ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defame*, -defame-

defame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defame (vt.) ทำลายชื่อเสียง See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย Syn. backbite, denigrate, discredit, disparage, malign, revile, vilify Ops. extol, laud, praise
defame (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย Syn. besmirch, traduce
English-Thai: HOPE Dictionary
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
English-Thai: Nontri Dictionary
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจายข่าว (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง
กลั่นแกล้ง (v.) defame See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel Syn. แกล้ง
ทับถม (v.) defame See also: incriminate, criticize, defame, slander Syn. ซ้ำเติม
นินทา (v.) defame See also: slander, frame, malign Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย
ประจาน (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ป่าวร้อง
ป้ายร้าย (v.) defame See also: malign, slander, smear, vilify, abuse Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย
วางเพลิง (v.) defame See also: slander, frame, malign Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา
โพนทะนา (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง
ให้ร้าย (v.) defame See also: malign, slander, smear, vilify, abuse Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย
ให้ร้ายป้ายสี (v.) defame See also: malign, slander, smear, vilify, abuse Syn. ป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย
อับอาย (adj.) defamed See also: shameful, disgraceful, ignominious Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อัปยศ (adj.) defamed See also: shameful, disgraceful, ignominious Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But Manolo here is a lover of dogs, and he hates me to defame animals.แต่ มาโนโล คนนี้เป็นคนรักสุนัข และเขาไม่ชอบให้ผมดูถูกสัตว์
By noon you defamed your parents..โดยทำลายชื่อเสียงตระกูลของเธอ
I have to quit in order for the company to stop being defamed.ฉันควรออกจากบริษัทเพื่อหยุดการติฉินนินทา

defame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
[dǐ, ㄉㄧˇ, 诋 / 詆] defame; to slander
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 毁 / 譭] defame; to slander
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously

defame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
กลั่นแกล้ง[v.] (klanklaēng) EN: defame ; persecute ; treat somebody badly ; provoke FR:
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; defame ; slander FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
ป้ายสี[v.] (pāisī) EN: smear ; slander ; defame FR:
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge FR: salir la réputation
ทำให้เสียชื่อ[v. exp.] (thamhai sīa) EN: defame FR: salir
ทับถม[v.] (thapthom) EN: pile charge upon charge ; attack persistently ; defame FR: charger
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defame
Back to top