ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unimportance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unimportance*, -unimportance-

unimportance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unimportance (n.) สิ่งที่ไม่สำคัญ Syn. triviality, trifle
unimportance (n.) ความด้อย See also: ปมด้อย Syn. minority, imperfection
unimportance (n.) ความไม่สำคัญ Syn. worthlessness Ops. significance
unimportance (n.) ความไม่เป็นที่รู้จัก See also: ความไม่สำคัญ Syn. insignificance Ops. fame

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unimportance
Back to top