ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prestige

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prestige*, -prestige-

prestige ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prestige (n.) ความเคารพนบนอบ See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ Syn. influence, renown Ops. unimportance, lowliness
prestige (adj.) ซึ่งเป็นที่เคารพ
English-Thai: HOPE Dictionary
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight
English-Thai: Nontri Dictionary
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prestigeเกียรติภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิตติคุณ (n.) prestige See also: fame, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ
คำเลื่องลือ (n.) prestige See also: fame, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ
บารมี (n.) prestige See also: influence, grandeur Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์, อิทธิพล
ศักดิ์ (n.) prestige See also: power
ศักดิ์ศรี (n.) prestige Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติยศ
อิทธิพล (n.) prestige See also: influence, grandeur Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์
เกียรติคุณ (n.) prestige See also: renowned deed, honor, high reputation Syn. เกียรติ
เดชฤทธิ์ (n.) prestige See also: influence, grandeur Syn. อำนาจ, อานุภาพ, อิทธิพล
มีศักดิ์ศรี (v.) have prestige See also: have dignity Syn. มีเกียรติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ
So, you know, i traded in the money and prestige of being a doctorดังนั้น ฉันจึงทิ้งเงิน แล้วก็ชื่อเสียงของการเป็นหมอ
When Glee Club starts bringing that kind of prestige to the school again... you can have all the money you want.เมื่อไหร่ชมรมร้องเพลงสร้างชื่อให้ ร.ร.อีก คุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้
Besides, the prestige and salary bump can't hurt.อีกอย่าง, บารมีกับเงินเดือน ที่พุ่งชน ไม่ได้ทำให้ต้องเจ็บ
With all the prestige I am bringing to this country.ทั้งที่ผมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนี้ตั้งมาก
My big night arrived, the Essex Prestige Awards dinner.เริ่มอย่างนี้ได้ไหม "ถึงพวกบ้าที่มีสิทธิ์โหวต
Ladies and gentleman, please give a huge congratulations to the winner of the Essex Prestige Awards' first ever Entrepreneur of the Year,ทำให้บริษัทมีรายได้ติดสถิติ ตั้งแต่ในปีแรกที่เปิดทำการ ชายผู้ที่พนักงานต่างมองว่า เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ
She's a malignant narcissist, this is about prestige, power, self-affirmation.เธอเจตนาชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี อำนาจ ประกาศศักดาตัวเอง
This is about prestige, power, self-affirmation.เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี อำนาจ ประกาศศักดาตัวเอง
This prestige. This is real competition.นี่คือการแข่งขันของจริง

prestige ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, 威灵 / 威靈] authority; prestige; supernatural spirit
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, 权威 / 權威] authority; authoritative; power and prestige
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, 借光] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, 信誉 / 信譽] prestige; distinction; reputation; trust
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, 威信] prestige; reputation; trust; credit with the people
威望[wēi wàng, ㄨㄟ ㄨㄤˋ, 威望] prestige
声望[shēng wàng, ㄕㄥ ㄨㄤˋ, 声望 / 聲望] prestige
资望[zī wàng, ㄗ ㄨㄤˋ, 资望 / 資望] seniority and prestige

prestige ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナショナルプレステージ[, nashonarupuresute-ji] (n) national prestige
プレステージ[, puresute-ji] (n) prestige
プレスティージ[, puresutei-ji] (n) prestige
国威[こくい, kokui] (n) national prestige
国家威信[こっかいしん, kokkaishin] (n) national pride; national prestige
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige
箔が付く;箔がつく[はくがつく, hakugatsuku] (exp,v5k) to increase in value; to gain prestige
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity

prestige ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
ชั้นนำ[adj.] (chan nam) EN: leading ; outstanding ; first-class ; top-ranked FR: de prestige ; de référence
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: power ; might FR: prestige [m]
อิทธิ-[pref.] (itthi-) EN: power ; might FR: prestige [m]
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
เกียรติภูมิ[n.] (kīettiphūm) EN: reputation ; prestige FR: réputation [f] ; prestige [m]
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawa) EN: glorious biography ; prestige ; renowned deed FR:
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction FR:
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: renown ; reputation ; fame ; prestige ; praise FR: réputation [f]
มหาวิทยาลัยชั้นนำ[n. exp.] (mahāwitthay) EN: top university ; top-ranked university FR: université de prestige [f]
ปารเมศ[n.] (pāramēt) EN: prestige ; influence ; grandeur FR:
ปารมี[n.] (pāramī) EN: prestige ; influence ; grandeur FR:
ผู้มากบารมี[n. exp.] (phū māk bār) EN: highly respected person ; person of great prestige and influence FR:
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
ศักดิ์[n.] (sak) EN: power ; mighty ; authority ; prestige FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ศักดิ[n.] (sakdi) EN: power ; mighty ; authority ; prestige FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
สินค้าฟุ่มเฟือย[n. exp.] (sinkhā fumf) EN: luxury goods ; prestige goods FR: produit de luxe [m]
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity FR:

prestige ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prestigegewinn {m}gain in prestige
Prestigefrage {f}matter of prestige
Prestigeverlust {m}loss of prestige; loss of face
Prestige {n}prestige

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prestige
Back to top