ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glory*, -glory-

glory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glory (n.) ความมีชื่อเสียง See also: ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Syn. eminence, prominence Ops. lowliness, unimportance
glory days (n.) ความรุ่งเรืองในอดีต
glory in (phrv.) ดีใจใน See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ Syn. delight in, rejoice at, rejoice in, rejoice over
English-Thai: HOPE Dictionary
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
English-Thai: Nontri Dictionary
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glory Hole Mine การทำเหมืองเปิดอุโมงค์ขนถ่าย เป็นการทำเหมืองแร่เปิดแบบหนึ่ง ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาค่อนข้างชัน ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายแร่ จึงใช้วิธีการเจาะอุโมงค์ขนถ่ายลอดใต้บริเวณบ่อเหมือง เพื่อรอรับแร่จากบริเวณก้นบ่อเหมือง และอาจเจาะปล่องระบายอากาศเพื่อช่วยในการระบายอากาศด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรุ่งโรจน์ (n.) glory See also: brilliance, brightness, splendor Syn. ความรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) glory See also: brilliance, brightness, splendor Syn. ความรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า
ทอดยอด (n.) morning glory Syn. ผักบุ้ง, ผักทอดยอด
ผักทอดยอด (n.) an aquatic morning glory See also: Ipomoea aquatica Forssk. Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง
ผักบุ้ง (n.) morning glory See also: Ipomoea aquatica Syn. ผักทอดยอด, บุ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The heavens declare the glory of the Bomb and the firmament showeth His handiwork.สวรรค์เเซ่ซ้องความเกรียงไกรของหัวรบ เเละการประทานจากหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า
Just another glory rider, I guess.เพียงอีกหนึ่งความรุ่งโรจน์ของ ไรเดอร์ฉันคิดว่า
Bring me the fuel. For the glory of Humungus.เอาเชื้อเพลิงให้ฉัน เพื่อชัยชนะของฮิวมังกัส
For the great glory of Humungus.เพื่อชัยชนะยิ่งใหญ่ของฮิวมังกัส
Maybe there is some glory in saving a president, but just anybody?ช่วยชีวิตประธานาธิบดีอาจมีศักดิ์ศรี แต่ถ้าคนเดินดิน?
I ask only that it be at the hands of Don Francisco... so it may be said I died in glory from a worthy opponent.ผมขอแค่เพียงให้เป็นน้ำมือ ของ ดอน ฟรานซิสโก้ ถึงจะเรียกได้ว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรี
The glory of a British coronation."ความยิ่งใหญ่ของพิธี สืบราชบัลลังก์ราชวงศ์อังกฤษ
Isabella's dreams of worldwide glory would melt away in Toninho's irresistible embrace.แต่ฝันของอิซาเบลล่าละลายไปหมดแล้ว จากอ้อมกอดโทนินโย่ที่สุดจะต้านทานไหว
I would see the glory of Gondor restored.ข้าจะต้องเห็นกอนดอร์กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
I can tell you how to bottle fame brew glory and even put a stopper in death.ฉันจะสอนให้เธอสร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ และแม้แต่สกัดความตายได้
If I let you ride alone what glory will there be left for me?ถ้าข้ายอมให้เจ้าไปคนเดียว... ชื่อเสียงข้าคงเสียหายป่นปี้
All the glory days with the boys.วันแห่งชัยชนะ กะผองเพื่อน

glory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣华[róng huá, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, 荣华 / 榮華] glory and splendor
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, 人杰地灵 / 人傑地靈] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 永垂不朽] eternal glory; will never be forgotten
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, 借光] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, 威名] fame for fighting prowess; military glory
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 栄] glory; honor; flourish; prosper; variant of 榮|荣
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 荣 / 榮] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong
荣光[róng guāng, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄤ, 荣光 / 榮光] glory
光荣[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, 光荣 / 光榮] honor and glory
尊荣[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, 尊荣 / 尊榮] honor and glory
荣耀[róng yào, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, 荣耀 / 榮耀] honor; glory
喇叭花[lǎ ba huā, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙ ㄏㄨㄚ, 喇叭花] morning glory
牵牛[qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] morning glory
光辉[guāng huī, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄟ, 光辉 / 光輝] radiance; glory; brilliant; magnificent
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
牵牛花[qiān niú huā, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄏㄨㄚ, 牵牛花 / 牽牛花] white-edged morning glory
增光[zēng guāng, ㄗㄥ ㄍㄨㄤ, 增光] to add luster; to add glory

glory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローリー[, guro-ri-] (n) (See 御来迎) glory (i.e. an anticorona)
丸葉朝顔[まるばあさがお;マルバアサガオ, marubaasagao ; marubaasagao] (n) (uk) common morning glory (Ipomoea purpurea)
山葡萄[やまぶどう, yamabudou] (n) crimson glory vine (species of grapevine, Vitis Coignetiae)
後光;御光[ごこう, gokou] (n) (1) (後光 only) halo; aureole; aureola; nimbus; (2) (esp. 御光) halo (optical phenomenon); glory
朝顔[あさがお, asagao] (n) (1) Japanese morning glory (Ipomoea nil, Pharbitis nil); (2) funnel shaped; bell (i.e. of a trumpet); (P)
牽牛子[けんごし, kengoshi] (n) (See あさがお) morning glory seeds (medicinal use)
錦上[きんじょう, kinjou] (n) (abbr) (See 錦上花を添える) crowning beauty with even greater glory
錦上添花[きんじょうてんか, kinjoutenka] (n) adding a crowning touch of beauty (to); giving added luster (to); crowning beauty (honor, grace) with even greater glory
錦上花を添える[きんじょうかをそえる, kinjoukawosoeru] (exp,v1) (See 錦上添花) crowning beauty with even greater glory
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong
光栄[こうえい, kouei] (adj-na,n) honour; honor; glory; privilege; (P)
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory
朝立ち[あさだち, asadachi] (n,vs) (1) nocturnal penile tumescence; erection when waking in the morning; morning glory; morning wood; (2) early morning departure
栄え(P);栄;映え[はえ(P);さかえ(栄え), hae (P); sakae ( sakae )] (n) glory; prosperity; (P)
栄光[えいこう, eikou] (n) glory; (P)
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury
槿花一日[きんかいちじつ, kinkaichijitsu] (n) evanescent glory; passing prosperity
槿花一朝[きんかいっちょう, kinkaicchou] (n) evanescent glory; passing prosperity
独尊[どくそん, dokuson] (n) (abbr) (See 唯我独尊) self-conceit; vainglory
空色朝顔[そらいろあさがお;ソライロアサガオ, sorairoasagao ; sorairoasagao] (n) (uk) grannyvine (species of morning glory, Ipomoea tricolor)
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum)
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P)

glory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบระบาด[n. exp.] (bai rabāt) EN: Morning Glory ; Baby Hawaiian Woodrose ; Argyreia nervosa FR: Argyreia nervosa
ชัยมงคลคาถา[n.] (chaimongkho) EN: stanzas for the blessing or glory of victory FR:
ดองดึง[n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily ; Gloriosa superba FR: Gloriosa superba
ฟ้าประดิษฐ์[n. exp.] (fā pradit) EN: Ground-morning glory FR:
กลัมพัก[n.] (kalamphak) EN: morning glory FR:
กลัมพก[n.] (kalamphok) EN: morning glory FR:
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
แมลงปอเข็มน้ำตกปีกเรียว[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Clear-winged Forest Glory FR:
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; water morning glory ; aquatic morning glory ; swamp morning glory ; Morning glory ; Ipomoea aquatica FR: liseron d'eau [m] ; Ipomoea aquatica
ผักบุ้งจีน[n. exp.] (phakbung Jī) EN: Chinese water convolvulus ; water convolvulus ; swamp morning glory ; water morning glory ; kangkong ; kangkung FR:
ผักบุ้งนา[n. exp.] (phakbung nā) EN: morning glory FR:
ผัดผักบุ้งไฟแดง[n. exp.] (phat phakbu) EN: stir-fried morning glory ; stir-fried swamp cabbage ; morning-glory vine fried in garlic, chili and bean sauce FR:
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour ; honor (Am.) ; splendour ; magnificence ; fame ; majesty FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
ตระกวน[n.] (trakūan) EN: morning glory FR:
ยำผักบุ้งทอดกรอบ[n. exp.] (yam phakbun) EN: crispy morning glory spicy salad FR:
ผีเสื้อดาราไพรธรรมดา[n. exp.] (phīseūa dār) EN: Common Jungleglory FR:

glory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winde {f} [bot.]Morning Glory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glory
Back to top