ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persecute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persecute*, -persecute-

persecute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persecute (vt.) ก่อกวน (ทางเชื้อชาติ, ศาสนา, การเมือง, พวกรักร่วมเพศ) See also: กลั่นแกล้ง, ก่อกวน, ตามรังควาน Syn. spite, victimize
persecute (vt.) จับมาลงโทษ Syn. oppress, torment
English-Thai: HOPE Dictionary
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหัตประหาร (v.) persecute See also: kill, destroy, execute, murder, slay Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, ประหาร, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ
ประหาร (v.) persecute See also: kill, destroy, execute, murder, slay Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She seemed to have something about her which urged religious people to persecute her.ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาง ที่ทำให้พวกเคร่งศาสนาตามล่าประหัตประหารนาง.
I hope you won't persecute Boeun's school life over a marriage document.ผมหวังว่าคุณจะไม่รบกวนชีวิตของเธอ เพียงเพราะว่าเรื่องการแต่งงาน
Am I prepared for people to badmouth me and persecute me because of his name?พร้อมที่จะให้คนพูดไม่ดีกับผมหรือเปล่า และตามรบกวนเพราะชื่อของท่าน
The police, they're not out to persecute you?คุณคิดว่าตำรวจพยายามกลั่นแกล้งคุณหรอครับ
Filled with people who persecute our kind.เต็มไปด้วยผู้คนที่จ้อง ประหัตประหารเผ่าพันธุ์ ของพวกเรา
Chased around the globe by anonymous corporations and police forces the way the projections persecute the dreamer?ไล่ล่าทั่วโลก ... ... โดย บริษัท ระบุชื่อและกองกำลังตำรวจ ... ... วิธีประมาณการกลั่นแกล้งฝัน?
How can I religiously persecute you?ศาสนาจะกดขี่เธอได้ยังไง?
Wasting your time on this fruitless effort to persecute me?กับการปรักปรำผมที่ไม่มีโอกาสสำเร็จ
Jews have been persecuted for over 5,000 years.ชาวยิวต้องโดนประหัตประหาร / มาแล้วกว่า 5000 ปี
"Persecute no man. " Are these not the teachings of Buddha?"Persecute no man. " Are these not the teachings of Buddha?
Scientists who have been persecuted for their beliefs.นักวิทยาศาสตร์ที่ตามเรื่องนี้มาทั้งชีวิต
And now he feels persecuted and watched.และตอนนี้เขากำลังถูกก่อกวนและจับตามอง

persecute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫害[pò hài, ㄆㄛˋ ㄏㄞˋ, 迫害] persecute

persecute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬲る[なぶる, naburu] (v5r,vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1,vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P)
虐げる[しいたげる, shiitageru] (v1,vt) to oppress; to persecute; to tyrannize; (P)
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P)
責め苛む;責めさいなむ;攻め苛む(iK)[せめさいなむ, semesainamu] (v5m,vt) to torture; to persecute; to excruciate

persecute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize FR: opprimer ; tyranniser
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkha) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; oppress FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กลั่นแกล้ง[v.] (klanklaēng) EN: defame ; persecute ; treat somebody badly ; provoke FR:
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress FR: persécuter ; tyranniser
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
ประหัตประหาร[v.] (prahatprahā) EN: persecute ; slay ; destroy FR: détruire ; anéantir
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persecute
Back to top