheū sāman ) EN: Thai common name FR:

name ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutname {m}absolute name
Kontenbezeichnung {f}account name
Sammelbezeichnung {f}collective name
Firmenname {m}company name
Kennsatzname {m}label name
Namensrecht {n} [jur.]law relating to the use of name
Namensänderung {f}change of name
Namensgebung {f}naming; choice of a name
Kosename {m}pet name
Ortsname {m}place name
Eigenname {m}proper name
Künstlername {m}stage name
abweichende Namensform {f}variant name
Aliasname {m}; Hilfsname
Gelbfuß-Buschwachtel {f} [ornith.]Annamese Hill Partridge
Anonymität {f}namelessness
Kennungsanforderung {f}; Namensgeberanforderung
Kennungsgeber {m}; Namensgeber
Deckname {m} | Decknamen
Ausgabename {m}outputname
Eingabename {f}inputname
Schachturnier {n}chess tournament
Etikett {n}; Namensschild
Firmenschild {n}nameplate
Taufname {m}; Rufname
Name {m} | Namen
Zahnschmelz {m}dental enamel
Spottname {m}derisive nickname
Emailgeschirr {n}enamel ware
Emailmalerei {f}enamel
Eponym {n}; von einer Person hergeleiteter Nameeponym
Filename {m} [comp.] | Filenamen
Vorname {m} | Vornamen
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
Oberbegriff {m}generic name; generic term
Golfturnier {n}golf tournament
Haarschmuck {m}hair ornaments
Mädchenname {m}; Geburtsname
Monogramm {n}; Namenszeichen
Namensraum {m}namespace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า name
Back to top