ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

publicize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *publicize*, -publicize-

publicize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
publicize (vt.) เผยแพร่ See also: โฆษณา, ประกาศ Syn. announce, broadcast
publicizer (n.) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Syn. advertiser
publicizer (n.) นักประชาสัมพันธ์
publicizer (n.) ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
English-Thai: HOPE Dictionary
publicize(พับ'ลิไซซ) vt. โฆษณา,ประกาศ,เผยแพร่, Syn. air,advertise,disseminate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประชาสัมพันธ์ (v.) publicize See also: advertise Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, เผยแพร่, ป่าวร้อง, แจ้ง
เผยแพร่ (v.) publicize See also: advertise Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, ป่าวร้อง, แจ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think if we all worked to publicize it all of congress every avenue we know....ถ้าเราช่วยกันกระจายข่าว สภาทั้งสภา ทุกๆ ทางที่เราใช้ได้.
They don't publicize it, but Kamakatsu's still backing her up.พวกเขาไม่ได้ปล่อยข่าวออกมา แต่ ยังไงKamakatsu's ก็ยังคงอยู่เบื้องหลัล ลิลลี่อยู่
What's there to publicize about?มีอะไรต้องไปประกาศในคนอื่นๆรู้?
We generally don't like to publicize thisโดยทั่วไป เราไม่ชอบ เผยแพร่เรื่องนี้
They will publicize the publishing house and the cafe as well.พวกเขาจะช่วยโฆษณาสำนักพิมพ์กับร้านกาแฟของเรา
You wanted to publicize their bank statements.คุณอยากจะตีแผ่ข้อมูล บัญชีธนาคารของพวกเขา
What could be more important than strategizing ways to publicize yourself?แล้วอะไรจะสำคัญกว่านี้ได้อีก มันเป็นวิธีที่นายจะโฆษณาตัวนายเอง
Strongly suspected that she was a victim of the Zodiac, but police never confirmed it and they didn't publicize the case.เชื่อกันมากว่าเธอเป็นเหยื่อของ ฆาตกรจักรราศี แต่ตำรวจไม่เคยยืนยันเรื่องนั้น และพวกเขาไม่ได้เปิดเผยคดีนี้กับสื่อ
They had a widely publicized falling out.พวกเขาได้ประกาศแยกทางกัน
Also, the interview has to be publicized.การสัมพาษณ์ก็ต้องออกสื่อด้วย
Why should it be publicized?ทำไมต้องออกสื่อละครับ
Why can't it be publicized?แล้วทำไมถึงจะอกไม่ได้

publicize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张扬[zhāng yáng, ㄓㄤ ㄧㄤˊ, 张扬 / 張揚] publicize; make known

publicize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฆษณา[v.] (khōtsanā [=) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
โฆษณาตัวเอง[v. exp.] (khōtsanā tū) EN: publicize oneself ; blow one's own hom FR: faire sa propre publicté
ป่าว[v.] (pāo) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce FR: divulguer
ป่าวข่าว[v.] (pāokhāo) EN: publicize FR:
ป่าวประกาศ[v.] (pāoprakāt) EN: announce ; announce publicly ; publicize ; broadcast ; proclaim FR: annoncer ; proclamer
ป่าวร้อง[v.] (pāorøng) EN: publicize ; announce publicly ; advertise FR:
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly ; defame ; publicize ; propagate ; calumniate ; malign ; criticize FR: condamner publiquement ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า publicize
Back to top