ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shameful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shameful*, -shameful-

shameful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. dishonorable
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า Syn. notorious, disreputable, dishonourable
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, ไร้เกียรติ Syn. disgraceful Ops. graceful
shameful (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. indecently
shamefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง
shamefully (adv.) โดยฝ่าฝืน Syn. horribly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอดสู (adj.) shameful See also: disgraceful Syn. น่าอับอาย, น่าขายหน้า Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอาย (adj.) shameful See also: disgraceful Syn. น่าอดสู, น่าอับอาย, น่าขายหน้า Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
ร่มผ้า (n.) shameful part of the body which should remain covered
น่าอับอายขายหน้า (adv.) shamefully See also: embarrassingly Syn. น่าอับอาย
น่าอัปยศอดสู (adv.) shamefully See also: embarrassingly Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า
ความอับอายขายหน้า (n.) shamefulness See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy
ทำงามหน้า (v.) behave shamefully
น่าขายหน้า (v.) be shameful See also: be disgraceful, be embarrassing, be humiliating Syn. น่าอาย
น่าอดสู (v.) be shameful See also: be disgraceful, put to shame Syn. น่าอับอาย, น่าขายหน้า Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอัปยศ (v.) be shameful See also: be disgraceful, be embarrassing, be humiliating Syn. น่าอาย, น่าขายหน้า
น่าอาย (v.) be shameful See also: be disgraceful, put to shame Syn. น่าอดสู, น่าอับอาย, น่าขายหน้า Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี

shameful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 不体面 / 不體面] shameful
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, 可耻 / 可恥] shameful; disgraceful; ignominious
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑 / 醜] shameful; ugly; disgraceful

shameful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恥ずべき[はずべき, hazubeki] (adj-f) disgraceful; shameful
醜態[しゅうたい, shuutai] (n) shameful sight; disgraceful behavior; disgraceful behaviour; (P)
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
情けない(P);情け無い;情無い;情ない[なさけない(P);なっさけない(情無い;情ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P)
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P)
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)

shameful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
ขายหน้า[adj.] (khāinā) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ขายหน้าขายตา[adj.] (khāinākhāit) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
มีหน้า[v.] (mīnā) EN: dare ; have the effrontery (to) ; not feel ashamed to do something shameful FR:
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful FR: scandaleux ; honteux
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious FR:
อดสู[adj.] (otsū) EN: ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing ; covered area of the body ; part of the body under the garment ; shameful part of the body which should remain covered FR: parties non exposées du corps [fpl]
อายเด็ก[v. exp.] (āi dek) EN: behave shamefully FR:
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness FR: timidité [f] ; embarras [m]
ความอับอายขายหน้า[n. exp.] (khwām ap-āi) EN: shamefulness FR:
ทำงามหน้า[v. exp.] (tham ngāmnā) EN: behave shamefully FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shameful
Back to top