ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dignity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dignity*, -dignity-

dignity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dignity (n.) ความมีเกียรติ See also: ความสง่างาม, ความภูมิฐาน Syn. pride, honor, self-confidence
English-Thai: HOPE Dictionary
dignity(ดิก'นิที) n. ความมีเกียรติ,ฐานันดรศักดิ์,ความสูงศักดิ์,ตำแหน่งสูง,ความคุ้มค่า,ผู้มีตำแหน่งสูง -S.loftiness
English-Thai: Nontri Dictionary
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dignityศักดิ์ศรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความงามสง่า (n.) dignity See also: charm, gracefulness, comeliness Syn. ความสง่างาม
ความภาคภูมิ (n.) dignity See also: pride, worthiness Syn. ความภาคภูมิใจ
ความสง่า (n.) dignity See also: charm, gracefulness, comeliness Syn. ความสง่างาม, ความงามสง่า
ความเป็นผู้ดี (n.) dignity See also: aristocracy, etiquette, decorum Ops. ความเป็นไพร่
ศักดินา (n.) dignity See also: distinction
การถือยศถือศักดิ์ (n.) standing on one´s dignity See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness
ถือยศถือศักดิ์ (v.) stand on one´s dignity See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs Syn. ถือยศ
ยศอย่าง (n.) standing on one´s dignity See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness Syn. การถือยศถือศักดิ์
สมศักดิ์ (v.) deserve one´s dignity See also: be suitable for one´s rank, be worthy of one´s dignity
สมศักดิ์ศรี (v.) deserve one´s dignity See also: be suitable for one´s rank, be worthy of one´s dignity Syn. สมศักดิ์
หมดภูมิ (v.) have no dignity See also: have no splendour/ aura/ grandeur/ radiance/ glow/ brilliance Syn. ไม่มีราศี Ops. มีภูมิ, สง่า, องอาจ
ไม่มีราศี (v.) have no dignity See also: have no splendour/ aura/ grandeur/ radiance/ glow/ brilliance Ops. มีภูมิ, สง่า, องอาจ
ไว้ยศ (v.) stand on one´s dignity See also: be stuck up, be pride oneself upon one´s rank, be conceited Syn. ถือตัว, ปั้นยศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My dignity comes from following my husband.เกียรติของฉันอยู่ที่การเดินตามสามี
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้
That we'd taken away her dignity and the sacred role of womanhood.สิ่งที่ทำลงไปเป็นการไม่ให้เกียรติความเป็นเพศหญิง
Sacrifice yourself on the altar of dignity and even the score.แลกเปลี่ยนกับชื่อเสียงและเกียรติยศ
The blood of Numenor is all but spent, its pride and dignity forgotten.เลือดสู้เเห่งนูเมเนอร์ไร้ประโยชน์ เกียรติยศศักดิ์ศรีถูกหลงลืม
To serve people... takes dignity and intelligence.การบริการผู้คน... ...ต้องใช้ศักดิ์ศรีและความฉลาด
I gotta save whatever dignity I've got left.ฉันอยากจะรักษาศักดิ์ศรีที่ฉันเหลือ.
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน
"Maintain the Mille Collines' dignity at all times, Paul."รักษาเกียติของโรงแรม Mille Collines ไว้ตลอดเวลานะ พอล
But allowing the minstrels to mock the dignity of ministers... will only undermine the authority of the government.แต่ว่าที่ท่านอนุญาติให้ตัวตลกล้อเล่นกับศักดิศรีของรัฐมนตรี จะทำลายอำนาจของรัฐบาล
This is the only way to restore the dignity of the Royal Court.นี่เป็นหนทางเดียว ที่จะสร้างความสง่างามให้ราชสำนักอีกครั้ง

dignity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
尊严[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, 尊严 / 尊嚴] dignity; sanctity; honor
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 体面 / 體面] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty
身份[shēn fèn, ㄕㄣ ㄈㄣˋ, 身份] identity; status; capacity; dignity; position; rank
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, 人格] personality; integrity; dignity

dignity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディグニティ;ディグニティー[, deigunitei ; deigunitei-] (n) dignity
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity
見識張る[けんしきばる, kenshikibaru] (v5r,vi) to assume an air of importance; to stand on one's dignity
貫禄;貫録(iK)[かんろく, kanroku] (n) presence; dignity
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity
顕要[けんよう, kenyou] (adj-na,n) of great prominence or dignity
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n,vs) humiliation; indignity; affront; assault
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P)
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty
威信[いしん, ishin] (n) dignity; (P)
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P)
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
悠々自適;悠悠自適[ゆうゆうじてき, yuuyuujiteki] (adj-na,adj-no,n) living a life of leisure with dignity; living quietly and comfortably free from worldly cares; otium cum dignitate
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma
沽券;估券[こけん, koken] (n) (1) dignity; credit; public estimation; face; honor; reputation; (2) (arch) deed of sale (for a land, forest or house); (3) (arch) sale value; selling price
矜持;矜恃[きょうじ;きんじ, kyouji ; kinji] (n) pride; dignity; self-respect
神聖[しんせい, shinsei] (adj-na,n) holiness; sacredness; dignity; (P)
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape
高位[こうい, koui] (adj-na,n) (1) dignity; eminent; high ranking; (2) high-order (digit, bit, etc.); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
品位[ひんい, hin'i] Thai: เกียรติ English: dignity

dignity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรดาศักดิ์[n.] (bandāsak) EN: title ; rank of nobility ; dignity FR: titre nobiliaire [m]
การถือยศถือศักดิ์[n.] (kān theūyot) EN: standing on ones dignity FR:
ความมีเกียรติ[n. exp.] (khwām mī kī) EN: dignity FR: dignité [f]
ความงามสง่า[n. exp.] (khwām ngām ) EN: dignity FR:
ความสง่า[n.] (khwām sa-ng) EN: dignity ; charm ; gracefulness ; comeliness FR:
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction FR:
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
ไม่เป็นท่า[adv.] (mai pen thā) EN: without dignity ; ignominiously ; humiliatingly ; without style ; in disarray FR: lamentablement
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity FR: être fier de ; s'enorgueillir
ประดับยศ[v. exp.] (pradap yot) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals FR:
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland ; traditional system of numerical ranks ; Thai feudalism ; Thai Sakdina system ; peerage FR:
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์[n. exp.] (saksī khwām) EN: human dignity FR: dignité humaine [f]
ฐานานุศักดิ์[X] (thānānusak) EN: authority based on one’s rank or dignity FR:
ถือยศถือศักดิ์[v.] (theūyottheū) EN: stand on one' s dignity FR:
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o. FR: respecter l'amour-propre
ไว้ตัว[v.] (waitūa) EN: be stuck up ; stand on one's dignity FR:
ไว้ยศ[v.] (waiyot) EN: stand on one' s dignity FR:
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity FR:
ยศอย่าง[n.] (yotyāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness FR:

dignity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menschenwürde {f}dignity of man
Königswürde {f}royal dignity; regality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dignity
Back to top