ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disparage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disparage*, -disparage-

disparage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disparage (vt.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, วิพากษ์วิจารณ์ Syn. belittle, minimize, diminish Ops. esteem
disparagement (n.) การดูถูกดูหมิ่น See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ Syn. depreciation, detraction
English-Thai: HOPE Dictionary
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
English-Thai: Nontri Dictionary
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูก (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูกดูหมิ่น (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูหมิ่น (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูถูก, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูหมิ่น (v.) disparage See also: disdain, show disrespect Syn. ลบหลู่ดูหมิ่น
ลบหลู่ (v.) disparage See also: disdain, show disrespect Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่ดูหมิ่น
เหยียบย่ำ (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"All right"? Young lady, if you live under my roof, you will not disparage Versace."ก็งั้นๆ" หรอ สาวน้อย ถ้าเธออยู่ร่วมบ้านกับฉัน
You disparage his memory at your peril.เชิญคุยเดาเอาเลยตามสบาย
Florida has laws against the disparagement of agricultural productsฟลอริด้ามีกฎหมายปกป้อง ผู้ผลิตทางการเกษตรที่ถูกหมิ่นประมาท
Is it the disparagement laws?เป็นการดูหมิ่นทางกฎหมายหรือไง
So,you're basically saying that disparagement laws are more important than people's lives.ถ้าอย่างนั้นคุณกำลังจะบอกว่า การดูหมิ่นทางกฎหมายสำคัญกว่าชีวิตของคน

disparage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse
罵倒[ばとう, batou] (n,vs) abuse; disparagement
謗り;譏り;誹り[そしり, soshiri] (n) (uk) slander; libel; disparagement; calumny; vilification

disparage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
ค่อนขอด[v.] (khǿnkhøt) EN: be sarcastic ; lure ; carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize ; disparage FR: se moquer ; dire du mal
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
หลู่เกียรติ[v. exp.] (lū kīet) EN: disparage ; insult FR:
ลูบคม[v.] (lūpkhom) EN: insult ; disparage ; slight FR:
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace ; look down (on) ; disparage FR: diffamer ; insulter ; humilier
ปากหมา[v.] (pāk mā) EN: criticize unfairly ; disparage spitefully ; use vulgar speech ; say stupid things ; bad-mouth FR: proférer des insanités
พูดประจาน[v. exp.] (phūt prajān) EN: put to shame ; ridicule ; humiliate; disparage publicly FR:
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
เหยียบย่ำ[v.] (yīepyam ) EN: trample (on) ; disparage FR:
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: disparage ; slight ; disdain ; insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon FR: dédaigner ; mépriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disparage
Back to top