ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honour*, -honour-

honour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honour (n.) เกียรติยศ See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์ Syn. honorableness, integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
honour for (phrv.) ยกย่อง See also: ได้รับคำสรรเสริญ, ให้รางวัลกับ
honour with (phrv.) ยกย่องด้วย See also: สรรเสริญด้วย, สดุดีด้วย, ให้รางวัล
honourable (adj.) มีเกียรติ
honourable (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. esteemed
honourable (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. respected, worshipful
English-Thai: HOPE Dictionary
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honourariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honourary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honouree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
honour clauseข้อตกลงโดยเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงเกียรติ (v.) honour See also: esteem, venerate, adore Syn. มีเกียรติ Ops. ไร้เกียรติ
ศรี (n.) honour See also: glory, fame, renown
ศักดิ์ศรี (n.) honour See also: honor, glory, fame, renown Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
หน้าตา (n.) honour See also: dignity, reputation, eminence, fame, prestige, status, credit Syn. เกียรติ
ทรงเกียรติ (adj.) honourable See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable
กำนัล (n.) maid of honour See also: lady in waiting on the queen Syn. นางกำนัล
ความอัปยศ (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า
ความเสื่อมชื่อเสียง (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความอับอายขายหน้า
ความไร้ยศ (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (n.) first class honour
เสียศักดิ์ศรี (v.) lose one´s honour See also: be disgraced, be dishonoured
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you must join up, honour boundต่อมาคุณต้องสมัคร,\ Nhonour ที่ประชิดกับ
She will tell you after His Honour has married his Sergioเธอจะบอกคุณหลังจาก honour has ของเขา . แต่งงานแล้ว Sergio ของเขา .
And take back one kadam to honour the Hebrew God whose Ark this is.และหัก 1 คาดามเพื่อเป็นเกียรติแด่ พระเจ้าของฮิบรู ผู้บรรจุหีบนี้
We have a deal. I expect you to honour that deal.เรามีการจัดการ ฉันหวังว่าคุณจะให้เกียรติข้อตกลงที่
We must continue with our spell now that our little guest of honour has arrived.พวกเราต้องใช้คถาเดี๋ยวนี้แล้ว กับแขกน้อยๆที่อยู่ตรงนั้น
But, the carriage awaits. Duty and honour call me to the North. So, come, my dear!แต่รถม้าก็คอยอยู่ หน้าที่และความรับผิดชอบ เรียกหาผมให้ไปทางเหนือ ดังนั้นมาได้แล้วจ้ะที่รัก
You are mistaken, madam. I'm quite unable to account for the honour of seeing you here.คุณเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณผู้หญิง ฉันไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นเกียรติให้ได้พบคุณที่นี่
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย
It was an honour serving you, Sir.เป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับใช้ท่านครับ
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี
My inner voice says honour my inner childเสียงในใจบอกฉันว่า จงยกย่องความเป็นเด็กที่อยู่ข้างใน ในใจฉันบอกว่า จงรักทุก ๆ คน
In gratitude, we honour you.เราขอขอบคุณ และให้เกียรติท่าน

honour ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
廉耻[lián chǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄔˇ, 廉耻 / 廉恥] honor and shame; sense of honour

honour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一分[いっぷん, ippun] (n) duty; honor; honour
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors
儀仗兵[ぎじょうへい, gijouhei] (n) guard of honor; guard of honour
儀杖兵[ぎじょうへい, gijouhei] (n) guard of honour
儀礼兵[ぎれいへい, gireihei] (n) guard of honor; guard of honour
内侍[ないし(ok);ないじ, naishi (ok); naiji] (n) maid of honor; maid of honour
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour
身に余る光栄;身にあまる光栄[みにあまるこうえい, miniamarukouei] (exp) undeserved honor (honour); too great an honour
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P)
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P)
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
光栄[こうえい, kouei] (adj-na,n) honour; honor; glory; privilege; (P)
典侍[てんじ, tenji] (n) maid of honor; maid of honour; lady-in-waiting
古来[こらい, korai] (adj-no,adv,n) from time immemorial; ancient; time-honoured; time-honored; (P)
家名;科名[かめい, kamei] (n) (1) family name; house name; (2) family honour; family honor
恵比須講;恵比寿講[えびすこう, ebisukou] (n) fete in honor (honour) of Ebisu
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment)
[みさお, misao] (n) chastity; fidelity; honour; honor; faith; (P)
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour)
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P)
礼遇[れいぐう, reiguu] (n,vs) courteous reception; honorable treatment; honourable treatment
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P)
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P)
義理にも[ぎりにも, girinimo] (exp) (often with negative verb) in all conscience; in honour; in duty bound
賓客[ひんきゃく(P);ひんかく, hinkyaku (P); hinkaku] (n) guest of honour; guest of honor; privileged guest; visitor; (P)
達磨忌[だるまき, darumaki] (n) ceremony held in honor (honour) of Bodhidharma (October 5th)
雪辱[せつじょく, setsujoku] (n,vs) vindication of honour; vindication of honor; making up for loss; revenge; (P)
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity

honour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบประกาศเกียรติคุณ[n. exp.] (bai prakāt ) EN: cerfificate of honour ; certificate of merit ; certificate of excellence ; commendation ; diploma FR:
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise ; honour ; honor (Am.) ; extol FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ด้วยเกียรติยศ[X] (dūay kīetti) EN: upon my honour ; upon my honor (Am.) FR: sur mon honneur
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) EN: honour ; honor (Am.) FR: honorer ; rendre hommage
การรับรองเพื่อแก้หน้า[n. exp.] (kān raprøng) EN: acceptance for honour FR:
แขกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (khaēk phū m) EN: guest of honour ; guest of honor (Am.) FR: invité d'honneur [m]
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
ขัตติยมานะ[n.] (khattiyamān) EN: royal honour ; royal honor (Am.) FR:
ความเคารพ[n.] (khwām khaor) EN: respect ; regard ; esteem ; honour FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรตินิยม[n.] (kīetniyom) EN: honour ; honor (Am.) FR:
เกียรติ-[pref.] (kīetti-) EN: honour ; honor (Am.) FR: célébrité [f] ; renommée [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction FR:
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กีรติ[n.] (kīrati) EN: honour ; honor (Am.) ; distinction FR:
กองเกียรติยศ[n.] (køngkīettiy) EN: honour guard ; honor guard (Am.) FR:
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity FR:
นางพระกำนัล[n.] (nāngphrakam) EN: lady-in-waiting ; lady of honour ; lady of honor (Am.) ; maid-of-honor FR: demoiselle d'honneur [f]
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
หน้าตา[n.] (nātā) EN: honour FR:
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
เป็นเกียรติให้กับ[X] (pen kīet ha) EN: in honour of FR:
เพื่อเป็นเกียรติ[X] (pheūa pen k) EN: in honour of ; in honor of (Am.) FR:
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour ; honor (Am.) ; splendour ; magnificence ; fame ; majesty FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
สิรี[n.] (sirī) EN: honour ; honor (Am.) FR:
ทำตามสัญญา[v. exp.] (tham tām sa) EN: honour FR:
เทิด[v.] (thoēt) EN: honour ; honor (Am.) ; uphold FR:
วาจาสิทธิ์[n. exp.] (wājā sit) EN: word of honour ; word of honor (Am.) ; vow FR:
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]

honour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrensache {f} | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour
Ehrenzeichen {n}badge of honour
Ehrenkodex {m}code of honour
Gedenktafel {f}; Ehrentafelcommemorative plaque; roll of honour
Ehrenformation {f}guard of honour (honor [Am.])
Ehrenrunde {f}lap of honour
Ehrenliste {f}roll of honour
Ehrgefühl {n}sense of honour
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable
Ehrenplatz {m}place of honour; seat of honour; special place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honour
Back to top