ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greatness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greatness*, -greatness-

greatness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greatness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, vastness Ops. tininess
greatness (n.) ขนาดใหญ่ See also: ความใหญ่ (ของขนาดหรือปริมาณ) Syn. amplitude, order of magnitude
greatness (n.) ความสูงส่ง See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์ Syn. aristocracy Ops. smallness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มไหศวรรย์ (n.) greatness See also: supremacy, sovereignty

greatness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上には上が有る[うえにはうえがある, uenihauegaaru] (exp) (id) Greatness is comparative
[い, i] (adj-na,n) greatness
大成[たいせい, taisei] (n,vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P)
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances
偉大[いだい, idai] (adj-na,n) greatness; (P)

greatness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux
อิสริยะ[n.] (itsariya) EN: greatness ; mastery ; powerfulness FR:
อิสริย-[pref.] (itsariya-) EN: greatness ; mastery ; powerfulness FR:
ความใหญ่โต[n. exp.] (khwām yai t) EN: immensity ; hugeness ; greatness ; wideness FR: grandeur [f]
มไหศวรรย์[n.] (mahaisawan) EN: majesty ; greatness ; sovereignty ; supremacy ; great power ; great wealth FR:
ศรี[n.] (sī) EN: luck ; fortune ; success ; greatness FR: chance [f] ; bonne fortune [f] ; prospérité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greatness
Back to top