ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

praise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *praise*, -praise-

praise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
praise (n.) การสรรเสริญ See also: การยกย่อง, การชื่นชม Syn. applause, applauding, esteem Ops. contempt, hatred
praise (n.) คำพูดยกย่อง See also: คำสรรเสริญ Syn. eulogy, laud, regard Ops. blame, condemnation
praise (vt.) ชมเชย See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ Syn. eulogize, laud, cheer, admire
praised (adj.) น่าสรรเสริญ See also: น่ายกย่อง, น่าเทิดทูน Syn. blessed
praiseworthy (adj.) น่าชมเชย Syn. admirable
English-Thai: HOPE Dictionary
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
English-Thai: Nontri Dictionary
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิษณุมนตร์ (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu
วิษณุเวท (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu Syn. วิษณุมนตร์
การยกยอ (n.) praise See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration Syn. การสรรเสริญเยินยอ
การยกย่อง (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การยกย่อง (n.) praise See also: eulogy, admiration Syn. การสรรเสริญ, การเยินยอ
การยกย่องชมเชย (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การยอ (n.) praise See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration Syn. การยกยอ, การสรรเสริญเยินยอ
การสรรเสริญ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การสรรเสริญเยินยอ (n.) praise See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration Syn. การยกยอ
การสรรเสริญเยินยอ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การสรเสริญ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การเทิดทูน (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การเยินยอ (n.) praise See also: eulogy, admiration Syn. การยกย่อง, การสรรเสริญ
การแซ่ซ้องสรรเสริญ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
กิตติ (n.) praise See also: laudation, exaltation Syn. คำสรรเสริญ, คำเยินยอ, คำชมเชย, คำยกยอ Ops. คำตำหนิ, คำด่าว่า, คำสาปแช่ง
คำชม (n.) praise See also: admiration, laud, exaltation, extoller Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม Ops. คำด่า, คำว่า
คำชื่นชม (n.) praise See also: admiration, laud, exaltation, extoller Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ Ops. คำด่า, คำว่า
คำยกยอ (n.) praise See also: admiration, laud, exaltation, extoller Syn. คำเยินยอ, คำชม Ops. คำตำหนิ, คำด่า
คำยกย่อง (n.) praise See also: admiration, laud, exaltation, extoller Syn. คำสรรเสริญ, คำสดุดี, คำชม, คำเยินยอ, คำยกยอ
คำสดุดี (n.) praise See also: admiration, laud, exaltation, extoller Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
No one has ever praised me like thisไม่เคยมีใครยกย่องฉันอย่างนี้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I praise such courage.ผมยกย่องความกล้าหาญของท่าน
Stand up and make yourselves clean. Praise Jesus.ลุกขึ้นมา แล้วทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ซะ สรรเสริญพระเยซู
Mistress Thins. Friends and neighbors, our honored guest, Master Van Ruijven... not only are we gathered tonight to celebrate the safe delivery into this world, praise be to God, of little Franciscus,คุณนายทินส์ เหล่าสหายและเพื่อนบ้าน
Let us lift up our hearts and voices together to give Him thanks and praise for our safe passage...ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของพระผู้เป็นเจ้า ปล่อยให้เสียงเพลงยกระดับจิตใจของท่านให้สูงขึ้น เพื่อการสวดและขอบคุณพระเจ้า...
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming.ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ
* Praise them* ร่วมกันอวยพรให้พวกเขา
And few there be that find it. Praise the lord.แล้วจะมีสักกี่อย่างที่ค้นหมันเจอ ขอสรรเสริญพระเยซูพระผู้เป็นเจ้า
I praise your name, Jesus.เดชะพระนาม พระเยซูเจ้า
All the officials praise Dae-So.เหล่าขุนนางต่างพากันสรรเสริญแดโซ
Although Japan has lost... one day... our people will praise your dedication.ถึงแม้ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้... วันหนึ่ง... พวกเราจะได้รับการสดุดี ในวีรกรรม
Ji-hwan, the reason I called you was not to praise your screenplay.จีฮวาน เหตุผลที่ผมเรียกคุณมา ไม่ใช่ให้มายกย่องบทภาพยนต์ของคุณ
Look, it had a permanent bend in it but praise God, at the end of that year we had a bumper crop of seed mealies.มันหักไปแล้ว แต่พระเจ้า ปลายปีนั้น เรามีพืชผลจำนวนมาก

praise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, 盛称 / 盛稱] enthusiastic praise; to praise highly
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
点名[diǎn míng, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 点名 / 點名] roll call; to mention sb by name; (to call or praise or criticize sb) by name
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, 赞美 / 讚美] admire; applause; praise; to eulogize
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 变价 / 變價] appraise at the current rate
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, 赞颂 / 讚頌] bless; praise
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰 / 譔] compose; compile; discourse in praise
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, 嘉许 / 嘉許] favorable; praise
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, 估价 / 估價] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation
和散那[hé sǎn nà, ㄏㄜˊ ㄙㄢˇ ㄋㄚˋ, 和散那] Hosanna (in Christian praise)
称颂[chēng sòng, ㄔㄥ ㄙㄨㄥˋ, 称颂 / 稱頌] praise
赞许[zàn xǔ, ㄗㄢˋ ㄒㄩˇ, 赞许 / 贊許] praise
爱国如家[ài guó rú jiā, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, 爱国如家 / 愛國如家] to love one's country as one's own family (praise for a virtuous ruler)
爱民如子[ài mín rú zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄗˇ, 爱民如子 / 愛民如子] to love the common people as one's own children (praise for a virtuous ruler)

praise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
佳賞[かしょう, kashou] (n,vs) praise
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement
惚気る[のろける, norokeru] (v1,vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky
持てはやす;もて囃す;持て囃す;持て栄す;もて栄やす;もて映やす[もてはやす, motehayasu] (v5s,vt) (uk) to praise extravagantly; to lionize; to lionise; to make much of
激賞[げきしょう, gekishou] (n,vs) enthusiastic praise
称える;讃える[たたえる, tataeru] (v1,vt) to extol; to give praise
褒めちぎる;誉めちぎる[ほめちぎる, homechigiru] (v5r,vt) to praise (to the skies); to sing the praises (of); to extol
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] (v1) to praise to the skies; extol
褒貶[ほうへん, houhen] (n,vs) praise and censure; criticism
謙る;遜る[へりくだる, herikudaru] (v5r,vi) to deprecate oneself and praise the listener; to abase oneself
過称;過賞[かしょう, kashou] (n,vs) undeserved praise
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
そやす[, soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo!
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n,vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P)
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable
礼讃;礼賛[らいさん, raisan] (n,vs) praise; worship; adoration; glorification
称揚[しょうよう, shouyou] (n,vs) praise; admiration; exalting; extolling
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n,vs,adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P)
美挙[びきょ, bikyo] (n) praiseworthy undertaking; commendable act
自画自賛;自画自讚[じがじさん, jigajisan] (n,vs,adj-no) singing one's own praises; praising one's own wares
褒めそやす;誉めそやす;褒め称す[ほめそやす, homesoyasu] (v5s) to praise; to extol
褒め奉る[ほめまつる, homematsuru] (v5r) to praise; to render homage to
褒め殺し;誉め殺し[ほめごろし, homegoroshi] (n) lavish compliments and criticism; reverse compliment; "damning with faint praise"
褒め称える;誉め称える[ほめたたえる, hometataeru] (v1,vt) to admire; to praise; to applaud
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] (v1) to praise; to extol; to applaud
褒め言葉;ほめ言葉;褒言葉;褒め詞;誉め言葉[ほめことば, homekotoba] (n) words of praise; eulogy; compliment
褒辞[ほうじ, houji] (n) praise; eulogy
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P)

praise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise ; honour ; honor (Am.) ; extol FR: rendre hommage ; exalter
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
การยกย่องชมเชย[n. exp.] (kān yokyǿng) EN: praise FR:
กรรดิ[v.] (kat) EN: praise FR:
คำชมเชย[n.] (kham chomch) EN: praise ; compliment ; appreciation ; commendation FR: compliment [m] ; mention [f]
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
คำสดุดี[n. exp.] (kham sadudī) EN: word of praise ; tribute ; encomium ; eulogy ; panegyric FR: louange [f]
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
เขียนด้วยมือลบด้วยตีน[v. (loc.)] (khīendūayme) EN: first praise and then destroy FR:
เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า[v. exp.] (khīen dūay ) EN: first praise and then destroy FR:
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: renown ; reputation ; fame ; prestige ; praise FR: réputation [f]
กล่าวชม[v.] (klāochom) EN: praise (sb) ; express admiration for (sb) FR: exprimer son admiration pour (qqn)
นุต[v.] (nut) EN: praise FR:
เพลงสวด[n. exp.] (phlēng sūat) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric FR:
เปิดหมวกให้[v. exp.] (poēt mūak h) EN: praise FR:
สดุดี[v.] (sadudī) EN: praise ; laud FR:
สาม-[pref.] (sāma- ; sām) EN: praise FR:
สรรเสริญ[v.] (sanrasoēn =) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
วิษณุเวท[n.] (witsanuwēt) EN: chant in praise of Vishnu FR:
ยำยาม[v.] (yamyām) EN: praise FR:
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler
เยอ[v.] (yoē) EN: praise FR:
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยก[v.] (yok) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol FR: louer ; rendre hommage
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others FR: se glorifier
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
ยกย่องชมเชย[v. exp.] (yokyǿng cho) EN: praise FR:
ยกย่องนับถือ[v. exp.] (yokyǿng nap) EN: praise FR:
ยกย่องสรรเสริญ[v. exp.] (yokyǿng san) EN: praise FR:
ยกยอปอปั้น[v.] (yokyøpøpan) EN: praise ; glorify ; flatter ; laud FR:
กำหนดค่า[v. exp.] (kamnot khā) EN: appraise FR:
คาดค่า[v.] (khātkhā) EN: appraise ; estimate ; evaluate ; assess the price FR: fixer le prix
คิดราคา[v. exp.] (khit rākhā) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value FR:
มูลค่าราคาประเมิน[n. exp.] (mūnkhā rākh) EN: appraised value FR:

praise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise
Vorschusslorbeeren {pl}premature praise
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy
lobenswert {adv}praiseworthily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า praise
Back to top