ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

popularity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *popularity*, -popularity-

popularity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
popularity (n.) ความเป็นที่นิยม See also: ความเป็นที่ชื่นชอบ Syn. general, esteem, widespread acceptance
English-Thai: HOPE Dictionary
popularity(พอพพิวแล'ริที) n. ชื่อเสียง,ความนิยม,เกียรติคุณ,ความแพร่หลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
popularity(n) ความนิยม,ความแพร่หลาย,ชื่อเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกว้างขวาง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity
ความดัง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง
ความนิยมชมชอบ (n.) popularity See also: liking, appreciation, favor, approval Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ
ความมีชื่อเสียง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity Syn. ความโด่งดัง, ความเด่นดัง
คอ (n.) popularity See also: fondness, admiration, taste Syn. ความนิยม
คะแนนนิยม (n.) popularity Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน
คะแนนสนับสนุน (n.) popularity Syn. คะแนนเสียง
ค่านิยม (n.) popularity See also: value Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ
บารมี (n.) popularity See also: merit, virtue
เสียความนิยม (v.) lose popularity Syn. เสื่อมความนิยม Ops. ได้รับความนิยม
เสื่อมความนิยม (v.) lose popularity Ops. ได้รับความนิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's not about money and popularityมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now maybe you haven't noticed, but we aren't exactly winning any popularity contests here.บางทีพวกนายคงลืมไปนะ เรายังไม่ได้ชนะอะไรเลย
His popularity was its peakความนิยมในตัวเขาพุ่งถึงขีดสุด
It's a popularity contest, and you've made it very clear that I am no longer popular.และคุณทำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ฉันไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
It's more than a popularity contest.มันเป็นมากกว่าการแข่งขันด้านคะแนนนิยม
Well, it's not a popularity contest, it's an unpopularity contest 'cause you rocked the freak vote.เอาละ,มันไม่ใช่การแข่งขันด้วยคะแนนนิยม มันไม่ใช่การแข่งขันด้วยคะแนนนิยม เพราะคุณโกงคะแนน
I don't win too many popularity contests.ฉันไม่ได้ชนะการแข่งขันโดยคะแนนนิยมมากนัก
We're not trying to win a popularity contest.เราไม่ได้พยายาม จะแข่งขันกันเป็นที่นิยม
Quickly established an effectiveness and popularity within the community.ทำผลงานได้รวดเร็วและโด่งดังภายในองค์กร
Mr Teenager is obtaining a popularity unparalleled in theater history.ขวัญใจวัยรุ่นชายคนนี้ได้รับความนิยม สูงสุดเป็นประวัติการณ์
This isn't going to be about talent, mr. Schuester. It's going to be a popularity contest.มันจะไม่ได้ประกวดความสามารถ แต่จะเป็นการประกวดความนิยม
Let's not mistake popularity for infamy.นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องดัง แต่มีชื่อเสียงทางลบ
It reflects the popularity of jazz music at the time.ในบางช่วงของท่วงทำนอง ก็จะมีกลิ่ยอายของแจ๊สผสมอยู่

popularity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支持率[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, 支持率] support level; popularity rating
疯狂[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, 疯狂 / 瘋狂] madness; extreme popularity

popularity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポピュラリティ[, popyuraritei] (n) popularity
ポピュラリティー[, popyuraritei-] (n) popularity
人気度[にんきど, ninkido] (n) popularity stakes; rating
人気抜群[にんきばつぐん, ninkibatsugun] (n,adj-no) outstandingly popularity
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity
今を時めく[いまをときめく, imawotokimeku] (exp,v5k) at the height of one's power or influence; at the peak of one's popularity
客受け[きゃくうけ, kyakuuke] (n,vs) enjoying popularity among the customers
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp,v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity
知名度[ちめいど, chimeido] (n) degree of familiarity; popularity
ランクイン[, rankuin] (n,vs) ranking; placing in a list (top ten, popularity, sales, etc.)
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc.
不当たり;不当り[ふあたり, fuatari] (n) failure; unpopularity
不評[ふひょう, fuhyou] (n,adj-no) bad reputation; disgrace; unpopularity; (P)
不評判[ふひょうばん, fuhyouban] (adj-na,n) bad reputation; disgrace; unpopularity
人気をさらう;人気を掠う;人気を攫う[にんきをさらう, ninkiwosarau] (exp,v5u) to capture all the popularity; to steal the show; to upstage
人気取り[にんきとり, ninkitori] (n) bid for popularity; publicity stunt
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.)
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
好評[こうひょう, kouhyou] (n,adj-na,adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P)
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public
気受け[きうけ, kiuke] (n) popularity; favor; favour
花盛り(P);花ざかり[はなざかり, hanazakari] (n,adj-no) (1) flowers in full bloom; time of year in which flowers are in full bloom; (2) the age at which someone (esp. a woman) is at the peak of their beauty; (3) booming or peaking (in popularity); (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)

popularity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
กำลังเป็นที่นิยม[v. exp.] (kamlang pen) EN: gain in popularity FR: gagner en popularité
คะแนนนิยม[n.] (khanaēnniyo) EN: popularity FR: popularité [f]
คะแนนนิยมรัฐบาล[n. exp.] (khanaēnniyo) EN: government popularity FR: popularité du gouvernement [f]
คะแนนนิยม[n.] (khanaēnniyo) EN: popularity FR: popularité [f]
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference FR:
ความดัง[n. exp.] (khwām dang) EN: popularity FR:
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāng) EN: popularity FR:
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval FR: popularité [f] ; faveur [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval FR:
ความเป็นที่ชื่นชอบ[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ความเป็นที่นิยม[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
เสียความนิยม[v. exp.] (sīa khwām n) EN: lose popularity FR:
เสียงตก[v. exp.] (sīeng tok) EN: decline in popularity ; lose one's voice FR: perdre sa popularité
ทำคะแนน[v. exp.] (tham khanaē) EN: gain popularity ; win support FR:

popularity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beliebtheitsgrad {m}popularity; popularity rating
Popularität {f}popularity
Einschaltquote {f} | eine hohe Einschaltquote habenpopularity rating; rating | to be high in the ratings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า popularity
Back to top