ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distinction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distinction*, -distinction-

distinction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distinction (n.) ความแตกต่าง Syn. difference Ops. resemblance
distinction (n.) ความยอดเยี่ยม See also: ความโดดเด่น, ความมีอำนาจ Syn. eminence, renown Ops. lowliness, unimportance
English-Thai: HOPE Dictionary
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence
English-Thai: Nontri Dictionary
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพิเศษ (n.) distinction See also: exception, speciality Ops. ความด้อย
ความเด่น (n.) distinction See also: exception, speciality Syn. ความพิเศษ Ops. ความด้อย
ดุษฎีมาลา (n.) Thai medal given for academic distinction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a distinction that will look splendid on the front page of Pravda.มันเป็นความแตกต่างที่จะมี ลักษณะอันงดงาม ในหน้าแรกของปราฟ
A distinction is I killed at a war. Now, I wanna go home.ผมฆ่าคนด้วยการรบ ผมอยากกลับบ้าน เรื่องง่าย ๆ
It gives her something to think of and a sort of distinction amongst her companions.มันจะได้ทำให้หล่อนมีเรื่องคิด... และทำให้แตกต่างไปจาก พวกเพื่อนๆ
Just the distinction of person who abilityเพียงแต่เป็น สัญชาติญาณ ของมนุษย์
Graduated with distinction into the Metropolitan Police Service.ได้รับคำชื่นชมด้านตำรวจบริการสังคม
Can you please explain to me the distinction between diagnostic and exploratory?คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟัง ความแตกต่างระหว่างการวินิจฉัย และประเมินผลได้ไหมคะ
The reason I came here makes the distinction of what sort of person I, who has taken away that life, will become.เหตุผลที่ัผมมาที่นี่ ความแตกต่าง ของคนที่เอาชีวิตของคนอื่น ก็คือผม
You've come quite a long distance since we last met, if you can now see a distinction between accuracy and the truth.คุณก้าวหน้าไปมาก หลังจากที่เราพบกันครั้งสุดท้าย ตอนนี้คุณสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างความชัดเจน กับความจริงได้แล้ว
# I could see you were a man of distinction ## ฉันรู้ทันที ว่าเธอแตกต่าง #
The Gilberts have been a part of this town for 150 years, one of the founding families, and with that distinction comes certain obligations, including going to the party.ตระกูลกิลเบิร์ตเป็นส่วนหนึ่ง ของเมืองนี้มาร่วม 150 ปี เป็นครอบครัวคณะผู้ก่อตั้งเมือง ครอบครัวหนึ่ง และนี่คือความแตกต่าง ที่เป็นพันธกิจบางอย่าง
You have earned the distinction of being the best trained, best prepared police officers in the world, ready to serve and protect the most vibrant city in the world, where every day brings a responsibility to keep all New Yorkers safe... safe from crime..ที่พวกคุณได้มาจาก การฝึกฝนอย่างดีเยี่ยม หลักสูตรการฝึกตำรวจที่ดีที่สุดในโลก พร้อมออกตรวจตราดูแล
I sat in the middle of the seesaw, and I always found the distinction between duck and goose to be very arbitrary.ผมนั่งกลางกระดานหก และผมมักจะมีปัญหา ตอนเล่นเกมแยกความแตกต่าง ระหว่างเป็ดกับห่าน

distinction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, 分别 / 分別] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
分异[fēn yì, ㄈㄣ ㄧˋ, 分异] distinction; differentiation
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, 信誉 / 信譽] prestige; distinction; reputation; trust

distinction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P)
区別せずに[くべつせずに, kubetsusezuni] (exp) without distinction; with no distinction
口腹[こうふく, koufuku] (n) (1) appetite; (2) distinction between what is thought and what is said
頑是[がんぜ, ganze] (n) distinction between right and wrong
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
分け隔て;別け隔て[わけへだて, wakehedate] (n,vs) distinction; favoritism; favouritism; discrimination
功を争う[こうをあらそう, kouwoarasou] (exp,v5u) to contend for distinction; to claim credit
区別(P);區別(oK)[くべつ, kubetsu] (n,vs) distinction; differentiation; classification; (P)
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement
猫も杓子も;猫もしゃくしも[ねこもしゃくしも, nekomoshakushimo] (exp) anybody (without distinction); every Tom, Dick and Harry; anything
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P)
異にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) to make a distinction; to differ; to be different
隔て[へだて, hedate] (n) partition; distinction; (P)

distinction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
การจำแนกความแตกต่าง[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: discrimination ; distinction FR: discrimination [f] ; distinction [f]
ความพิเศษ[n.] (khwām phisē) EN: distinction FR: particularité [f]
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]
ความแตกต่างที่สำคัญ[n. exp.] (khwām taēkt) EN: critical distinction FR:
ความต่าง[n.] (khwām tāng) EN: difference ; distinction FR: différence [f]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction FR:
กีรติ[n.] (kīrati) EN: honour ; honor (Am.) ; distinction FR:
ผู้ทรงเกียรติ[n. exp.] (phūsong kīa) EN: honourable person ; person with rank and distinction ; dignatary FR:
แยกความแตกต่าง[v. exp.] (yaēk khwām ) EN: differentiate FR: faire la distinction ; différentier
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity FR:
แบ่งชนชั้น[v. exp.] (baeng chonc) EN: make class distinctions ; divide by social class FR:
ดุษฎีมาลา[n.] (dutsadīmālā) EN: Thai medal [given for academic distinction] FR:
ไม่เลือกหน้า[adv.] (mai leūak n) EN: without discrimination ; without distinction;impartially FR: sans discrimination ; sans distinction
ไม่แยกความแตกต่าง[v. exp.] (mai yaēk kh) EN: FR: ne pas faire de différence ; ne pas faire de distinction
ทำให้แตกต่าง[v. exp.] (tham hai ta) EN: distinguish FR: distinguer ; faire la distinction

distinction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standesunterschied {m}class distinction
Unterscheidung {f} | zur Unterscheidungdistinction | for distinction; by way of distinction
Andersartigkeit {f}distinction; being different
Fallunterscheidung {f}distinction of cases

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distinction
Back to top