ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propagate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propagate*, -propagate-

propagate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propagate (vt.) ทำให้แพร่พันธุ์
propagate (vi.) แพร่พันธุ์
propagate (vt.) แพร่ข่าว
propagate (vt.) ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
propagate๑. แผ่๒. แพร่ขยาย๓. แพร่พันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผยแพร่ (v.) propagate See also: spread
โฆษณาชวนเชื่อ (v.) propagate See also: spread Syn. เผยแพร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To propagate the bloodline.เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของเรา
We argue that Irving deliberately subordinated the truth in order to propagate anti-Semitism and engender sympathy for the Third Reich.เรายืนยันว่าเออร์วิงด้อยสิทธิจง ใจความจริง เพื่อเผยแพร่การต่อต้านชาวยิว และก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ สำหรับ Third Reich
He made a hole in one on eight ! God bless Savannah and the men she propagates.ทำโฮลอินวันหลุม 8 ลูกซาวันน่าห์ของเรา
It'd be a shame for the 8th wonder of the modern world to collapse because the stress is improperly propagated.เพราะน้ำหนักไม่ได้รับกระจายอย่างถูกต้อง กระจายอะไรถูกต้องนะ?
Improperly propagated?กระจายน้ำหนักอย่างถูกต้อง
Improperly propagated.ข้อต่อรับน้ำหนักมากเกินไป
The blast wave initiated here, hit the bulkhead and propagated fore and aft along the path of least resistance until it hits this access hatch.ห่วยแตก. ตรวจสอบรถตู้ และรถนั่งเอนกประสงค์ ที่ขึ้นทะเบียนในรัฐ เมื่อเร็ว ๆนี้ ทั้งรถเช่า หรือ ขาย,
I tried hard to achieve you, every thing propagates to make me meet you!ผมพยายามอยากหนักเพื่อให้ได้พบคุณ, ทุกๆสิ่งจะกระจายข่าว ทำให้ผมได้พบกับคุณ!
You see, when the sound waves, they propagate, then it's like an...- รู้ไม๊ เมื่อคลื่นเสียง แพร่กระจายออกไป มันจะเหมือน...
During million years the life propagated for the planet, and in a very brief time, the time of a human life, the balances of the nature that we believed immutable, they broke.นานนับหลายล้านปี ชีวิตแผ่ขยายทั่วดาวของเราดวงนี้ ในระยะเวลาที่สั้นมาก
Each seed in its DNA carries a story, the character and destiny of the next dandelion-- life propagates by retelling its story.เมล็ดพันธุ์ในดีเอ็นเอของ แต่ละคนดำเนินเรื่อง ตัวอักษรและชะตากรรม ของแดนดิไลอันต่อไป ชีวิตแพร่กระจายโดย การบอกเล่าเรื่องราวของ
Life would then propagate, like a slow chain reaction, through the entire galaxy.ชีวิตก็จะแพร่กระจาย เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ช้า ผ่านกาแลคซีทั้งหมด

propagate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
广传[guǎng chuán, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄨㄢˊ, 广传 / 廣傳] propagate
[yún, ㄩㄣˊ, 伝] summon; propagate, transmit

propagate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏教を広める[ぶっきょうをひろめる, bukkyouwohiromeru] (exp,v1) to propagate Buddhism
賓頭盧[びんずる, binzuru] (n) {Buddh} Pindola; Pindola Bharadvaja (one of four Arhats asked by the Buddha to remain in the world to propagate Buddhist law)
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P)
広まる(P);弘まる[ひろまる, hiromaru] (v5r,vi) to spread; to be propagated; (P)
広める(P);弘める[ひろめる, hiromeru] (v1,vt) to broaden; to propagate; (P)

propagate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฆษณา[v.] (khōtsanā [=) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
กระพือ[v.] (krapheū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; propagate ; diffuse ; expand ; dilate; extend FR:
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
เผยแผ่[v.] (phoēiphaē) EN: spread ; propagate FR: propager ; répandre
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
แพร่พันธุ์[v.] (phraēphan) EN: breed ; multiply ; propagate FR: se reproduire
ตอนกิ่ง[v. exp.] (tøn king) EN: propagate a plant by marcottage ; propagate a plant by air layering FR: marcotter
ตอนกิ่งไม้[v. exp.] (tøn kingmāi) EN: propagate a plant by marcottage ; propagate a plant by air layering FR: marcotter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propagate
Back to top